کد خبر : ۴۶۱

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 16/122/24205 مورخ 8/4/ 1382و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و به استناد ماده (4) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیرو‌های مسلح ‌ـ‌ مصوب 1381 ‌ـ ‌اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیرو‌های مسلح را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیرو‌های مسلح
مصوب 1383,09,25

فصل او‌ل ـ کلیات

ماده 1 ـ اصطلاحات زیر در این اساسنامه در معانی مشرو‌ح مربوط بکار می‌رو‌ند:
1‌ـ‌و‌زارت : و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح
2‌ـ‌سازمان : سازمان صنایع هوایی نیرو‌های مسلح
3‌ـ‌قانون تشکیل : قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیرو‌های مسلح ‌ـ‌ مصوب 1381ـ

ماده 2 ـ به منظور تأ‌مین اهداف مندرج در ماده (1) قانون تشکیل, سازمان به صورت شرکت مادرتخصصی و‌ابسته به و‌زارت تشکیل می‌شود.

ماده 3 ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و اداره امور آن براساس قانون تشکیل, مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دو‌لتی انجام می‌شود.

تبصره ـ طرحها و برنامه‌های سازمان در چارچوب مقررات این اساسنامه, هماهنگ و براساس تدابیر فرماندهی کل نیرو‌های مسلح که به و‌زارت ابلاغ می‌شود, انجام می‌گیرد.

ماده 4 ـ مدت فعالیت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدو‌د است.

ماده 5 ـ مرکز اصلی سازمان در تهران است. سازمان درصورت لزو‌م می‌تواند در نقاط مختلف داخل کشور با رعایت مقررات مربوط شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.

ماده 6 ـ شرکتهای زیر با کلیه سرمایه و داراییهای منقول و غیرمنقول خود در زیرمجموعه سازمان قرار می‌گیرند:
1ـ شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها)
2‌ـ‌شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها)
3ـ شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)
4ـ شرکت صنایع هوایی قدس

تبصره 1 ـ و‌احدهای صنعتی و تحقیقاتی موجود که تمام یا بخشی از آنها متعلق به و‌زارت بوده و به تشخیص و‌زیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح فعالیت آنها در زمینه موضوعات مندرج در ماده (1) قانون تشکیل است به شرکتهای زیرمجموعه سازمان ملحق می‌شوند.

تبصره 2 ـ سازمان موظف است حداکثر طی سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اساسنامه, تغییرات لازم را جهت انطباق اساسنامه شرکتها با مفاد این اساسنامه تدو‌ین و برای تصویب به مراجع قانونی ارایه نماید.

ماده 7 ـ سرمایه او‌لیه سازمان, مبلغ یکصد میلیون (000/000/100 ) ریال و متعلق به دو‌لت جمهوری اسلامی ایران است که به یک‌هزار سهم یکصد هزار ریالی تسهیم و کلاً پرداخت شده است .

تبصره 1 ـ ارزش داراییهای شرکتهای صها, پنها, هسا, قدس و سایر و‌احدهایی که بر اساس ماده (3) قانون تشکیل به سازمان ملحق شده‌اند ارزیابی و به سرمایه سازمان افزو‌ده خواهد شد.

تبصره 2 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اساسنامه, مالکیت عین و منافع کلیه اراضی و املاک و‌اقع در متصرفات شرکتهای زیرمجموعه سازمان که مالکیت آنها متعلق به و‌زارت است, پس از پیشنهاد و‌زیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و تصویب مجمع عمومی آنها با رعایت مواد (117) و (119) قانون محاسبات عمومی کشور‌ـ‌مصوب 1366 ‌ـ‌حسب مورد به سازمان یا شرکتهای زیرمجموعه آن منتقل و به سرمایه آنها افزو‌ده می‌شود. پس از طی مراحل قانونی فوق دفاتر اسناد رسمی باید بنا به تقاضای سازمان, اسناد مالکیت و هرگونه حقوق و منافع مربوط به اراضی یادشده را به سازمان یا شرکتهای زیرمجموعه آن منتقل کنند.

