کد خبر : ۳۸۲
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۳:۴۳
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها
مصوب 1389,02,28با اصلاحات و الحاقات بعدی
 
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
 
 
تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مسؤول اجراء کنوانسیون می باشد و تغییر آن بر عهده دولت است.
 
 
 
تبصره 2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع ماده (15) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اعمال کنوانسیون به مصالحه و داوری نمیداند. ارجاع اختلاف به مصالحه و داوری صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن می باشد.
مراتب فوق باید به هنگام تودیع اسناد تصویب به امین اسناد اعلام گردد.
 
تبصره 3- دولت موظف است کلیه اصلاحیه های موضوع ماده (19) کنوانسیون را در مهلت مناسب و قبل از انقضاء مهلت های موردنظر در ماده یادشده طبق اصل (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ها را تصویب ننماید، دولت موظف است مراتب عدم پذیرش اصلاحیه را ظرف مهلت مقرر در کنوانسیون به امین اسناد اعلام نماید. این اصلاحیه ها در موارد مذکور برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء نخواهد بود.
 
بسم ‏الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها
مورخ 2004 (1383)
مقدمه
اعضاء این کنوانسیون،
با یادآوری بند (1) ماده (196) کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها، 1982 میلادی (1361 هجری شمسی)، که تصریح می نماید «کشورها باید کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از استفاده از فناوری های تحت حاکمیت یا تحت کنترل خود، یا ورود عمدی یا اتفّاقی گونه های خارجی یا جدید به بخش خاصی از محیط زیست دریایی که ممکن است تغییرات عمده و مضری را در آن ایجاد نماید، به عمل آورند»،
با توجه به اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مورخ 1992 میلادی (1371 شمسی) و این که انتقال و ورود موجودات زنده مضر آبی و بیماریزا از طریق آب توازن کشتی ها، حفظ و استفاده پایدار تنوع زیستی را تهدید می نماید، همچنین تصمیم شماره 5/پنج فراهمایی اعضاء کنوانسیون تنوع زیستی (فراهمایی چهارم) در سال 1988 میلادی (1367 شمسی) در خصوص حفظ و استفاده پایدار از زیست بومهای دریایی و ساحلی، همچنین تصمیم شماره 23/شش فراهمایی اعضای کنوانسیون تنوع زیستی (فراهمایی ششم) در سال 2002 میلادی (1381 شمسی) درخصوص گونه های خارجی که زیست بومها، زیستگاهها یا گونه ها را تهدید می نمایند، از جمله اصول راهنما درخصوص گونه های مهاجم ، به علاوه با توجه به این که فراهمایی سال 1992 میلادی (1371 شمسی) سازمان ملل متحد درباره توسعه و محیط زیست از سازمان بین المللی دریانوردی (سازمان) درخواست نمود تا تصویب قواعد مناسبی را درباره تخلیه آب توازن مدنظر قرار دهد،
با آگاهی از رویکرد احتیاطی مندرج در اصل (15) بیانیه ریو درخصوص محیط زیست و توسعه که در قطعنامه شماره ام.ای. پی.سی67 (37)، مصوب کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی سازمان به تاریخ 15 سپتامبر 1995 میلادی (25/6/1374 شمسی) نیز به آن اشاره شده است،
همچنین با آگاهی از این که اجلاس جهانی سران در سال 2002 میلادی (1381شمسی) درباره توسعه پایدار، در جزء (ب) بند (34) طرح اجرائی خود درخواست نمود اقداماتی در کلیه سطوح، جهت سرعت بخشیدن به توسعه اقداماتی جهت پرداختن به گونه های خارجی مهاجم در آب توازن انجام گیرد،
با علم به این که تخلیه کنترل نشده آب توازن و رسوبات کشتی ها منجر به انتقال موجودات زنده مضر آبی و بیماریزا شده است و به محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال و منابع خسارت و صدمه وارد آورده است،
با تصدیق اهمیتی که سازمان برای این موضوع از طریق تصویب قطعنامه های مجمع به شماره (18)774. الف، درسال1993میلادی (1372شمسی) و (20) 868. الف در سال 1997 میلادی (1376 شمسی) که به موضوع انتقال عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی می پردازد قائل شده است،
به علاوه با تصدیق به این که کشورهای متعددی اقدامات انفرادی را با هدف جلوگیری، کاهش و نهایتاًً حذف خطرات ورود عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی از طریق کشتی هایی که به بنادر آنها وارد می شوند به عمل آورده اند، و این که این موضوع، یک نگرانی جهانی است و انجام اقداماتی را بر اساس مقررات قابل اعمال درسطح جهانی همراه با دستورالعملهایی جهت اجراء مؤثر و تفسیر یکسان آن نیاز دارد،
با تمایل به ادامه بسط راههای مدیریت آب توازن به صورت ایمن تر و مؤثرتر که منجر به تداوم جلوگیری، کاهش و نهایتاً حذف انتقال عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی می شود،
با عزم به جلوگیری، کاهش و نهایتاً حذف خطرات تهدید کننده محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال و منابع که ناشی از انتقال عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی می باشد، از طریق کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها و همچنین اجتناب از تأثیرات جانبی ناخواسته ناشی از آن کنترل و حمایت از توسعه و بسط دانش و فنآوری مربوط،
با مدنظر قراردادن این که این اهداف با انعقاد کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آبتوازن و رسوبات کشتی ها به بهترین وجهی حاصل می شود،
به شرح زیر توافق نموده اند:
 
ماده 1- تعاریف
از نظر این کنوانسیون، مگر اینکه به طور صریح به گونه دیگری مقرر شده باشد:
 
1- دستگاه اجرائی یعنی دولت کشوری که کشتی تحت صلاحیت آن فعالیت می کند. در رابطه با کشتی که محق به برافراشتن پرچم هر کشوری می باشد، دستگاه اجرایی، دولت آن کشور است. در رابطه با سکوهای شناوری که به اکتشاف و استخراج بستر دریا و زیر بستر آن می پردازد که در مجاورت ساحلی واقع شده که کشور ساحلی حقوق حاکمیتی خود را جهت اهداف استخراج و اکتشاف منابع طبیعی خویش از جمله واحدهای ذخیره ساز شناور و واحدهای شناور تولید، ذخیره سازی و تخلیه اعمال میکند دستگاه اجرائی، دولت کشور ساحلی ذی ربط می باشد.
 
2- آب توازن یعنی آب و مواد معلق همراه آن که به منظور کنترل تراز طولی، انحراف جانبی، آبخور، پایداری یا تنشهای کشتی به درون آن آورده می شود.
 
3- مدیریت آب توازن یعنی فرآیندهای مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی انجام شده به ­طور منفرد یا مرکب، جهت حذف، خنثی سازی، یا اجتناب از برداشت یا تخلیه عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی موجود در آب توازن و رسوبات آن.
 
4- گواهینامه یعنی گواهینامه بین المللی مدیریت آب توازن.
 
5- کار گروه یعنی کار گروه حفاظت محیط زیست دریایی سازمان.
 
6- کنوانسیون یعنی کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها.
 
7- ظرفیت ناخالص یعنی ظرفیت ناخالص اندازه گیری شده طبق مقررات اندازه گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه یک کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کشتی ها، مورخ 1969 میلادی (1348 شمسی) یا هر کنوانسیون بعدی.
 
8- عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی یعنی عوامل بیماریزا و موجودات زندهای که اگر وارد آب دریا، از جمله خورها یا آب های شیرین شوند، ممکن است خطراتی را برای محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع ایجاد کنند یا به تنوع زیستی آسیب برسانند یا دیگر استفاده های مشروع از چنین مناطقی را مختل نمایند.
 
9- سازمان یعنی سازمان بین المللی دریانوردی.
 
10- دبیرکل یعنی دبیر کل سازمان.
 
11 - رسوبات یعنی مواد فرونشسته از آب توازن در کشتی.
 
12- کشتی یعنی شناوری از هر نوع که در محیط زیست آبی فعالیت می ­کند و زیر دریایی ها، قایق های شناور، سکوهای شناور، واحدهای ذخیره ساز شناور، واحدهای شناور تولید، ذخیره سازی و تخلیه را شامل می شود.
 
ماده 2- تعهدات کلی
 
1- اعضاء تعهد می نمایند که مفاد این کنوانسیون و ضمیمه آن را به منظور جلوگیری، کاهش و نهایتاً حذف انتقال عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی، با استفاده از کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها، به طور کامل و دقیق به اجراء درآورند.
 
2- ضمیمه، جزء لاینفک این کنوانسیون را تشکیل می دهد. ارجاع به این کنوانسیون به منزله ارجاع به ضمیمه آن نیز می باشد، مگر در مواردی که به طور صریح به گونه دیگری پیش بینی شده باشد.
 
3- هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نباید به گونه ای تفسیر گردد که مانع از این شود که عضوی به صورت فردی یا به صورت مشترک با دیگر اعضاء، اقدامات سختگیرانه تری را در رابطه با جلوگیری، کاهش یا حذف انتقال موجودات زنده و عوامل بیماریزای مضر آبی از طریق کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها، طبق حقوق بین­ الملل، به عمل آورد.
 
4- اعضاء باید تلاش نمایند در جهت اجراء اثربخش، انطباق و اعمال این کنوانسیون همکاری نمایند.
 
5- اعضاء تعهد مینمایند تا از توسعه مداوم مدیریت آب توازن و استانداردها حمایت به عمل آورده تا از انتقال عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی از طریق کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها جلوگیری به عمل آورده، آن را به حداقل رسانیده و نهایتاً از آن ممانعت به عمل آورند.
 
6- اعضایی که به موجب این کنوانسیون اقداماتی را به عمل می آورند، باید تلاش کنند تا به محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع خودشان یا کشورهای دیگر لطمه یا آسیب وارد نسازند.
 
7- اعضاء باید اطمینان حاصل نمایند که رویه های مدیریت آب توازن استفاده شده جهت انطباق با این کنوانسیون به جای جلوگیری از صدمه به محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع خودشان یا کشورهای متعاهد دیگر، باعث ایجاد صدمه بیشتری نشود.
 
8- اعضاء باید کشتی هایی را که محق به برافراشتن پرچم آنان می باشند و این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می گردد، ترغیب نمایند تا سرحد امکان از برداشت آب توازن بالقوه حاوی عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی، و نیز رسوباتی که ممکن است حاوی چنین موجودات زنده ای باشند، اجتناب نموده و اجراء مناسب توصیه های تهیه شده توسط سازمان را ارتقاء دهند.
 
9- اعضاء باید تلاش نمایند با کمک سازمان در رابطه با مدیریت آب توازن و به منظور بررسی تهدیدات و خطرات زیست بومهای دریایی حساس، آسیب پذیر یا در معرض خطر و تنوع زیستی در مناطقی که فراتر از محدوده تحت صلاحیت ملی آنها می باشد، همکاری نمایند.
 
ماده 3- دامنه شمول
 
1- به جز در مواردی که به طور صریح به گونه دیگری در این کنوانسیون پیش بینی شده، این کنوانسیون در موارد زیر اعمال می گردد:
الف – کشتی هایی که محق به برافراشتن پرچم عضو هستند، و
ب – کشتی هایی که محق به برافراشتن پرچم عضو نیستند، اما با اجازه آن عضو فعالیت می کنند.
 
2- این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نمی گردد:
 
الف – کشتی هایی که جهت حمل آب توازن طراحی یا ساخته نشده اند؛
 
ب – کشتی های عضوی که تنها در آبهای تحت صلاحیت آن عضو فعالیت می کنند، مگر این که آن عضو تشخیص دهد که تخلیه آب توازن از چنین کشتیهایی به محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع آن عضو با کشورهای همجوار یا دیگر کشورها، آسیب یا لطمه وارد مینماید؛
 
پ – کشتی های عضوی که تنها در آبهای تحت صلاحیت عضو دیگری فعالیت می کنند، به شرط اجازه عضو اخیر مبنی بر قائل شدن چنین استثنائی. اگر اجازه مزبور به محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع آن عضو یا کشورهای همجوار یا دیگر کشورها آسیب یا لطمه وارد نماید هیچ عضوی نباید این کار را انجام دهد. هر عضوی که چنین اجازهای را نمی دهد، باید دستگاه اجرائی کشتی مربوط که این کنوانسیون در مورد آن اعمال می گردد را مطلع سازد؛
 
ت – کشتی هایی که تنها در آبهای تحت صلاحیت یک عضو و در دریاهای آزاد فعالیت می کنند، به استثناء کشتی هایی که به موجب جزء(پ) فوق به آنها اجازه داده نشده، مگر این که آن عضو تشخیص دهد که تخلیه آب توازن از چنین کشتی هایی به محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع آن عضو یا کشورهای همجوار یا دیگر کشورها آسیب یا لطمه وارد می سازد؛
 
ث - هر کشتی جنگی، کشتی تدارکاتی نیروی دریایی یا کشتی دیگری که تحت مالکیت یا بهره برداری دولت است و در حال حاضر تنها جهت خدمات غیرتجاری دولتی فعالیت می کنند. با این وجود، هر عضو باید با اتخاذ اقدامات مناسبی که به فعالیتها یا تواناییهای عملیاتی کشتیهای مزبور که تحت مالکیت یا تحت بهربرداری آن هستند لطمه ای وارد نسازد اطمینان حاصل نماید که اینگونه کشتی ها تا حد معقول و عملی طبق این کنوانسیون فعالیت نمایند؛ و
 
ج - آب توازن دائمی موجود در مخازن غیرقابل نفوذ که تخلیه نمی شود.
 
