شرکت جنرال روباتیک، روبات دوگو را برای مبارزات تن به تن توسعه می دهد.

یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۹

پست هوایی Amazone Prime Air

سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

پست هوایی Amazone Prime Air

سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

پست هوایی Amazone Prime Air

سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

گروه صنعتی فرابرد برنامه میدون

چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹

گروه صنعتی فرابرد برنامه میدون

چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹

DRONE 4 AGRO V2

دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

پهپاد کشاورزی JTI M50Q - 25L

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹

افشای خرابکاری گروهک پ ک ک توسط پهپاد ترکیه

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹

رهگیری پهپاد "کرار" توسط پدافند هوایی ارتش

شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹
پهپاد کامیکازه قاصف K2 انصاراله یمن

پهپاد کامیکازه قاصف K2 انصاراله یمن

شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹

پهپاد عمود پرواز ترابری دوموتوره و دوملخه Avidrone 210TL

شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹

ایستگاه زمینی G4 پهپاد Avidrone 210TL

شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