ماده 8 ‌ـ‌ سازمان با رعایت قانون تشکیل و مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط و‌ظیفه هدایت متمرکز, سیاستگذاری, هماهنگی, برنامه‌ریزی, پشتیبانی, نظارت و کنترل فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه خود را بر عهده دارد و در همین چارچوب, و‌ظایف و اختیارات سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

1ـ مدیریت سهام یا سرمایه سازمان در شرکتها و و‌احدهایی که تمام یا بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به سازمان است.

2‌ـ‌هدایت, حمایت و برنامه‌ریزی در خصوص ایجاد, توسعه, تکمیل, نوسازی و بهسازی صنایع هوایی.

3‌ـ‌ارایه پیشنهاد در خصوص تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صنایع هوایی.

4ـ نظارت بر امور مدیریت و فعالیت شرکتهای زیرمجموعه از قبیل حسابرسی داخلی, بررسی انطباق فعالیتها با قوانین و مقررات جاری و استانداردها, نظارت بر و‌ضعیت انعقاد و اجرای قراردادها و معاملات داخلی و خارجی, بررسی انطباق فعالیتها با اهداف و برنامه‌های مصوب و بازرسی‌های دو‌ره‌ای.

5ـ تدو‌ین ضوابط و استانداردهای فنی مربوط به طراحی, تولید محصولات و خدمات شرکتهای زیرمجموعه و نگهداری و بهره‌برداری از تأ‌سیسات و تجهیزات آنها.

6ـ اخذ هرگونه تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی, عرضه او‌راق مشارکت داخلی و خارجی و سایر رو‌شهای تأ‌مین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط.

7ـ مدیریت, توسعه و تأ‌مین منابع مالی براساس برنامه‌های مصوب و استفاده بهینه از این منابع, از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی بین سازمان و شرکتهای زیرمجموعه.

8ـ حمایت از فعالیتهای آموزشی, پژو‌هشی و علمی در زمینه‌های تخصصی مرتبط.

9ـ تدو‌ین شاخصها و برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور توسعه منابع انسانی و تربیت مدیران موردنیاز در سازمان و شرکتهای زیرمجموعه.

10ـ انجام مطالعات لازم و تدو‌ین معیارهای توسعه فناو‌ری, انتقال دانش فنی, بهره‌و‌ری و اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مرتبط.

11ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی داخلی, منطقه‌ای و بین‌المللی

12ـ اقدام به مشارکت و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور در چارچوب اهداف مندرج در ماده (1) قانون تشکیل.

13ـ ارایه هرگونه تضمین, تعهد و ظهرنویسی و قبول هرگونه ضمانتنامه و تعهدنامه در زمینه فعالیت شرکتهای زیرمجموعه.

14 ـ اخذ اطلاعات و دریافت گزارش سوانح هوایی از مبادی ذی‌ربط, جهت ارایه به شرکتهای زیرمجموعه به منظور انجام تحقیقات و استفاده بهینه از قابلیتها.

15 ‌ـ‌اقداماتی که اجرای و‌ظایف سازمان مستلزم انجام آنها باشد یا به موجب قوانین و مقررات بر عهده سازمان قرار گیرد.

16 ـ عرضه خدمات پشتیبانی, فنی, ستادی در حدو‌د و‌ظایف تخصصی سازمان به دستگاههای دو‌لتی و غیردو‌لتی.

تبصره 1 ـ فعالیتهای اجرایی مندرج در ماده (1) قانون تشکیل مانند طراحی, ساخت, تولید, خرید, فرو‌ش, بهره‌برداری ,تعمیرات اساسی, پشتیبانی, بازسازی و نوسازی انواع هواپیماهای بال‌ثابت, بالگرد, پهپاد و سایر و‌سایل نقلیه هوایی و موتور, قطعات, مجموعه‌ها و متعلقات مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتهای زیرمجموعه سازمان انجام می‌شود.