3- اعضاء باید در رابطه با کشتی های کشورهای غیرعضو این کنوانسیون، الزامات این کنوانسیون را درصورت لزوم اعمال نمایند به گونه ای که اطمینان حاصل نمایند که هیچگونه رفتار مطلوبتری با این گونه کشتی ها صورت نمی گیرد.
 
ماده 4- کنترل انتقال عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی از طریق آب توازن و رسوبات کشتی ها
1- هر عضو باید کشتی هایی را که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می شود و محق به برافراشتن پرچم آن عضو هستند یا با مجوز آن فعالیت می کنند ملزم نماید الزامات مندرج در این کنوانسیون، از جمله استانداردها و الزامات قابل اعمال در ضمیمه را رعایت نمایند و باید اقدامات مؤثری به عمل آورد تا اطمینان حاصل نماید که آن کشتی ها آن الزامات را رعایت می کنند.
2- هرعضو باید، با توجه به شرایط خاص و تواناییهای خود، خط مشی ها، استراتژی ها یا برنامه هایی در سطح ملی برای مدیریت آب توازن در بنادر و آبهای تحت صلاحیت خود تدوین نماید و دستیابی به اهداف این کنوانسیون را ارتقاء دهد.
 
ماده 5- تسهیلات دریافت رسوبات
1- هر عضو تعهد می نماید که اطمینان حاصل نماید، در بنادر و پایانه های تعیین شده توسط آن عضو که در آنها شست وشو یا تعمیر مخازن آب توازن صورت می گیرد، تسهیلات مناسب دریافت رسوبات، با در نظر گرفتن دستورالعمل های تهیه شده توسط سازمان، تدارک دیده شده است. چنین تسهیلات دریافتی باید بدون ایجاد تأخیر بی دلیل برای کشتی ها فعالیت کند و باید تخلیه ایمن رسوبات را به گونه ای تأمین کند که به محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع آن عضو یا دیگر کشورها آسیب یا لطمه ای نزند.
2- هر عضو باید سازمان را از کلیه مواردی که ادعا می شود، تسهیلات فراهم شده به موجب بند (1) فوق ناکافی است جهت ابلاغ به دیگر اعضاء ذی ربط مطلع سازد.
 
ماده 6- تحقیقات علمی و فنی و پایش
1- اعضاء باید به صورت انفرادی یا مشترک تلاش نمایند تا:
الف - تحقیقات علمی و فنی درخصوص مدیریت آب توازن را ترغیب و تسهیل نمایند؛ و
ب - تأثیرات مدیریت آب توازن را در آبهای تحت صلاحیت خود پایش نمایند.
چنین تحقیق و پایشی باید شامل مشاهده، اندازه گیری، نمونه برداری، ارزیابی و تحلیل اثربخشی و تأثیرات نامطلوب هر فناوری یا روش و نیز تأثیرات نامطلوب ایجاد شده توسط چنین موجودات زنده و عوامل بیماریزایی که به عنوان انتقال یافته از آب توازن کشتیها شناسایی شده اند، بشود.
2- هر عضو باید به منظور پیشبرد اهداف این کنوانسیون، اطلاعات مربوط به موارد زیر را در دسترس دیگر اعضائی که آنها را تقاضا می کنند قرار دهد:
الف – برنامه های علمی و فناورانه و اقدامات فنی اتخاذ شده در رابطه با مدیریت آب توازن؛ و
ب - اثربخشی مدیریت آب توازن منتج از برنامه های ارزیابی و پایش.
 
ماده 7- بازرسی و صدور گواهینامه
1- هر عضو باید اطمینان حاصل کند که کشتی هایی که محق به برافراشتن پرچم آن هستند یا تحت اجازه آن فعالیت می کنند و مشمول بازرسی و صدور گواهینامه هستند، طبق مفاد مقررات مندرج در ضمیمه، بازرسی و برای آنها گواهینامه صادر می شود.
2- عضوی که اقداماتی را به موجب بند (3) ماده (2) و بخش (پ) ضمیمه به عمل می آورد، نباید بازرسی اضافه و صدور گواهینامه برای کشتی عضو دیگری را الزام نماید و دستگاه اجرائی کشتی نباید مجبور به بازرسی و اقدامات اضافه ای گردد که توسط عضو دیگری تحمیل شده است. تصدیق چنین اقدامات اضافه ای برعهده عضوی است که این اقدامات را اجراء می نماید و نباید موجب تأخیر ناموجه کشتی شود.
 
ماده 8- موارد نقض
 
1- هرگونه نقض الزامات این کنوانسیون ممنوع می باشد و طبق قوانین دستگاه اجرایی کشتی موردنظر، هر زمان نقضی صورت می پذیرد، ضمانتهای اجرائی باید در نظر گرفته شود. اگر دستگاه اجرائی از چنین نقضی مطلع شود، باید موضوع را بررسی نماید و می تواند از عضو گزارش کننده درخواست نماید تا شواهد اضافه تری دال بر نقض ادعا شده را ارائه نماید. اگر دســتگاه اجرائی قانع شود که ادله کافی برای شروع رسیدگی علیه نقض مورد ادعا در دسترس می باشد، باید موجب شود تا این اقدام قانونی هرچه سریعتر طبق قوانین آن کشور انجام پذیرد. دستگاه اجرائی باید بلادرنگ به عضوی که نقض را گزارش نموده و همچنین به سازمان، هرگونه اقدام صورت گرفته را اطلاع دهد. اگر دستگاه اجرائی هیچ اقدامی درخلال یک سال پس از دریافت اطلاعات ننماید، باید مراتب را به عضوی که نقض ادعا شده را گزارش کرده اطلاع دهد.
 
2- هرگونه نقض الزامات این کنوانسیون در حوزه صلاحیت هر عضو ممنوع می باشد و ضمانتهای اجرائی باید به موجب قوانین آن عضو پیش بینی شود. هرگاه چنین نقضی رخ دهد، آن عضو باید یا:
الف - طبق قوانین خود موجب شود رسیدگی به عمل آید؛ یا
ب - اطلاعات و شواهدی را که ممکن است درخصوص وقوع نقض دراختیار داشته باشد، به دستگاه اجرائی کشتی ارائه نماید.
 
3- ضمانتهای اجرائی پیش بینی شده در قوانین عضو به موجب این ماده باید به گونه ای سختگیرانه باشد که از هرگونه نقض این کنوانسیون، صرف نظر از مکان وقوع آن، جلوگیری نماید.
 
ماده 9- بازرسی کشتی ها
 
1- کشتی که این کنوانسیون در مورد آن اعمال می گردد، ممکن است در بندر یا پایانه فراساحلی عضو دیگری، توسط مأمورین آن عضو که به منظور تعیین تطابق کشتی مزبور با این کنوانسیون، به نحو متقتضی واجد اختیار هستند مورد بازرسی قرار گیرد. به جز موارد پیش بینی شده در بند (2) این ماده، چنین بازرسی هایی، محدود به موارد زیر می­شود:
الف - تصدیق این که کشتی دارای گواهینامه معتبر می باشد، که اگر چنین باشد، باید پذیرفته شود؛ و
ب - بازرسی دفتر ثبت آب توازن، و یا
پ - نمونه برداری از آب توازن کشتی، طبق دستورالعمل هایی که توسط سازمان تهیه خواهدشد. با این حال زمان موردنیاز جهت تجزیه و تحلیل نمونه ها نباید موجب تأخیر ناموجه در عملیات، جابه جایی یا عزیمت کشتی شود.
 
2- هنگامی که کشتی گواهینامه معتبر ندارد یا شواهد روشنی برای باور این مطلب وجود دارد که:
الف - شرایط کشتی یا تجهیزات آن اساساً با مشخصات مندرج در گواهینامه همخوانی ندارد؛ یا
ب - فرمانده یا خدمه کشتی با روشهای اجرائی ضروری روی کشتی مرتبط با مدیریت آب توازن آشنایی ندارند یا چنین روشهای اجرائی را اجراء ننموده اند؛
یک بازرسی دقیق ممکن است انجام شود.
 
3- در شرایط مذکور در بند (2) این ماده، عضوی که بازرسی را انجام می دهد باید اقداماتی را به عمل آورد تا اطمینان حاصل نماید که کشتی مزبور، آب توازن خود را تخلیه نمی نماید مگر تا زمانی که بتواند این کار را بدون ایجاد خطر یا ضرر برای محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع انجام دهد.
 
ماده 10- شناسایی موارد نقض و کنترل کشتی ها
 
1- اعضاء باید در شناسایی موارد نقض و اعمال مفاد این کنوانسیون همکاری نمایند.
 
2- اگرمشخص شود که کشتی از این کنوانسیون تخطی نموده است، عضوی که کشتی محق به برافراشتن پرچم آن است،ویا عضوی که کشتی در بندر یا پایانه فراساحلی آن فعالیت می کند، می تواند علاوه بر ضمانتهای اجرائی مشروح در ماده (8) این کنوانسیون یا هرگونه اقدام مشروح در ماده (9) این کنوانسیون، اقداماتی را مبنی بر دادن اخطار، متوقف کردن یا جلوگیری از ورود کشتی به عمل آورد. در هر حال عضوی که کشتی در بنادر یا پایانه های فراساحلی آن فعالیت می کند، میتواند به چنین کشتی اجازه دهد تا بندر یا پایانه فراساحلی را به منظور تخلیه آب توازن یا پیشروی به سوی نزدیکترین تعمیرگاه کشتی مناسب یا تسهیلات دریافت موجود ترک نماید، مشروط بر این که انجام این کار، تهدید یا صدمه ای به محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع وارد نیاورد.
 
3- اگر نمونه برداری مشروح در جزء (پ) بند (1) ماده (9) این کنوانسیون منجر به نتیجه ای شود یا شواهد یا اطلاعات دریافتی از بندر یا پایانه فراساحلی دیگر را تأیید نماید و نشان دهد که کشتی برای محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع ایجاد خطر می­ کند، عضوی که کشتی در آبهای آن فعالیت دارد، باید از تخلیه آب توازن توسط چنین کشتی تا زمانی که خطر رفع شود ممانعت به عمل آورد.
 
4- یک عضو می تواند اگر از عضو دیگری درخواست تحقیق دریافت کرده باشد و شواهد کافی داشته باشد که کشتی یکی از مقررات این کنوانسیون را نقض کرده یا می کند کشتی که به بنادر یا پایانه های فراساحلی تحت صلاحیت آن وارد می شود را نیز بازرسی نماید. گزارش چنین تحقیقی باید به عضو درخواست کننده و نیز به مقامات ذی صلاح دستگاه اجرائی کشتی ذی ربط ارسال شود تا اقدام مناسب اتخاذ گردد.
 
ماده 11- اعلام اقدامات کنترلی
 
1- اگر بازرسی انجام گرفته طبق ماده (9) یا (10) این کنوانسیون، تخطی از این کنوانسیون را نشان دهد، مراتب باید به کشتی اطلاع داده شود. گزارشی حاوی هرگونه مدارک و شواهد تخطی باید به دستگاه اجرائی ارسال شود.
 
2- در مواردی که هرگونه اقدامی به موجب بند (3) ماده (9) این کنوانسیون یا بندهای (2) یا (3) ماده (10) این کنوانسیون اتخاذ می گردد، مأموری که چنین اقدامی را انجام می دهد باید بلادرنگ به صورت کتبی دستگاه اجرائی کشتی ذی ربط یا اگر این امر میسر نباشد، کنسول یا نماینده دیپلماتیک کشتی ذی ربط را از کلیه شرایطی که انجام آن اقدام را ضروری نمود، مطلع سازد. به علاوه، سازمان شناخته شده مسؤول صدور گواهینامه ها نیز باید مطلع گردد.
 
3- اگرمرجع مربوط کشورصاحب بندرقادر نباشد اقدامی را آنطور که در بند (3) ماده (9) این کنوانسیون یا بندهای (2) یا (3) ماده (10) این کنوانسیون توصیف شده انجام دهد یا در مواردی که به کشتی اجازه داده می شود به طرف بندر بعدی پیشروی نماید، باید علاوه بر اعضاء موضوع بند (2) این ماده، بندر بعدی که کشتی به آن مراجعه خواهد کرد را از کلیه اطلاعات مربوط به تخطی مطلع نماید.
 
