معرفی زیست بوم پرنده های هدایت پذیر از دور

تعداد بازدید: ۴۷۳۴

PDF

۱,۰۷۰.۳ کیلوبایت

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

توضیح مختصر
پیرو گسترش و نهادینه شدن فرهنگ زیست بوم کارآفرینی و شرکت های نوپا، فعالیت های ممتاز و اثربخشی در سال های اخیر در کشور صورت پذیرفته است. شمار شرکت های نوپای ایرانی با کیفیت روز به روز افزوده می شود و بستر اقتصادی مناسبی برای عینیت یافتن ایده های نوآورانه صاحبان ایده و بومی سازی فناوری ها و محصولات فراهم شده است.
توضیحات
پیرو گسترش و نهادینه شدن فرهنگ زیست بوم کارآفرینی و شرکت های نوپا، فعالیت های ممتاز و اثربخشی در سال های اخیر در کشور صورت پذیرفته است. شمار شرکت های نوپای ایرانی با کیفیت روز به روز افزوده می شود و بستر اقتصادی مناسبی برای عینیت یافتن ایده های نوآورانه صاحبان ایده و بومی سازی فناوری ها و محصولات فراهم شده است.
از این رو یکی از رسالتهای معاونت علمـی و فناوری ریاست جمهوری، شناسایی، تعریف و گشـایش محورهای جدیـد بـرای شرکتهای نوپا و دانشبنیان است. محورهای جدیدی که حل چالشهای راهبردی کشور را نشانه رفته و ضمن تمرکززدایی از موضوعات بسیار محدود حال حاضر نظام کارآفرینی و خلق تنوع، ضریب موفقیت کسبوکارهای نوپا و داخلی را به دلیل بازار بالفعل پیشنهاد های موجود، استفاده از توانمندیهای تمام شرکت ها و همافزایی آن ها ارتقا می دهد.
ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حملونقل پیشرفته با علم به این موضوع درصدد معرفی جامع ظرفیتهای کم نظیر خدمات تجاری پهپادها به زیستبوم شرکتهای نوپا به عنوان شرکتهای ارایهدهنده این خدمات است. 
از طرفی با همکاری ارگانها و نهادهای دریافت کننده خدمات و متقاضی محصوالت و تعریف پروژههای کالن و ایجاد هم افزایی به ارتقا سطح علمی و فنی شرکت ها کمک نموده و بازارسازی داخلی را ایجاد نماید. لذا این ستاد در راستای شبکهسازی شرکتهای داخلی اقدام به ایجاد سامانه ملی ایراوین نموده است که فرصتی مقتضی برای شرکتها در راستای معرفی توانمندیهای خویش و مشارکت در پروژههای کالن ایجاد مینماید.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

فهرست موضوعات فعال تالار گفتگوی پهپاد

آخرین موضوعات فعال
زمان
۱۳۱۱ روز قبل
۱۳۱۳ روز قبل
۱۳۱۸ روز قبل