سنجش از دور - GIS

عنوان

برخی از کاربردهای ماهواره های سنجش از دور

دقیق ترین نقشه های جغرافیایی در حداقل زمان ممکن در مقیاس های محلی و جهانی اطلاعات صحیح، سریع، بهنگام بوده و می تواند تغییرات دوره ای سطح زمین را پایش نمایند.  هواشناسی و رصد و کمک به پیشگیری و مدیریت مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله، سونامی و ...)، اکتشا...
عباس ملاجعفری  ۱۳۳۷ روز قبل