ماده 12- تأخیر ناموجه برای کشتی ها
1- کلیه تلاش های ممکن باید صورت گیرد تا از این که یک کشتی به موجب بند (2) ماده (7) یا مواد (8)، (9) یا (10) این کنوانسیون، به طور ناموجه متوقف یا دچار تأخیر شود، جلوگیری به عمل آید.
2- هنگامی که به موجب بند (2) ماده (7) یا مواد (8)، (9) یا (10) این کنوانسیون کشتی به طور ناموجه متوقف یا دچار تأخیر می­شود، آن کشتی برای هر صدمه یا آسیبی که متحمل شده استحقاق جبران خسارت را خواهد داشت.
 
ماده 13- کمک فنی، مشارکت و همکاری منطقه ای
 
1- اعضاء تعهد می نمایند به طور مستقیم یا از طریق سازمان و دیگر نهادهای بین المللی، درصورت اقتضاء در رابطه با کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها، از اعضاء متقاضی کمک فنی به منظورهای زیر حمایت نمایند:
(الف) آموزش کارکنان؛
(ب) حصول اطمینان از وجود تسهیلات ، تجهیزات و فناوری مرتبط؛
(پ) اقدام به انجام برنامه های توسعه و تحقیقات مشترک؛ و
(ت) انجام اقدامات دیگر با هدف اجراء مؤثر این کنوانسیون و راهنمای تهیه شده توسط سازمان در این ارتباط.
 
2- اعضاء تعهد مینمایند که با رعایت قوانین، مقررات و سیاست های ملی خود، به صورت فعال در انتقال تکنولوژی مربوط به کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها همکاری نمایند.
 
3- به منظور پیشبرد اهداف این کنوانسیون، اعضائی که دارای منافع مشترک جهت حفاظت محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال و منابع در منطقه جغرافیایی معینی می باشند، به ویژه اعضائی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته واقع شده اند باید تلاش نمایند تا با در نظر گرفتن ویژگیهای منطقه، همکاریهای منطقه ای را از جمله از طریق انعقاد موافقتنامه های منطقه ای طبق این کنوانسیون، افزایش دهند. اعضاء باید با اعضاء موافقتنامه های منطقه ای درجهت تدوین روش های اجرائی هماهنگ همکاری نمایند.
 
ماده 14- تبادل اطلاعات
 
1- هر عضو باید اطلاعات زیر را به سازمان گزارش دهد و درصورت اقتضاء آنها را در اختیار دیگر اعضاء قرار دهد:
(الف)هرگونه الزامات و روش­های اجرائی مربوط به مدیریت آب توازن، از جمله قوانین، مقررات و دستورالعمل­های اجراء این کنوانسیون؛
(ب) وجود هر گونه تسهیلات دریافت تخلیه آب توازن و رسوبات به صورت ایمن برای محیط زیست و محل آن؛ و
(پ ) هرگونه الزاماتی برای اخذ اطلاعات از کشتی که قادر نیست به دلایل مشروحه در مقرره­ های 3
-الف و 4-ب ضمیمه، مفاد این کنوانسیون را رعایت نماید.
 
2- سازمان باید وصول هرگونه مکاتبه ای به موجب این ماده را به اعضاء اطلاع دهد و هرگونه اطلاعات ارسال شده به سازمان طبق جزءهای (ب) و (پ) بند (1) این ماده را بین تمام اعضاء دیگر توزیع نماید.
 
ماده 15- حل اختلاف
اعضاء باید هرگونه اختلاف بین خود که در رابطه با تفسیر یا اعمال این کنوانسیون به وجود می آید را از طریق مذاکره، بررسی، میانجی گری، مصالحه، داوری، حل و فصل قضائی، متوسل شدن به ترتیبات یا سازمانهای منطقه ای، یا دیگر روشهای صلح آمیز به انتخاب خود، حل و فصل نمایند.
 
ماده 16- ارتباط با حقوق بین الملل و دیگر موافقتنامه ها
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نباید به حقوق و تعهدات یک کشور، به موجب حقوق بین الملل عرفی که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها منعکس شده است، خدشه ای وارد نماید.
 
ماده 17- امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
 
1- این کنوانسیون از تاریخ اول ژوئن 2004 میلادی (مطابق با 12 خرداد سال 1383 شمسی) تا 31 می 2005 میلادی (مطابق با 10 خرداد سال 1384 شمسی) در مقر سازمان جهت امضاء هر کشور و پس از آن تاریخ، جهت الحاق هر کشور مفتوح خواهد بود.
 
2- کشورها میتوانند از طریق راه های زیر به عضویت این کنوانسیون درآیند:
(الف) امضاء بدون شرط تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا
(ب) امضاء مشروط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب و پس از آن تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا
(پ ) الحاق.
 
3- تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق با تسلیم سندی به این منظور نزد دبیر کل نافذ خواهد شد.
 
4- اگر کشوری شامل دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آنها نظامهای حقوقی متفاوتی در رابطه با موضوعات موردحکم در این کنوانسیون حاکم است، آن کشور می تواند در زمان امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق اعلام نماید که این کنوانسیون به کلیه واحدهای سرزمینی یا تنها یک یا چند واحد سرزمینی آن تعمیم مییابد و این اطلاعیه را میتواند با ارائه اطلاعیه دیگری در هر زمان اصلاح نماید.
 
5- هرگونه اطلاعیه ای از این قبیل باید به صورت کتبی به امین اسناد اطلاع داده شود و باید صراحتاً واحد یا واحدهای سرزمینی که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می گردد را قید نماید.
 
ماده 18- لازم الاجراء شدن
 
1- این کنوانسیون دوازده ماه پس از تاریخی لازم الاجراء می گردد که حداقل سی کشور که مجموع ناوگان تجاری آنها از سی و پنج درصد (35%) ظرفیت ناخالص کشتیرانی جهانی کمتر نباشد، آن را بدون شرط تنفیذ، پذیرش یا تصویب، امضاء نموده باشند یا سند مورد نیاز جهت تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را طبق ماده (17) این کنوانسیون تودیع نموده باشند.
 
2- برای کشورهایی که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق در رابطه با این کنوانسیون را بعد از زمانی که شرایط لازم الاجراء شدن آن تحقق یافته باشد، اما قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن تودیع نمودهاند، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق در زمان لازم الاجراء شدن این کنوانسیون یا سه ماه پس از تاریخ تودیع سند، هر کدام دیرتر باشد، به مورد اجراء درخواهد آمد.
 
3- هر سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شده پس از تاریخی که این کنوانسیون لازم الاجراء می­گردد، سه ماه پس از تاریخ تودیع، به مرحله اجراء درمی آید.
 
4- پس از تاریخی که اصلاحات این کنوانسیون به موجب ماده (19) این کنوانسیون پذیرفته شده تلقی می شود، هر سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شده باید در مورد این کنوانسیون، آنطور که اصلاح شده اعمال گردد.
 
ماده 19- اصلاحیه ها
 
1- این کنوانسیون می تواند به وسیله یکی از روشهای اجرائی مشخص شده در بندهای زیر اصلاح شود.
 
2- اصلاحات پس از بررسی توسط سازمان:
 
الف ) هر عضو می تواند اصلاحیه این کنوانسیون را پیشنهاد نماید. هرگونه اصلاحیه پیشنهادی باید به دبیرکل سازمان ارائه شود، سپس دبیرکل آن را حداقل شش ماه قبل از بررسی بین اعضاء و اعضاء سازمان توزیع خواهد نمود.
 
(ب ) هرگونه اصلاحیه پیشنهادی و توزیع شده به شرح فوق، باید جهت بررسی به کار گروه ارجاع داده شود. اعضاء اعم از این که عضو سازمان باشند یا نباشند، محق هستند که درجلسات کار گروه جهت بررسی و تصویب اصلاحیه شرکت نمایند.
 
(پ) اصلاحیه ها باید توسط دو سوم اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده در کار گروه و به شرطی تصویب شود که حداقل یک سوم اعضاء به هنگام رأی گیری حضور داشته باشند.
 
(ت ) اصلاحیه های مصوب طبق جزء (پ) فوق باید توسط دبیر کل به اعضاء جهت پذیرش ارسال گردد.
 
(ث) اصلاحیه تحت شرایط زیر پذیرفته شده تلقی خواهد شد:
1- اصلاحیه ماده ای از کنوانسیون باید در تاریخی پذیرفته شده تلقی شود که در آن، دو سوم اعضاء پذیرش آن اصلاحیه را به دبیر کل اطلاع داده باشند.
2- اصلاحیه ضمیمه باید در پایان دوازدهماه پس از تاریخ تصویب یا هر تاریخ دیگری که کار گروه مشخص نموده است، پذیرفته شده تلقی شود. با این وجود، اگر تا آن تاریخ، بیش از یک سوم اعضاء به دبیر کل اطلاع دهند که به آن اصلاحیه معترض هستند، آن اصلاحیه پذیرفته شده تلقی نمی شود.
 
(ج ) هر اصلاحیه تحت شرایط زیر لازم الاجراء خواهد شد:
1- اصلاحیه ماده ای از این کنوانسیون برای آن دسته از اعضائی که اعلام کرده اند که آن را پذیرفته اند، شش ماه پس از تاریخی که طبق ردیف (1) جزء(ث) فوق پذیرفته شده تلقی می گردد، لازم الاجراء خواهد شد.
2- اصلاحیه ضمیمه در رابطه با کلیه اعضاء شش ماه پس از تاریخی که پذیرفته شده تلقی می شود لازم الاجراء خواهد شد، مگر در مورد عضوی که : (1) اعتراض خود را به آن اصلاحیه طبق ردیف (2) جزء (ث) فوق اعلام کرده باشد و اعتراض خود را بازپس نگرفته باشد؛ یا
(2) قبل از لازم الاجراء شدن آن اصلاحیه به دبیرکل اطلاع داده باشد که آن اصلاحیه برای آن کشور تنها پس از ارسال اطلاعیه پذیرش بعدی لازم الاجراء خواهد شد.
 
(چ) (1) عضوی که به موجب قسمت (1) ردیف (2) جزء (ج) فوق اعتراض خود را اعلام کرده باشد می تواند متعاقباً پذیرش آن اصلاحیه را به دبیرکل اطلاع دهد. چنین اصلاحیه ای برای عضو مزبور، شش ماه پس از تاریخ اعلام پذیرش یا تاریخی که اصلاحیه لازم الاجراء میگردد، هر کدام دیرتر باشد، لازم الاجراء خواهد شد.
(2) اگر عضوی که اطلاعیه موضوع قسمت (2) ردیف (2) جزء (ج) فوق را ارائه نموده است پذیرش اصلاحیه ای را به دبیرکل اطلاع داده باشد، آن اصلاحیه برای عضو مزبور، شش ماه پس از تاریخ اعلام پذیرش یا تاریخی که اصلاحیه لازم الاجراء می شود، هر کدام دیرتر باشد، لازم الاجراء خواهد شد.
 
3- اصلاحیه توسط فراهمایی اعضاء:
(الف ) بنا به درخواست یک عضو و تصدیق حداقل یک سوم اعضاء، سازمان باید اجلاس فراهمایی اعضاء را برای بررسی اصلاحیه های این کنوانسیون برگزار نماید.
(ب ) اصلاحیه مصوب فراهمایی مزبور که توسط دو سوم اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده تصویب شود، باید توسط دبیر کل برای کلیه اعضاء جهت پذیرش ارسال شود.
(پ ) جزدرصورتی که فراهمایی به گونه دیگری تصمیم گیری نماید، اصلاحیه باید پذیرفته شده تلقی شودوبه ترتیب طبق تشریفات مشخص شده در جزءهای(ث)و(ج)بند(2) فوق لازم الاجراء گردد.
 
4- با هر عضوی که از پذیرش اصلاحیه ضمیمه خودداری نماید، تنها از نظر اعمال آن اصلاحیه به عنوان غیرعضو رفتار خواهد شد.
 
5- هرگونه اطلاعیه به موجب این ماده باید به صورت کتبی به دبیرکل اعلام شود.
 
6- دبیر کل باید کلیه اعضاء و اعضاء سازمان را از موارد زیر مطلع سازد:
(الف ) هرگونه اصلاحیه ای که لازم الاجراء می شود و تاریخ لازم الاجراء شدن آن به صورت عمومی و برای هر عضو ؛ و
(ب ) هرگونه اطلاعیه صادره به موجب این ماده.
 
ماده 20- انصراف از عضویت
1- هر عضوی می تواند در هر زمان پس از سپری شدن دوسال از تاریخی که این کنوانسیون برای آن عضو لازم الاجراء می گردد، از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهد.
2- انصراف با تسلیم اطلاعیه کتبی به امین اسناد و یک سال پس از دریافت یا پس از سپری شدن دوره طولانی تری که ممکن است در اطلاعیه مشخص شده باشد، نافذ خواهد شد.
 
ماده 21- امین اسناد
 
1- این کنوانسیون باید نزد دبیر کل تودیع شود. دبیرکل نسخ مصدق این کنوانسیون را به کلیه کشورهایی که این کنوانسیون را امضاء نمودند یا به آن ملحق شده اند، ارسال می نماید.
 
