سوانح پهپادی

زیرتالارها
عنوان

خطاهای انسانی


عنوان

توسعه پهپادهای غیرنظامی در ایران و چالش های پیش روی آن

سرعت بالای رشد بهره برداری از پهپادها، سرمایه گذاری های دولت ها برای توسعة زیرساخت های لازم برای گسترش این فناوری، تنوع کاربردها و مزایای حاصل از نتایج عملی استفاده از این فناوری در هر یک از کاربردها، بیانگر جایگاه ویژة این فناوری در آینده است. از سوی دیگ...
مدیر سایت  ۸۲۶ روز قبل