مفقودی و سرقت پهپادها

عنوان

اعلام مفقودی یا سرقت پهپاد-پرنده هدایت پذیر از دور

به منظور ثبت اعلام مفقودی یا سرقت پهپاد-پرنده هدایت پذیر از دور خود می توانید پس از عضویت در سایت موسسه پهپاد نسبت به ارسال اطلاعات شامل: عکس-شماره سریال-تاریخ و ساعت مفقودی/سرقت-محل مفقودی/سرقت و سایر موارد ضروری جهت بررسی و انتشار اقدام نمایید. جهت طر...
مدیر سایت  ۱۳۸۴ روز قبل