2- علاوه بر وظایف مشخص شده در دیگر بخش های این کنوانسیون، دبیرکل باید:
 
الف ) کلیه کشورهایی که این کنوانسیون را امضاء نموده اند یا به آن ملحق شده اند را از موارد زیر مطلع نماید:
1- هر امضاء جدید یا تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، به همراه تاریخ آن؛
2- تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون؛ و
3- تودیع هر سند انصراف از عضویت در کنوانسیون به همراه تاریخ دریافت سند و تاریخی که انصراف از عضویت نافذ خواهد شد.
 
(ب ) به محض این که این کنوانسیون لازم الاجراء شد، متن آن را به دبیرخانه سازمان ملل متحد جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور ملل متحد ارسال نماید.
 
ماده 22- زبانها
این کنوانسیون در یک نسخه اصلی به زبان های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تهیه گردید که هر یک از متون آن به طور مساوی معتبر می باشند.
این کنوانسیون در روز 13 فوریه سال 2004 میلادی (مطابق با 24 بهمن 1382هجری شمسی) در لندن به تصویب رسید.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر1، که از طرف دولت های متبوع خود بدین منظور به طور مقتضی مجاز می باشند، این کنوانسیون را امضاء نموده اند.
 
ضمیمه
مقررات کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها
 
بخش الف – مقررات عمومی
 
مقرره 1- الف
تعاریف
از نظر این ضمیمه:
 
1- تاریخ سالگرد یعنی روز و ماهی از هر سال که مقارن است با تاریخ انقضاء گواهینامه.
 
2- ظرفیت آب توازن یعنی کل ظرفیت حجمی مخازن، فضاها یا محفظه های روی کشتی که برای حمل، بارگیری یا تخلیه آب توازن استفاده می شود از جمله مخازن، فضاها یا محفظه های چند منظوره تخصیص یافته جهت حمل آب توازن.
 
3- شرکت یعنی مالک کشتی یا هر سازمان یا شخص دیگر مثل مدیر یا اجاره کننده لخت کشتی، که مسؤولیت بهره برداری از کشتی مزبور را از مالک کشتی به عهده گرفته است و بر اساس پذیرش چنین مسؤولیتی موافقت نموده است تا کلیه وظایف و مسؤولیتهای مقرر در آیین نامه بین المللی مدیریت ایمنی* را به عهده بگیرد.
 
4- ساخته شده در رابطه با یک کشتی یعنی مرحله ای از ساخت که:
1- تیر حمال آن گذاشته شده است؛ یا
2- ساخت قابل تشخیص کشتی خاصی شروع می شود، یا
3- نصب قطعات کشتی شامل حداقل پنجاه تن یا یک درصد(1%) از جرم برآورد شده تمامی مواد ساختمانی کشتی، هر کدام که کمتر باشد، شروع شده باشد، یا
4- کشتی تحت تغییر عمده ای قرار می گیرد.
 
5- تغییر عمده یعنی تغییراتی در کشتی که:
(1) ظرفیت حمل آب توازن آن را تا پانزده درصد (15%) یا بیشتر تغییر می­دهد، یا
(2) نوع کشتی را تغییر می­دهد، یا
(3) کشتی بنا به نظر دستگاه اجرائی برنامه ریزی می شود تا ده سال یا بیشتر به عمر آن اضافه شود، یا
(4) منجر به تغییراتی در سیستم آب توازن آن شود به غیر تعویض اجزاء تغییر یک کشتی جهت مطابقت با مفاد مقرره 1- ت نباید به عنوان تغییر عمده مورد نظر این ضمیمه تلقی شود.
 
6 - «از نزدیکترین خشکی» یعنی از خط مبدئی که از آن آبهای سرزمینی سرزمین مورد بحث طبق حقوق بین المللی ایجاد می شود؛ به جز در مواقعی که در راستای اهداف این کنوانسیون، از نزدیکترین خشکی خارج از ساحل شمال شرقی استرالیا یعنی خطی که از نقطه ای روی ساحل استرالیا کشیده می­شود به
عرض جغرافیایی 00 º11 جنوبی، طول جغرافیایی 08 º142 شرقی
به نقطه ای به عرض جغرافیایی 35 º10 جنوبی، طول جغرافیایی
55 º141 شرقی
سپس به نقطه ای به عرض جغرافیایی 00 º10 جنوبی، طول جغرافیایی
00 º142 شرقی
سپس به نقطه ای به عرض جغرافیایی 10 º9 جنوبی، طول جغرافیایی
52 º143 شرقی
 
 
سپس به نقطه ای به عرض جغرافیایی 00 º9 جنوبی، طول جغرافیایی
30 º144 شرقی
سپس به نقطه ای به عرض جغرافیایی 41 º10 جنوبی، طول جغرافیایی
00 º145 شرقی
سپس به نقطه ای به عرض جغرافیایی 00 º13 جنوبی، طول جغرافیایی
00 º145 شرقی
سپس به نقطه ای به عرض جغرافیایی 00 º15 جنوبی، طول جغرافیایی
00 º146 شرقی
سپس به نقطه ای به عرض جغرافیایی 30 º17 جنوبی، طول جغرافیایی
00 º147 شرقی
سپس به نقطه ای به عرض جغرافیایی 00 º21 جنوبی، طول جغرافیایی
55 º152 شرقی
سپس به نقطه ای به عرض جغرافیایی 30 º24 جنوبی، طول جغرافیایی
00 º154 شرقی
سپس به نقطه ای روی ساحل استرالیا
به عرض جغرافیایی 42 º24 جنوبی، طول جغرافیایی 15 º153 شرقی
 
7- ماده فعال یعنی یک ماده یا موجود زنده از جمله ویروس یا قارچ که تأثیرعمومی یا خاصی روی موجودات زنده مضر آبی و بیماریزا یا علیه آنها دارد.
 
مقرره 2- الف
قابلیت شمول کلی
به جز در مواردی که به طور صریح به گونه دیگری مقرر شده، تخلیه آب توازن باید تنها از طریق مدیریت آب توازن و طبق مفاد این ضمیمه انجام شود.
 
مقرره 3- الف
استثنائات
الزامات مقرره 3- ب این ضمیمه، یا هر اقدام اتخاذشده توسط یک عضو به موجب بند (3) ماده (4) و بخش (پ) در موارد زیر اعمال نمی شود:
1- برداشت یا تخلیه آب توازن و رسوبات لازم جهت حصول اطمینان از ایمنی کشتی در شرایط اضطراری یا نجات جان افراد در دریا؛ یا
2- تخلیه اتفاقی یا ورود آب توازن و رسوبات، ناشی از صدمه به یک کشتی یا تجهیزات آن:
1- مشروط بر این که کلیه احتیاطات معقول قبل و بعد از وقوع خسارت یا کشف صدمه یا تخلیه به منظور جلوگیری یا کاهش تخلیه به عمل آمده باشد؛ و
2- مگر این که مالک، شرکت یا افسر مسؤول، عمداً یا از روی بی مبالاتی موجب ایجاد خسارت شده باشد.
3- برداشت و تخلیه آب توازن و رسوبات به منظور اجتناب یا کاهش سوانح آلودگی ناشی از کشتیها؛ یا
4- برداشت و تخلیه بعدی همان آب توازن و رسوبات، در آبهای آزاد ؛ یا
5- تخلیه آب توازن و رسوبات از یک کشتی در همان محلی که کل آب توازن
و رسوبات آنها منشأ گرفته صورت گیرد و مشروط بر این که با آب توازن و رسوبات مدیریت نشده مناطق دیگر مخلوط نشده باشد. اگر مخلوط شدن اتفاق افتاده باشد، آب توازن برداشت شده از مناطق دیگر باید طبق این ضمیمه تحت مدیریت آب توازن قرار گیرد.
 
مقرره 4- الف
معافیتها
1- عضو یا اعضاء، در آبهای تحت صلاحیت خود، می توانند معافیتهایی را در مورد هر یک از الزامات جهت اعمال مقرره­ه ای 3-ب یا 1-پ این ضمیمه علاوه بر معافیتهای مندرج در قسمت های دیگر این کنوانسیون اعطاء نمایند، اما تنها وقتی که این معافیتها:
1) به کشتی یا کشتی ها برای سفر یا سفرهای بین بنادر یا مکانهای مشخص اعطاء شود یا به کشتی که منحصراً بین بنادر یا در محل های مشخص فعالیت می کند.
2) برای مدتی که از پنج سال تجاوز نخواهد کرد منوط به بازنگری میان دوره ای معتبر باشد؛
3) به کشتی هایی اعطاء شود که آب توازن یا رسوبات را مخلوط نمی کنند مگر در بین بنادر و مکانهای مشخص شده در جزء (1) بند (1) فوق؛ و
4) بر اساس دستورالعمل های ارزیابی خطر که توسط سازمان تهیه شده، اعطاء شود.
2- معافیتهای اعطاء شده به موجب بند (1)، پیش از ارسال آنها به سازمان و توزیع اطلاعات مربوط در میان اعضاء، نافذ نخواهد بود.
3- هر معافیت اعطاء شده به موجب این مقرره نباید به محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع کشورهای همجوار یا دیگر کشورها لطمه یا خسارتی وارد کند. با کشوری که عضو تشخیص دهد ممکن است از اعطاء این معافیت متأثر شود، باید با هدف برطرف کردن هرگونه نگرانی های شناسایی شده، مشورت نمود.
4- هر معافیت صادره به موجب این مقرره باید در دفتر ثبت آب توازن ثبت گردد.
 
مقرره 5 - الف
رعایت یکسان
رعایت یکسان این ضمیمه برای شناورهای تفریحی که صرفاً برای تفریح یا مسابقه استفاده می شوند یا شناورهایی که در درجه اول برای تجسس و نجات مورد استفاده قرار می گیرند و دارای طول کلی کمتر از پنجاه متر و حداکثر ظرفیت آب توازن هشت مترمکعب می باشند، باید توسط دستگاه اجرائی، با مدنظر قرار دادن دستورالعملهای تهیه شده توسط سازمان مشخص شود.
 
بخش ب - الزامات مدیریتی و کنترلی کشتی ها
 
مقرره 1- ب
طرح مدیریت آب توازن
هر کشتی باید یک طرح مدیریت آب توازن به همراه داشته و آن را اجراء نماید. چنین طرحی باید با در نظر گرفتن دستورالعمل های تهیه شده به وسیله سازمان، توسط دستگاه اجرائی تأیید شود. طرح مدیریت آب توازن باید خاص به وسیله هر کشتی تهیه شود و باید حداقل:
 
1- روش های اجرائی ایمنی برای کشتی و خدمه آن در ارتباط با مدیریت آب توازن را، آنطور که در این کنوانسیون مشخص شده است، به تفصیل شرح دهد؛
 
2- شرح تفصیلی از اقداماتی که در جهت اجراء الزامات مدیریت آب توازن اتخاذ خواهد شد و فعالیتهای تکمیلی مدیریت آب توازن آن طور که در این کنوانسیون بیان شده است، ارائه نماید؛
 
3- روش های اجرائی دفع رسوبات را برای موارد زیر به تفصیل شرح دهد:
(1) در دریا؛ و
(2) در ساحل؛
 
4- روش های اجرائی برای ایجاد هماهنگی مدیریت آب توازن بر روی کشتی در خصوص تخلیه به دریا با مقامات کشوری که تخلیه در آبهای آن انجام خواهد پذیرفت، را در بر بگیرد؛
 
5- افسر مسؤول حصول اطمینان از اجراء صحیح طرح بر روی کشتی را تعیین نماید؛
 
6- الزامات گزارش دهی که طبق این کنوانسیون برای کشتی ها پیش بینی شده است، را شامل شود ؛ و
 
7- به زبان کاری کشتی نوشته شود. اگر زبان استفاده شده انگلیسی، فرانسوی، یا اسپانیایی نباشد، ترجمه ای به یکی از این زبانها نیز باید همراه طرح باشد.
 
مقرره 2- ب
دفتر ثبت آب توازن
 
1- هر کشتی باید دارای یک دفتر ثبت آب توازن باشد که ممکن است یک سیستم ثبت الکترونیکی باشد یا ممکن است با دفتر ثبت یا سیستم دیگری ادغام شود و باید حداقل مشتمل بر اطلاعات مندرج در پیوست(2) باشد.
 
2- اطلاعات دفتر ثبت آب توازن باید پس از این که آخرین اطلاعات وارد دفتر شد برای حداقل دو سال روی کشتی و پس از آن تحت مراقبت شرکت به مدت حداقل سه سال نگهداری شود.
 
3- در صورت تخلیه آب توازن به موجب مقرره های 3- الف ، 4- الف یا 6. 3- ب این ضمیمه یا در صورت تخلیه اتفاقی یا استثنائی آب توازن که در این کنوانسیون به گونه دیگری مستثنی نشده است، اطلاعات باید در دفتر ثبت آب توازن با ذکر شرایط و علت تخلیه، شرح داده شود.
 
4- دفتر ثبت آب توازن باید به گونه­ ای نگهداری شود که جهت بازرسی در هر زمان معقولی به آسانی در دسترس باشد و، درخصوص کشتی بدون سرنشین تحت یدک کشی، می تواند در روی کشتی یدک کش نگهداری شود.
 
5- هر عملیات مربوط به آب توازن باید به صورت کامل و بدون تأخیر در دفتر ثبت آب توازن یادداشت شود. هر قلم اطلاعات ثبت شده باید توسط افسر مسؤول عملیات مربوط و هر صفحه تکمیل شده باید توسط فرمانده امضاء شود. اطلاعات دفتر ثبت آب توازن باید به زبان کاری کشتی باشد. اگر زبان مربوط انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیایی نباشد، اقلام اطلاعاتی باید به همراه ترجمه به یکی از این زبانها باشد. اگر در درج اقلام اطلاعاتی از زبان ملی رسمی کشوری که کشتی محق به برافراشتن پرچم آن است نیز استفاده شده باشد، در موارد اختلاف یا مغایرت، این اقلام اطلاعاتی معتبر خواهد بود.
 
6- مأمورینی که به طور مقتضی توسط یک عضو مجاز شده اند می توانند دفتر ثبت آب توازن هر کشتی را که این مقرره در مورد آن اعمال می گردد در زمان حضور کشتی در بندر یا پایانه فراساحلی آن کشور بازرسی نمایند، و از هر قلم اطلاعاتی یک رونوشت بگیرند و فرمانده را ملزم نمایند که تصدیق نماید آن رونوشت، برابر اصل می باشد. هر رونوشتی که این گونه تصدیق می شود باید در هر رسیدگی قضایی به عنوان مدرک واقعیات بیان شده در اطلاعات، پذیرفته شود. بازرسی دفتر ثبت آب توازن و گرفتن رونوشت مصدق باید در کوتاهترین زمان ممکن و بدون ایجاد تأخیر ناموجه برای کشتی انجام شود.
 
مقرره 3- ب
مدیریت آب توازن کشتی ها
 
1- کشتی ساخته شده قبل از سال 2009 میلادی (1388 شمسی):
الف) با ظرفیت آب توازن بین 1500 لغایت 5000 مترمکعب، باید مدیریت آب توازن را به گونه ای اجراء نماید که حداقل با استانداردهای مشروح در مقرره 1- ت یا مقرره 2- ت تا سال 2014 میلادی (1393 شمسی) مطابقت نماید و پس از آن باید حداقل با استانداردهای مشروح در مقرره 2- ت مطابقت نماید؛
ب ) با ظرفیت آب توازن کمتر از 1500 یا بیشتر از 5000 مترمکعب باید مدیریت آب توازن را به گونه ای اجراء نماید که حداقل با استانداردهای مشروح در مقرره 1- ت یا مقرره 2- ت تا سال 2016 میلادی (1395 شمسی) مطابقت نماید و پس از آن باید با استاندارد مشروح در مقرره 2- ت مطابقت نماید.
 
2- کشتی که بند (1) درمورد آن اعمال می گردد، باید بند (1) را تا قبل از اولین بازرسی میان دوره ای یا مجدد، هر کدام زودتر باشد، پس از تاریخ سالگرد تحویل کشتی در سال مطابقت با استاندارد قابل اعمال بر کشتی، رعایت نماید.
 
3- هرکشتی ساخته شده در سال 2009 میلادی (1388 شمسی) یا پس از آن با ظرفیت آب توازن کمتر از 5000 مترمکعب، باید مدیریت آب توازن را به گونه ای اجراء نماید که حداقل با استانداردهای مشروح در مقرره 2- ت مطابقت نماید.
 
4- کشتی ساخته شده در سال 2009میلادی (1388 شمسی) یا پس از آن، اما قبل از سال 2012میلادی (1391شمسی)، با ظرفیت آب توازن 5000 مترمکعب یا بیشتر باید مدیریت آب توازنی را طبق جزء (ب) بند (1) فوق اجراء نماید.
 
5- کشتی ساخته شده در سال 2012 میلادی (1391 شمسی) یا پس از آن، با ظرفیت آب توازن 5000 مترمکعب یا بیشتر باید مدیریت آب توازن را به گونه ای اجراء نماید که حداقل با استانداردهای مشروح درمقرره 2-ت مطابقت نماید.
 
6- الزامات این مقرره نباید در مورد کشتی هایی اعمال گردد که آب توازن خود را در تسهیلات دریافتی تخلیه می­ نمایند که طبق دستورالعمل های تهیه شده توسط سازمان برای این تسهیلات، طراحی شده اند.
 
7- دیگر روشهای مدیریت آب توازن نیز می تواند به عنوان جایگزین الزامات مشروح در بندهای (1) تا (5) مورد پذیرش واقع شود، مشروط بر این که چنین روشهایی تضمین نماید که حداقل از همان سطح حفاظت از محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع برخوردار هستند و به صورت اصولی توسط کارگروه تصویب شده باشد.
 
مقرره4- ب
تعویض آب توازن
 
1- هر کشتی که برای مطابقت با استاندارد مندرج در مقرره 1- ت تعویض آب توازن را انجام می دهد، باید:
(1) در زمان ممکن، این تعویض آب توازن را در فاصله حداقل 200 مایل دریایی از نزدیکترین خشکی و در آبی به عمق حداقل200 متر با در نظر داشتن دستورالعمل های تهیه شده توسط سازمان انجام دهد.
(2) در مواردی که کشتی قادر نیست تعویض آب توازن را طبق جزء (1) بند (1) انجام دهد، تعویض را باید با در نظر گرفتن دستورالعمل های مورد اشاره در بند 1. 1 و در دورترین فاصله ممکن از نزدیکترین خشکی و در کلیه موارد در فاصله حداقل پنجاه مایل دریایی از نزدیکترین خشکی و در آبی به عمق حداقل200 متر انجام دهد.
 
2- در مناطق دریایی که فاصله نزدیکترین خشکی یا عمق با شاخص های مشروح در جزءهای (1) یا (2) بند (1) مطابقت ندارد، کشور صاحب بندر می تواند با مشاوره با کشورهای همجوار یا درصورت اقتضاء با دیگر کشورها، مناطقی را تعیین نماید که کشتی بتواند با مدنظر قرار دادن دستورالعمل های مشروح در جزء (1) بند (1) در آنجا تعویض آب توازن را انجام دهد.
 
3- به منظور مطابقت با هر یک از الزامات خاص بند (1)، کشتی نباید ملزم شود تا از مسیر سفر موردنظر منحرف شده یا سفر آن به تأخیر بیافتد.
 
4- اگر فرمانده به گونه معقولی به این نتیجه برسد که چنین تعویضی، ایمنی یا توازن کشتی مورد نظر، خدمه یا مسافرین آن را به دلیل شرایط بد آب و هوایی، طراحی یا فشار وارد به کشتی، نقص تجهیزات یا هرگونه شرایط غیرعادی دیگر به مخاطره می اندازد، کشتی که تعویض آب توازن را انجام می دهد ملزم نیست درصورت اقتضاء بندهای (1) و (2) را رعایت نماید.
 
5- هنگامی که یک کشتی ملزم است آب توازن خود را تعویض کند و اینکار را طبق مفاد این مقرره انجام نمیدهد، علل آن باید در دفتر ثبت آب توازن درج گردد.
 
مقرره 5- ب
مدیریت رسوبات کشتی ها
1- کلیه کشتی ها باید رسوبات به وجود آمده در فضاهای تخصیص یافته جهت حمل آب توازن طبق مفاد طرح مدیریت آب توازن را خارج و دفع نمایند.
2- کشتی های مشروحه در مقرره 3. 3- ب تا 5. 3- ب باید، تا حدی که به ایمنی یا کارآیی عملیاتی آنها لطمه وارد نشود، با هدف تقلیل برداشت و ایجاد ناخواسته رسوبات، تسهیل خارج سازی رسوبات و تأمین دسترسی ایمن جهت خارج سازی و نمونه برداری از رسوبات، با در نظر گرفتن دستورالعمل های تهیه شده توسط سازمان، طراحی و ساخته شوند. کشتی های مورد اشاره در مقرره 1. 3-ب باید تا حد امکان بند را رعایت نمایند.
 
مقرره 6- ب
وظایف افسران و خدمه
افسران و خدمه باید با وظایف خود برای اجراء مدیریت آب توازن مختص کشتی که در آن خدمت می کنند آشنایی داشته و متناسب با نوع وظایفشان با طرح مدیریت آب توازن کشتی نیز آشنا باشند.
 
بخش پ - الزامات ویژه در مناطق معین
 
مقرره 1- پ
اقدامات اضافی
 
1- اگر عضوی، به طور انفرادی یا مشترک با دیگر اعضاء، تشخیص دهد که اقداماتی علاوه برآنچه در بخش (ب) گفته شده است جهت جلوگیری، کاهش یا از بین بردن انتقال عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی از طریق آب توازن و رسوبات کشتی ها لازم است، عضو یا اعضاء مزبور می توانند طبق حقوق بین الملل، کشتی ها را ملزم به رعایت یک استاندارد یا الزام مشخص نمایند.
 
2- قبل از ایجاد استانداردها یا الزامات به موجب بند (1) عضو یا اعضاء باید با کشورهای همجوار یا دیگر کشورهایی که ممکن است از تدوین چنین استانداردها یا الزاماتی متأثر شوند، مشورت نمایند.
 
3- عضو یا اعضائی که قصد دارند طبق بند (1) اقدامات اضافه تری را اتخاذ نمایند باید:
1) دستورالعمل های تهیه شده توسط سازمان را مدنظر قرار دهند.
2) قصد خود مبنی بر اتخاذ اقدام (اقدامات) اضافی را - در غیر از وضعیتهای اضطراری یا وضعیتهای شیوع بیماریهای همه گیر – حداقل شش ماه قبل از تاریخ پیش بینی شده برای اجراء اقدام (اقدامات) به سازمان اطلاع دهند. چنین اطلاعی شامل موارد زیر می باشد:
(1) مختصات دقیق محلی که اقدام (اقدامات) اضافی قابل اعمال می باشد؛
(2) لزوم و چرایی به کارگیری اقدام(اقدامات) اضافی ازجمله حتی الامکان منافع حاصله؛
(3) شرحی از اقدام (اقدامات) اضافی؛ و
(4) هرگونه ترتیباتی که به منظور تسهیل انطباق کشتی با اقدام (اقدامات) اضافی ممکن است مقرر شده باشد.
3) تا حدی که طبق حقوق بین الملل عرفی که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها منعکس شده، درصورت اقتضاء تأیید سازمان را اخذ نمایند.
 
4- عضو یا اعضاء در اتخاذ چنین اقدامات اضافه ای، باید حداکثر تلاش خود را بنمایند تا کلیه خدمات لازم، که شامل اطلاع به دریانوردان شاغل در منطقه، مسیرها یا بنادر قابل دسترس یا جایگزین بوده اما به آنها محدود نمی شود را حتی الامکان در دسترس قرار دهد تا بار کاری کشتی را سهل نمایند.
 
5- هرگونه اقدامات اضافی مصوب توسط عضو یا اعضاء، نباید ایمنی و امنیت کشتی موردنظر را به مخاطره بیاندازد و تحت هیچ شرایطی نباید در تعارض با دیگر کنوانسیونهایی باشد که کشتی ملزم به رعایت آنهاست.
 
6- عضو یا اعضائی که اقدامات اضافی را اتخاذ نموده اند، می توانند از انجام این اقدامات برای دوره ای از زمان یا تحت شرایط خاص، چنانچه مناسب بدانند، صرف نظر نمایند.
 
مقرره 2- پ
هشدارهای مربوط به برداشت آب توازن در مناطق معین و اقدامات مربوط کشورهای صاحب پرچم
 
1- هر عضو باید تلاش کند تا دریانوردان را از مناطق تحت صلاحیت خود که کشتی ها بنا به دلایل شناخته شده ای در آن مناطق مجاز به گرفتن آب توازن نمی باشند، مطلع نماید. عضو مزبور باید در این اطلاعیه ها مختصات دقیق این منطقه یا مناطق و در صورت امکان، مکان منطقه یا مناطق جایگزین جهت برداشت آب توازن را درج نماید. هشدارها را می توان برای نواحی زیر صادر نمود:
(1) مناطق شناخته شده به عنوان مناطق شیوع بیماریهای واگیر دار، انگلی یا تجمع عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی (مانند: گلهای جلبکهای سمی) که محتمل است با برداشت یا تخلیه آب توازن مرتبط باشد.
(2) محل های نزدیک دهانه فاضلاب؛ یا
(3) محل هایی که قدرت شویندگی جزر و مدی ضعیف است یا مواقعی که معلوم شده است در اثناء آن جریان جزر و مدی کدرتر می باشد.
 
2- علاوه بر اطلاع به دریانوردان شاغل در این مناطق طبق مفاد بند (1)، عضو باید سازمان و هر کشور ساحلی را که بالقوه از مناطق تعیین شده در بند(1) متأثر شده اند و دوره زمانی که چنین هشدارهایی محتمل است که نافذ باشد، مطلع نماید. این اطلاعیه به سازمان و کشورهای ساحلی بالقوه متأثر باید حاوی مختصات دقیق منطقه یا مناطق و حتی الامکان مکان منطقه یا مناطق جایگزین جهت برداشت آب توازن باشد. این اطلاعیه باید حاوی توصیه هایی به کشتی هایی که نیاز به برداشت آب توازن در منطقه دارند و شرح ترتیبات فراهم شده برای امکانات جایگزین باشد. عضو همچنین باید وقتی که هشدار داده شده دیگر قابل اعمال نیست، مراتب را به دریانوردان، سازمان و هر کشور ساحلی بالقوه متأثر اطلاع دهد.
 
مقرره 3- پ
تبادل اطلاعات
سازمان باید با هر وسیله مناسب، اطلاعات ارسال شده به آن به موجب مقرره های 1- پ و 2- پ را در دسترس قرار دهد.
پخش #*ت *-استانداردهای مدیریت آب توازن
 
مقرره 1- ت
استاندارد تعویض آب توازن
1- کشتی­هایی که طبق این مقرره تعویض آب توازن را انجام می­دهند این عمل را باید با کارآیی حداقل نود و پنج درصد (95%) تعویض حجمی آب توازن انجام دهند.
2- برای کشتی هایی که تعویض آب توازن را از طریق روش «پمپاژ از میان» انجام می دهند، پمپاژ سه برابرحجم هر تانکر آب توازن باید مدنظر قرار گیرد تا با استانداردهای مشروح در بند (1) مطابقت نماید. پمپاژ کمتر از سه برابر ظرفیت حجمی نیز ممکن است مورد پذیرش واقع شود، مشروط بر این که کشتی بتواند ثابت کند که تعویض حداقل نود و پنج درصد (95%) حجمی انجام شده است.
 
مقرره 2- ت
استاندارد عملکردی آب توازن
 
1- کشتی هایی که طبق این مقرره مدیریت آب توازن انجام می دهند، باید کمتر از ده موجود زنده قابل رشد در هر مترمکعب برابر یا بزرگتر از پنجاه میکرون در حداقل ابعاد و کمتر از ده موجود زنده قابل رشد در هرمیلی لیتر کمتر از پنجاه میکرون در حداقل ابعاد و بزرگتر یا برابر ده میکرون در حداقل ابعاد تخلیه نماید و تخلیه میکروبهای شاخص نباید از چگالی های مشخص شده در بند (2) بیشتر شود.
 
2- میکروبهای شاخص، به عنوان استاندارد سلامت نوع بشر حاوی
1- باکتری بیماریزای وبا (Toxicogenic Vibrio cholerae) (او1= O1 ، او 139=O139) با کمتراز یک واحد کلنی در هر یکصدمیلی لیتر یا کمتر از یک واحد کلنی در یک گرم(وزن خالص) نمونه های زئوپلانکتون
2- باکتری اشرشیا کلی (Escherichia coli ) کمتر از دویست و پنجاه واحد کلنی در هر یکصد میلی لیتر؛
3- باکتری انتروککسی روده ای(Intestinal Enterococci ) کمتر از یکصد واحد کلنی در هر یکصد میلی لیتر می باشد.
 
مقرره 3- ت
الزامات تأیید سیستمهای مدیریت آب توازن
1- به جز در مواردی که در بند (2) ذیل مشخص شده، سیستمهای مدیریت آب توازن استفاده شده جهت رعایت این کنوانسیون باید توسط دستگاه اجرائی با مدنظر قراردادن دستورالعمل های تهیه شده توسط سازمان تأیید شوند.
2- سیستمهای مدیریت آب توازن که از مواد فعال یا ترکیبات حاوی یک ماده فعال یا بیشتر جهت رعایت با این کنوانسیون استفاده می کنند، باید توسط سازمان بر اساس روش اجرائی تهیه شده توسط سازمان تأیید شوند. این روش اجرائی باید تأیید و بازپس گیری تأیید مواد فعال و روش پیشنهادی استعمال آن را شرح دهد. در زمان بازپس گیری تأیید ، استفاده از ماده یا مواد فعال مربوط ظرف یک سال پس از تاریخ چنین بازپس گیری باید ممنوع شود.
3- سیستمهای مدیریت آب توازن استفاده شده جهت رعایت این کنوانسیون باید برای کشتی ها، تجهیزات و خدمه آن ایمن باشد.
مقرره 4- ت
فناوریهای نمونه تصفیه آب توازن
1- برای هر کشتی که ، قبل از تاریخ نافذ شدن استاندارد موجود در مقرره (2- ت) برای آن، در برنامه تأیید شده دستگاه اجرائی برای آزمایش و ارزیابی فناوریهای تصفیه آب توازن شرکت می کند، استاندارد مندرج در مقرره (2- ت) تا پنج سال پس از تاریخی که کشتی در غیر این صورت ملزم می شد چنین استانداردی را رعایت نماید، قابل اعمال نخواهد بود.
2- برای هر کشتی که ، پس از تاریخ نافذ شدن استاندارد مقرره (2- ت) برای آن، در برنامه تأیید شده توسط دستگاه اجرائی شرکت می کند، با مدنظر داشتن دستورالعمل های تهیه شده توسط سازمان درخصوص آزمایش و ارزیابی فنآوری آب توازن که توان بالقوه این را دارند که با استفاده از فناوریهای تصفیه به استانداردی بالاتر از استاندارد مندرج در مقرره (2- ت) دست یابند، استاندارد مندرج در مقرره (2-ت) در مورد آن کشتی تا پنج سال پس از تاریخ نصب چنین فناوری اعمال نخواهد شد.
3- در ایجاد و انجام هر برنامه ای به منظور آزمایش و ارزیابی فناوریهای آب توازن، اعضاء باید:
(1) دستورالعمل های تهیه شده توسط سازمان را مدنظر قرار دهند، و
(2) تنها به حداقل تعداد کشتیهای لازم جهت آزمایش مؤثر چنین فناوری هایی اجازه شرکت دهد.
4- در خلال دوره آزمایش و ارزیابی، سیستم تصفیه باید به طور منظم و آن طور که طراحی شده فعالیت کند.
 
مقرره 5- ت
بازنگری استانداردها توسط سازمان
 
1- در اجلاس کار گروه که در فاصله زمانی حداکثر سه سال قبل از اولین تاریخ مؤثر شدن استاندارد مندرج در مقرره (2-ت) برگزار می شود، کار گروه تعهد می نماید که بررسی را که شامل تعیین مناسب بودن فناوری موجود جهت حصول به استاندارد، ارزیابی شاخص بند (2)، ارزیابی تأثیر (تأثیرات) اقتصادی – اجتماعی به ویژه در رابطه با نیازهای رو به رشد کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه به عمل آورد. کار گروه همچنین باید بازنگری های ادواری را درصورت اقتضاء، به عمل آورد تا الزامات قابل اعمال کشتی ها که در مقرره (1. 3 – ب) توصیف شده و نیز دیگر جوانب مدیریت آب توازن مورد توجه در این ضمیمه، از جمله هرگونه دستورالعمل تهیه شده توسط سازمان را مورد سنجش قرار دهد.
 
2- این گونه بازنگریها در فناوریهای مناسب باید موارد زیر را نیز مدنظر قرار دهد:
(1) ملاحظات ایمنی مربوط به کشتی و خدمه؛
(2) قابلیت پذیرش زیست محیطی، یعنی موجب مشکلات زیست محیطی بیشتر یا وسیع تر نسبت به آنچه حل می کند، نشود؛
(3) قابلیت اجرائی آن یعنی سازگاری با طراحی کشتی و عملیات آن ؛
(4) مقرون به صرفه بودن یعنی اقتصادی بودن؛ و
(5) اثربخشی بیولوژیکی در جهت حذف یا خنثی سازی موجودات زنده و عوامل بیماریزای مضر آبی در آب توازن .
 
3- کارگروه می تواند گروه یا گروه هایی را برای انجام بازنگری(های) مشروح در بند (1) تشکیل دهد. کار گروه باید ترکیب، شرح وظایف و مسائل خاصی را که توسط چنین گروه تشکیل شده ای مورد بررسی قرار گیرد تعیین نماید. چنین گروههایی می توانند پیشنهادهایی را برای اصلاح این ضمیمه جهت بررسی توسط اعضاء تهیه و توصیه نمایند. تنها اعضاء می توانند در جریان تهیه توصیه ها و تصمیمات اصلاحی اتخاذ شده توسط کار گروه شرکت نمایند.
 
4- اگر، بر اساس بازنگری های مشروح در این مقرره، اعضاء بر آن شوند که اصلاحاتی را در مورد این ضمیمه تصویب نمایند، چنین اصلاحاتی باید طبق روش اجرائی مندرج در ماده (19) این کنوانسیون تصویب و لازم الاجراء شود.
 
ث - الزامات بازرسی و صدور گواهینامه جهت مدیریت آب توازن
 
مقرره 1- ث
بازرسی ها
 
1- کشتی های با ظرفیت ناخالص 400 تن و بیشتر که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می شود، به استثناء سکوهای شناور، واحدهای ذخیره ساز شناور واحدهای شناور تولید، ذخیره سازی و تخلیه مشمول بازرسی های مشخص شده زیر می باشد:
1- یک بازرسی اولیه، قبل از این که کشتی به خدمت گرفته شود یا قبل از این که گواهینامه مورد لزوم طبق مقرره (2-ث) یا (3-ث) برای اولین بار صادر شود. این بازرسی باید تصدیق نماید که طرح مدیریت آب توازن مورد لزوم به موجب مقرره (1- ب) و هرگونه سازه، تجهیزات، سیستم ها، قطعات، ترتیبات و مواد یا فرآیندهای مرتبط کاملاً با الزامات این کنوانسیون مطابقت دارد.
 
2- یک بازرسی مجدد در فواصل مشخص شده توسط دستگاه اجرائی که از پنج سال تجاوز نخواهد کرد، به جز در مواقعی که مقرره (2. 5-ث) و (5. 5-ث) ، (6. 5-ث) یا (7. 5-ث) قابل اعمال است. این بازرسی باید تصدیق نماید که طرح مدیریت آب توازن مورد لزوم به موجب مقرره (1-ب) و هرگونه سازه، تجهیزات، سیستمها، قطعات، ترتیبات و مواد یا فرآیندهای مرتبط کاملاً با الزامات قابل اعمال این کنوانسیون مطابقت دارد.
 
3- یک بازرسی میان دوره ای در خلال سه ماه قبل یا بعد از تاریخ دومین سالگرد یا طی سه ماه قبل یا بعد از سومین تاریخ سالگرد گواهینامه، که باید جایگزین یکی از بازرسیهای سالانه مندرج در جزء (4) بند (1) شود. بازرس های میان دوره ای باید تضمین نماید که تجهیزات، سیستمها و فرآیندهای مرتبط به مدیریت آب توازن کاملاً با الزامات قابل اعمال این ضمیمه مطابقت دارند و به خوبی کار می کنند. چنین بازرسیهای میان دوره ای باید در گواهینامه صادره تحت مقرره (2-ث) یا (3-ث) با پشت نویسی تأیید شود.
 
4- یک بازرسی سالانه در طی سه ماه قبل یا بعد از تاریخ سالگرد، از جمله یک بازدید کلی از سازه، هر یک از تجهیزات، سیستم ها، قطعات، ترتیبات و مواد یا فرآیندهای مرتبط با طرح مدیریت آب توازن مورد لزوم به موجب مقرره (1- ب) جهت حصول اطمینان از این که طبق بند (9) حفظ و نگهداری می شوند و برای خدمتی که کشتی برای آن در نظر گرفته شده است، به طور رضایت بخش باقی می مانند. چنین بازرسی های سالانه باید در گواهینامه صادره به موجب مقرره (2-ث) یا (3-ث) با پشت نویسی تأیید شود.
 
5-
زیر جزء#*یک* بازرسی اضافی، به صورت کلی یا جزئی، طبق شرایط باید پس از تغییر، جایگزینی یا تعمیر مهم سازه، تجهیزات، سیستمها، قطعات، ترتیبات و مواد لازم جهت مطابقت کامل با این کنوانسیون انجام شود. این بازرسی باید چنان باشد که تضمین نماید که هرگونه تغییر، جایگزینی یا تعمیر اساسی به صورت مؤثر صورت گرفته به گونه ای که کشتی با الزامات این کنوانسیون مطابقت می نماید. چنین بازرسی هایی باید در گواهینامه صادره به موجب مقرره (2-ث) یا (3-ث) با پشت نویسی تأیید شود.
زیر جزء #2- دستگاه اجرائی باید اقدامات مناسبی جهت کشتی هایی که مشمول مفاد بند (1) نیستند اتخاذ نماید تا اطمینان حاصل نماید که مفاد قابل اعمال این کنوانسیون رعایت می شود.
زیر جزء #3- بازرسی کشتی ها به منظور اعمال مفاد این کنوانسیون باید توسط مأمورین دستگاه اجرائی انجام شود. با این حال دستگاه اجرائی می تواند، این بازرسی ها را به بازرسین منتخب برای این کار یا سازمانهایی که خود به رسمیت شناخته، واگذار نماید.
زیر جزء #4- دستگاه اجرائی که بازرسین یا سازمانهای شناخته شده را آنطور که در بند(3) شرح داده شده منصوب می نماید، باید حداقل به چنین بازرسین منتخب یا سازمانهای به رسمیت شناخته شده* اختیار دهد تا:
(1) کشتی را که بازرسی می نمایند، ملزم نمایند تا مفاد این کنوانسیون را رعایت نماید؛ و
(2) بازرسی ها و بازدیدها را درصورت درخواست مقامات ذی صلاح کشور صاحب بندری که عضو کنوانسیون است، به عمل آورد
پاورقی #*به دستور العمل هایی مصوب سازمان به وجب قطعنامه (8) 739 . الف آنطور که ممکن است توسط سازمان اصلاح شود ، و مشخصات مصوب سازمان به موجب قطعنامه (19)789 . الف آن طور که ممکن است توسط سازمان اصلاح شود ، مراجعه کنید.
 
 
زیر جزء #5- دستگاه اجرائی باید به سازمان، مسؤولیت ها و شرایط خاص اختیار تفویض شده به بازرسین منتخب یا سازمانهای شناخته شده را جهت انتشار بین اعضاء جهت اطلاع به مأمورینشان، اطلاع دهد.
 
6- هنگامی که دستگاه اجرائی، بازرس منتخب، یا یک سازمان به رسمیت شناخته شده تشخیص می دهد که مدیریت آب توازن کشتی با مشخصات گواهینامه مورد لزوم به موجب مقرره (2-ث) یا (3-ث) مطابقت ندارد یا به صورتی است که کشتی برای رفتن به دریا بدون ایجاد لطمه یا صدمه به محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع، مناسب نمی باشد، چنین بازرس یا سازمان به رسمیت شناخته شده ای باید بلادرنگ اطمینان حاصل نماید که اقدام اصلاحی جهت تطابق کشتی صورت می گیرد. به بازرس یا سازمان مزبور باید بلادرنگ اطلاع داده شود و باید اطمینان حاصل نماید که گواهینامه صادر نمی شود یا درصورت اقتضاء بازپس گرفته می شود. اگر کشتی در بندر عضو دیگری قرار دارد، باید به مقامات ذی صلاح کشور صاحب بندر بلادرنگ اطلاع داده شود. وقتی مأمور دستگاه اجرائی، بازرس منتخب یا سازمان به رسمیت شناخته شده
به مقامات ذی صلاح کشور صاحب بندر اطلاع داده باشد، دولت کشور صاحب بندر ذی ربط، باید به چنین مأمور، بازرس یا سازمان شناخته شده ای جهت انجام وظایفشان به موجب این مقرره از جمله هرگونه اقدام مشروح در ماده (9) کمکهای لازم را بنماید .
 
7- هر زمان که سانحه ای برای یک کشتی رخ میدهد یا نقصی یافت می شود که بر توانایی کشتی به طور اساسی جهت اعمال مدیریت آب توازن طبق این کنوانسیون تأثیر می گذارد، مالک، بهره بردار یا شخص دیگری که مسؤول کشتی است باید در اولین فرصت به دستگاه اجرائی، سازمان به رسمیت شناخته شده یا بازرس منتخب مسؤول صدور گواهینامه مربوط گزارش دهد تا موجبات شروع بررسی ها برای تعیین این که بازرسی طبق بند (1) لازم است یا خیر را فراهم آورند. اگر کشتی در بندر عضو دیگری باشد، مالک، بهره بردار یا شخص دیگر مسؤول باید بلادرنگ به مقامات ذی صلاح کشور صاحب بندر گزارش نماید و بازرس منتخب یا سازمان شناخته شده باید تصدیق نماید که چنین گزارشی انجام شده است.
 
8- در هر مورد، دستگاه اجرائی ذی ربط باید کاملاً جامعیت و کارآیی بازرسی را تضمین نماید و متعهد گردد که از ترتیبات لازم جهت برآورده ساختن این وظیفه اطمینان حاصل نماید.
 
9 - شرایط کشتی و تجهیزات، سیستمها و فرآیندهای آن باید به گونه ای حفظ و نگهداری شود که با مفاد این کنوانسیون مطابقت داشته باشد و اطمینان حاصل شود که کشتی از تمامی جهات برای رفتن به دریا بدون احتمال ایجاد لطمه یا صدمه به محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال یا منابع مناسب می باشد.
 
10- پس از این که بازرسی کشتی طبق بند (1) تکمیل شد، هیچ تغییری نباید در سازه، هر یک از تجهیزات، قطعات، ترتیبات یا مواد مرتبط با طرح مدیریت آب توازن مورد لزوم به موجب مقرره (1-ب) و مورد بازرسی قرار گرفته بدون تأیید دستگاه اجرائی داده شود، به جز مواردی که تعویض مستقیم چنین تجهیزات یا قطعاتی اتفاق افتاده باشد.
 
مقرره 2- ث
صدور یا پشت نویسی گواهینامه
1- دستگاه اجرائی باید اطمینان حاصل نماید که برای کشتی که مقرره (1-ث) در مورد آن اعمال می شود، گواهینامه ای پس از تکمیل موفقیت آمیز بازرسی انجام شده طبق مقرره (1-ث) صادر می شود. گواهینامه صادره به موجب اختیار یک عضو باید توسط اعضاء دیگر پذیرفته شده و برای کلیه اهداف تحت پوشش این کنوانسیون، از همان اعتبار گواهینامه های صادره توسط آنها برخوردار باشد.
2- گواهینامه ها باید توسط دستگاه اجرائی یا هر شخص یا سازمانی که به طور مقتضی ازطرف آن مجاز شده است، صادر یا با پشت نویسی تأیید شود. در هر حالت، دستگاه اجرائی، مسؤولیت کامل گواهینامه ها را به عهده دارد.
 
مقرره 3- ث
صدور یا پشت نویسی گواهینامه توسط عضو دیگر
1- بنا به درخواست دستگاه اجرائی، عضو دیگر می تواند موجب گردد که کشتی بازرسی شود، و اگر قانع شد که با مفاد کنوانسیون رعایت می شود، باید گواهینامه را صادر یا اجازه صدور آن را برای کشتی بدهد و درصورت اقتضاء، آن گواهینامه را پشت نویسی نماید یا اجازه پشت نویسی آن را طبق این ضمیمه بدهد.
2- یک رونوشت از گواهینامه و یک رونوشت از گزارش بازرسی باید هرچه سریعتر برای دستگاه اجرائی درخواست کننده ارسال شود.
3- گواهینامه ای که به این صورت صادر می شود باید حاوی عبارتی به این مضمون باشد که بنا به درخواست دستگاه اجرائی صادر شده است و باید ازهمان قوت و رسمیت گواهینامه های صادره توسط دستگاه اجرائی برخوردار باشد.
4- هیچ گواهینامه ای نباید برای کشتی که محق به برافراشتن پرچم کشور غیرعضو می باشد، صادر شود.
 
مقرره 4- ث
شکل گواهینامه
گواهینامه باید به زبان رسمی عضو صادرکننده آن و طبق نمونه ارائه شده در پیوست (1) تهیه شود. اگر زبان استفاده شده انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیایی نباشد، متن باید حاوی ترجمه ای به یکی از این زبانها باشد.
 
مقرره 5- ث
مدت و اعتبار گواهینامه
 
1- گواهینامه باید برای مدت مشخص شده توسط دستگاه اجرائی که نباید از پنج سال تجاوز نماید، صادر شود.
 
2- برای بازرسی های مجدد:
 
 
(1) صرف نظر از الزامات بند (1)، هنگامی که بازرسی مجدد، سه ماه قبل از تاریخ انقضاء گواهینامه موجود کامل می­ شود، گواهینامه جدید باید از تاریخ اتمام بازرسی مجدد تا تاریخی که بیش از پنج سال از تاریخ انقضاء گواهینامه موجود نخواهد بود، معتبر باقی بماند.
(2) هنگامی که بازرسی مجدد پس از تاریخ انقضاء گواهینامه موجود کامل می شود، گواهینامه جدید باید از تاریخ اتمام بازرسی مجدد تا تاریخی که بیش از پنج سال از تاریخ انقتضاء گواهینامه موجود نخواهد بود، معتبر باقی بماند.
(3) هنگامی که بازرسی مجدد بیش از سه ماه قبل از تاریخ انقضاء گواهینامه موجود کامل می شود، گواهینامه جدید، باید از تاریخ اتمام بازرسی مجدد تا تاریخی که بیش از پنج سال از تاریخ اتمام بازرسی مجدد نخواهد بود، معتبر باقی بماند.
 
3- چنانچه گواهینامه ای برای مدت کمتر از پنج سال صادر شود، دستگاه اجرائی می تواند اعتبار گواهینامه را تا پس از تاریخ انقضاء گواهینامه که حداکثر زمان آن در بند(1) مشخص شده تمدید نماید، به شرطی که بازرسی های اشاره شده در مقرره(3. 1. 1-ث) هنگامی که یک گواهینامه برای مدت پنج سال صادر می شود درصورت اقتضاء قابل اجراء باشد.
 
4- اگر پس از اتمام بازرسی مجدد، نتوان گواهینامه جدیدی برای کشتی قبل از تاریخ انقضاء گواهینامه موجود صادر کرد یا به کشتی داد، شخص یا سازمان مجاز توسط دستگاه اجرائی می تواند گواهینامه موجود را پشت نویسی کند و چنین گواهینامه ای باید برای مدتی که نباید از پنج ماه از تاریخ انقضاء تجاوز کند، معتبر تلقی شود.
 
5- اگر یک کشتی به هنگامی که گواهینامه آن منقضی می گردد، در بندری که باید مورد بازرسی قرار گیرد نباشد، دستگاه اجرائی می تواند مدت اعتبار گواهینامه را تمدید نماید، اما این تمدید فقط به این منظور اعطاء می شود که کشتی اجازه داشته باشد سفر خود را تا بندری که باید مورد بازرسی قرار گیرد کامل نماید، و تنها در مواردی صورت می گیرد که به نظر برسد که این تمدید صحیح و معقول است. هیچ گواهینامه ای نباید برای مدتی بیش از سه ماه تمدید شود و کشتی که چنین تمدیدی به آن اعطاء می شود نباید، هنگامی که به بندری می رسد که باید مورد بازرسی قرار بگیرد، با اتکاء به چنین تمدیدی بندر را بدون داشتن گواهینامه جدید ترک کند. هنگامی که بازرسی مجدد کامل می شود، گواهینامه جدید باید تا تاریخی که بیش از پنج سال از تاریخ انقضاء گواهینامه موجود قبل از اعطاء تمدید نخواهد بود، اعتبار داشته باشد.
 
6- گواهینامه صادره برای کشتی که به سفرهای کوتاه مشغول است و طبق مفاد فوق الذکر در این مقرره تمدید نشده است، می تواند توسط دستگاه اجرائی با اعطاء یک فرجه حداکثر یک ماهه از تاریخ انقضاء موجود در آن تمدید شود. هنگامی که بازرسی مجدد کامل می شود، گواهینامه جدید باید تا تاریخی که بیش از پنج سال از تاریخ انقضاء گواهینامه موجود قبل از اعطاء تمدید نخواهد بود، اعتبار داشته باشد.
 
7- در شرایط خاص، آن طور که توسط دستگاه اجرائی تعیین می گردد، گواهینامه جدید نیازی به تاریخ گذاری از تاریخ انقضاء گواهینامه موجود بر طبق بند (2. 2، 5) یا (6) این مقرره ندارد. در این شرایط خاص، گواهینامه جدید باید تا تاریخی که بیش از پنج سال از تاریخ اتمام بازرسی مجدد نخواهد بود، اعتبار داشته باشد.
 
8- اگر یک بازرسی سالانه قبل از مدت مشخص شده در مقرره (1- ث) کامل شود، سپس:
(1) تاریخ سالگرد گواهینامه که روی آن قید شده باید از طریق پشت نویسی گواهینامه به تاریخی که نباید بیش از سه ماه دیرتر از تاریخ اتمام بازرسی باشد، اصلاح شود؛
(2) بازرسی سالانه یا میان دوره ای بعدی مورد لزوم در مقرره (1- ث) باید در فواصل تجویز شده در آن مقرره با استفاده از تاریخ سالگرد جدید، به اتمام برسد؛
(3) تاریخ انقضاء ممکن است بدون تغییر باقی بماند، به شرطی که یک یا چند بازرسی سالانه به گونه ای انجام شده باشد که حداکثر فواصل میان بازرسی ها از میزان تجویز شده در مقرره (1- ث) تجاوز ننماید.
 
9- گواهینامه صادره به موجب مقرره (2- ث) یا (3- ث) در صورتی که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد از درجه اعتبار ساقط خواهد شد:
(1) اگر سازه، تجهیزات، سیستمها، قطعات، ترتیبات و مواد لازم جهت مطابقت کامل با این کنوانسیون تغییر کرده باشد، تعویض یا تعمیر اساسی شده باشد و گواهینامه طبق این ضمیمه پشت نویسی نشده باشد؛
(2) به محض انتقال کشتی به پرچم کشور دیگر. گواهینامه جدید تنها وقتی صادر می­شود که عضو صادر کننده گواهینامه جدید کاملاً از تطابق کشتی با الزامات مقرره (1- ث) رضایت حاصل نماید. درصورت انتقال میان اعضاء، عضوی که قبلاً کشتی رسماً حق برافراشتن پرچم آن را داشته، در صورتی که در طی سه ماه پس از انتقال از وی درخواست شود، باید هرچه سریعتر رونوشت گواهینامه هایی که کشتی قبل از انتقال با خود داشته و در صورت موجود بودن، رونوشت گزارشهای مربوط بازرسی را به آن دستگاه اجرائی ارسال نماید.
(3) اگر بازرسیهای مربوط در مدتی که تحت مقرره (1. 1- ث) مشخص شده کامل نشده باشد؛ یا
(4) اگر گواهینامه طبق مقرره (1. 1- ث) با پشت نویسی تأیید نشده باشد.
 
پیوست 1
شکل گواهینامه بین المللی مدیریت آب توازن
گواهینامه بین المللی مدیریت آب توازن
صادره به موجب مفاد کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها (که از این پس «کنوانسیون» نامیده می شود) تحت صلاحیت دولت
...............................................................................................................................................................................................................................................
 
 
توسط....................................................(عنوان کامل شخص یا سازمان ذیصلاح مجاز طبق مفاد کنوانسیون)
مشخصات کشتی*
نام کشتی .................................................................................................
شماره یا حروف مشخصه ........................................................................
بندر ثبت ..................................................................................................
ظرفیت ناخالص .......................................................................................
شماره سازمان بین المللی دریانوردی·.......................................................
تاریخ ساخت ...........................................................................................
ظرفیت آب توازن (به مترمکعب) ............................................................
جزئیات روش (روش های) مدیریت آب توازن استفاده شده
روش مدیریت آب توازن استفاده شده ....................................................
تاریخ نصب (در صورت امکان) ..............................................................
نام سازنده (در صورت امکان) ................................................................
روش (روش های) اصلی مدیریت آب توازن به کار گرفته شده در این کشتی عبارتست/ عبارتنداز:
¨ طبق مقرره 1-ت
¨ طبق مقرره 2-ت
(شرح داده شود) ....................................................
 
 
¨ کشتی مشمول مقرره 4-ت می­ باشد.
بدینوسیله گواهی می ­شود:
1- که کشتی طبق مقرره 1-ث ضمیمه کنوانسیون بازرسی شده است؛ و
2- این بازرسی نشان می­دهد که مدیریت آب توازن کشتی با ضمیمه این کنوانسیون مطابقت دارد.
3- این گواهینامه تا تاریخ ............................... منوط به بازرسی ­های طبق مقرره 1- ث ضمیمه کنوانسیون اعتبار دارد.
تاریخ تکمیل بازرسی که این گواهینامه بر مبنای آن صادر شده است: روز/ماه/سال
صادره از: ............................................................................................................
(محل صدور گواهینامه) .....................................................................................
(تاریخ صدور) ........................................................................................... .(امضاء مقام مجاز صادر کننده گواهینامه) ...........................................................
(مهر یا علامت مقام ، درصورت اقتضاء) ...........................................................
پشت نویسی بازرسی(های) سالانه و میان دورهای
بدینوسیله گواهی می شود که در بازرسی مقرر طبق مقرره 1-ث ضمیمه کنوانسیون، تشخیص داده شد که کشتی با مفاد مربوط کنوانسیون مطابقت دارد.
بازرسی سالانه: امضاء: .............................................. .(امضاء مقامی که به طور مقتضی مجاز شده است)
مکان: ................................................
تاریخ: ................................................
(مهر یا علامت مقام، درصورت اقتضاء)
 
 
بازرسی سالانه/ میان دورهای .امضاء: ................................................(امضاء مقامی که به طور مقتضی مجاز شده است)
مکان: ................................................
تاریخ: ................................................
(مهر یا علامت مقام، درصورت اقتضاء)
بازرسی سالانه/ میان دوره ای* .امضاء: .................................................(امضاء مقامی که به طور مقتضی مجاز شده است)
مکان: ................................................
تاریخ: ................................................
(مهر یا علامت مقام، درصورت اقتضاء)
بازرسی سالانه .امضاء: ......................(امضاء مقامی که به طور مقتضی مجاز شده است)
مکان: ................................................
تاریخ: ................................................
(مهر یا علامت مقام، درصورت اقتضاء)
بازرسی سالانه/ میان دوره ای
طبق مقرره 3. 8. 5- ث
گواهی می شود که در بازرسی سالانه/ میان دوره ای* انجام شده بر طبق مقرره
3. 8. 5- ث ضمیمه کنوانسیون، تشخیص داده شد که کشتی با مفاد مربوط کنوانسیون مطابقت دارد. .امضاء: ...........................امضاء مقامی که به طور مقتضی مجاز شده است)
مکان: ................................................
تاریخ: ................................................
(مهر یا علامت مقام، درصورت اقتضاء)
پشت نویسی جهت تمدید گواهینامه ای که کمتر از پنج سال اعتبار دارد، هنگامی که مقرره (3. 5- ث) اعمال می گردد.
کشتی با مفاد مربوط کنوانسیون مطابقت دارد و این گواهینامه باید طبق مقرره
(3. 5- ث) ضمیمه کنوانسیون، به عنوان گواهینامه معتبر تا تاریخ .................................. پذیرفته شود. .امضاء: ...............(امضاء مقامی که به طور مقتضی مجاز شده است)
مکان: ................................................
تاریخ: ................................................
(مهر یا علامت مقام، درصورت اقتضاء)
پشت نویسی هنگامی که بازرسی مجدد اتمام یافته و مقرره (4. 5-ث)
اعمال میگردد.
کشتی با مفاد مربوط کنوانسیون مطابقت داشته و این گواهینامه باید بر طبق مقرره (4. 5-ث) ضمیمه کنوانسیون به عنوان گواهینامه معتبر تا تاریخ .پذیرفته شود. .امضاء: ................................................ (امضاء مقامی که به طور مقتضی مجاز شده است)
مکان: ................................................
تاریخ: ................................................
(مهر یا علامت مقام، درصورت اقتضاء)
 
 
پشت نویسی جهت تمدید اعتبار گواهینامه تا رسیدن به بندر بازرسی
و یا دادن فرجه، هنگامی که مقرره (5. 5-ث) یا (6. 5-ث) اعمال می­شود.
 
 
این گواهینامه، باید بر طبق مقرره (5. 5-ث) یا (6. 5-ث*) ضمیمه کنوانسیون، به عنوان گواهینامه معتبر تا تاریخ پذیرفته شود. امضاء: ......................(امضاء مقامی که به طور مقتضی مجاز شده است)
 
 
مکان: ................................................
 
 
تاریخ: ................................................
 
 
(مهر یا علامت مقام، درصورت اقتضاء)
 
 
پشت نویسی جهت جلو انداختن تاریخ سالگرد هنگامی که مقرره (8. 5-ث) اعمال می­گردد.
 
 
طبق مقرره (8. 5-ث) ضمیمه کنوانسیون، تاریخ جدید سالگرد ........................... می­باشد. امضاء:...........................(امضاء مقامی که به طور مقتضی مجاز شده است)
 
 
مکان: ................................................
 
 
تاریخ: ................................................
 
 
(مهر یا علامت مقام، درصورت اقتضاء)
 
 
طبق مقرره (8. 5-ث) ضمیمه کنوانسیون، تاریخ جدید سالگرد ....................
 
 
می­ باشد.. امضاء: ...........(امضاء مقامی که به طور مقتضی مجاز شده است)
 
 
مکان: ................................................
 
 
تاریخ: ................................................
 
 
(مهر یا علامت مقام، درصورت اقتضاء)
 
پیوست 2
فرم دفتر ثبت آب توازن
کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی­ ها
شروع دوره از .......................................... تا ............................................
نام کشتی: .................................................................................................
شماره سازمان بین المللی دریانوردی: .......................................................
ظرفیت ناخالص: ......................................................................................
پرچم: ......................................................................................................
ظرفیت کلی آب توازن (به متر مکعب) ...................................................
کشتی دارای طرح مدیریت آب توازن می باشد. ¨
نقشه کشتی که تانکرهای آب توازن را نشان می­ دهد:
1- مقدمه
طبق مقرره 2-ب ضمیمه کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی­ ها، برای هر عملیات آب توازن سابقه ای باید نگهداری شود. این سابقه، شامل تخلیه های انجام شده به دریا و به تسهیلات دریافت می شود.
2- آب توازن و مدیریت آب توازن
آب توازن یعنی آب و مواد معلق در آن که به کشتی آورده می شود تا تعادل، کج شدگی، آبخور، پایداری یا فشارهای کشتی را کنترل نماید. مدیریت آب توازن باید طبق طرح تأییدشده مدیریت آب توازن بوده و دستورالعمل های* تهیه شده توسط سازمان را مدنظر قرار دهد.
3- اقلام اطلاعاتی دفتر ثبت آب توازن
در هر یک از موقعیت های زیر، اقلام اطلاعاتی باید در دفتر ثبت آب توازن درج شود:
1. 3- زمانی که آب توازن به کشتی آورده می­شود:
1- تاریخ، زمان و محل بندر یا تسهیلات برداشت آب توازن (بندر یا عرض/ طول جغرافیایی)، عمق محل اگر خارج از بندر باشد.
2- حجم تخمینی برداشت به متر مکعب
3- امضاء مأمور مسؤول عملیات
2. 3- هنگامی که آب توازن به گردش در می­آید یا به منظور مدیریت آب توازن تصفیه می­شود:
1- تاریخ و زمان عملیات
 
 
2- حجم تخمینی آب توازن در حال گردش یا تصفیه شده (به متر مکعب)
3- این که آیا طبق طرح مدیریت آب توازن انجام شده است
4- امضاء مأمور مسؤول عملیات
3. 3- هنگامی که آب توازن به دریا تخلیه می­شود:
1- تاریخ، زمان و محل بندر یا تسهیلات تخلیه (بندر یا عرض/ طول جغرافیایی)
2- حجم تخمینی آب توازن تخلیه شده به مترمکعب به اضافه حجم باقیمانده به مترمکعب
3- اینکه آیا طرح تأیید شده مدیریت آب توازن قبل از تخلیه اجراء شده است.
4- امضاء مأمور مسؤول عملیات
4. 3- هنگامی که آب توازن به تسهیلات دریافت تخلیه می­شود:
1- تاریخ، زمان و محل برداشت
2- تاریخ، زمان و محل تخلیه
3- بندر یا تسهیلات
4- حجم تخمینی آب توازن تخلیه شده یا برداشت شده به متر مکعب
5- اینکه آیا طرح تأیید شده مدیریت آب توازن قبل از تخلیه اجراء شده است.
6- امضاء مأمور مسؤول عملیات
5. 3- برداشت یا تخلیه اتفاقی یا استثنایی آب توازن
1- تاریخ و زمان وقوع
2- بندر یا موقعیت کشتی در زمان وقوع
3- حجم تخمینی آب توازن تخلیه شده
4- شرایط برداشت، تخلیه، نشت یا هدر رفتن، علت مربوط به آن و ملاحظات کلی
5- اینکه آیا طرح تأیید شده مدیریت آب توازن قبل از تخلیه اجراء شده است.
6- امضاء مأمور مسؤول عملیات
6. 3- روش­ های عملیاتی اضافی و ملاحظات کلی
4- حجم آب توازن
حجم آب توازن کشتی باید به متر مکعب برآورد شود. دفتر ثبت آب توازن حاوی ارجاعات متعددی به حجم تخمینی آب توازن است. تصدیق می شود که صحت حجم­ های تخمین زده شده آب توازن به تفسیر آن بستگی دارد.
ثبت عملیات آب توازن
نمونه صفحه دفتر ثبت آب توازن
: .......................................................................................... نام کشتیثبت عملیات/ امضاء مأمور
مسؤول

اقلام)تعداد(

شماره یا حروف مشخصه
........... تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق مشتمل بر:
1-قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوب6/3/1375
2- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کشتیهای مصوب 5/9/1352در پرونده مربوطه در ادراه کل قوانین موجود می باشد

 

* به دستور العمل هایی مصوب سازمان به وجب قطعنامه (8) 739 . الف آنطور که ممکن است توسط سازمان اصلاح شود ، و مشخصات مصوب سازمان به موجب قطعنامه (19)789 . الف آن طور که ممکن است توسط سازمان اصلاح شود ، مراجعه کنید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون، شامل مقدمه و بیست و دوماده و یک ضمیمه و دو پیوست درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

مجلس شورای اسلامی - https://qavanin.ir/Law/TreeText/168496
تعداد بازدید : ۱,۷۷۱
کلیدواژه ها: قوانین و مقررات,پهپاد,موسسه پهپاد,بدون سرنشین,هواپیمای بدون سرنشین,وسایل هوایی بدون سرنشین,سازمان هواپیمایی کشوری,مجوز پهپاد,خرید و فروش پهپاد,گواهینامه پهپاد,

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

فهرست موضوعات فعال تالار گفتگوی پهپاد

آخرین موضوعات فعال
زمان
۱۳۴۱ روز قبل
۱۳۴۲ روز قبل
۱۳۴۷ روز قبل