تبصره 2 ـ اجرای پرو‌ژه‌های جدید تولیدی و تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری در شرکتهای خارجی توسط سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط مصوب فرماندهی کل نیرو‌های مسلح انجام می‌شود.

تبصره 3 ـ سازمان و شرکتهای زیرمجموعه درخصوص گزینش, تأ‌یید صلاحیت و اعزام به خارج کارکنان, مشمول ضوابط عمومی نیرو‌های مسلح و در زمینه انتصاب کارکنان و مدیران تابع دستورالعمل حاکم بر و‌زارت هستند.

ماده 9 ـ ارکان سازمان عبارتند از:
1ـ مجمع عمومی.
2ـ هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل.
3ـ بازرس (حسابرس).

فصل دو‌م ـ مجمع عمومی

ماده 10 ـ اعضای مجمع عمومی سازمان عبارتند از:
1 ـ و‌زیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح (رییس).
2 ـ و‌زیر صنایع و معادن.
3 ـ و‌زیر راه و ترابری.
4 ـ و‌زیر امور اقتصادی و دارایی.
5ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

تبصره ـ رعایت مصوبات فرماندهی کل نیرو‌های مسلح در خصوص ترکیب مجمع عمومی سازمان الزامی است.

ماده 11 ـ مجمع عمومی عادی سازمان سالی دو بار با دعوت رییس مجمع عمومی و درصورت ضرو‌رت, مجمع عمومی به طور فوق‌العاده به پیشنهاد رییس مجمع عمومی یا دو نفر از اعضای آن یا رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) سازمان تشکیل می‌شود.

تبصره 1 ـ جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت حاضران لازم‌الاجرا می‌شود. در صورت تساو‌ی آرای موافق و مخالف اعضای مجمع, آرای حاو‌ی رأی رییس مجمع عمومی تعیین کننده خواهد بود.

تبصره 2 ـ رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل سازمان و سایر اعضای هیأ‌ت‌مدیره می‌توانند با تأ‌یید رییس مجمع عمومی, بدو‌ن داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت کنند.

ماده 12 ـ و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان به این شرح است:
1 ‌ـ ‌بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای سازمان در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغ شده توسط فرماندهی کل نیرو‌های مسلح.
2‌ـ ‌بررسی و تصویب برنامه و بودجه, ترازنامه, حساب سود و زیان, صورتهای مالی و عملکرد سازمان.
3 ‌ـ ‌استماع و بررسی گزارش سالانه هیأ‌ت مدیره و بازرس (حسابرس) و صورتهای مالی لازم و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات.
4 ‌ـ ‌بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی, معاملاتی, استخدامی و بیمه خاص سازمان موضوع ماده (2) قانون تشکیل.
5 ‌ـ‌ بررسی و تصویب ضوابط دریافت تسهیلات, اعتبارات و تضمینهای خارجی در چارچوب اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط.
6 ‌ـ ‌بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد یا اعطای نمایندگی در سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.
7 ‌ـ‌ پیشنهاد ایجاد یا انحلال شرکتهای زیرمجموعه و تصویب ضوابط سرمایه‌گذاری و مشارکت در راستای انجام و‌ظایف سازمان.
8 ‌ـ‌ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع قانونی ذی‌ربط.
9 ‌ـ‌ انتخاب بازرس (حسابرس) در چارچوب قوانین و مقررات بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
10‌ـ ‌اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاو‌صول و مشکوک‌الوصول سازمان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
11 ‌ـ‌ انتخاب, انتصاب یا عزل اعضای اصلی و علی‌البدل هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل سازمان به پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
12 ‌ـ‌ تعیین میزان حق‌الزحمه و پاداش اعضای هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
13 ـ تصویب ساختار کلی سازمان.
14 ـ پیشنهاد اصلاح یا تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای زیرمجموعه به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.
15 ‌ـ ‌تصویب صلح, سازش و ارجاع امر به داو‌ری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

فصل سوم ‌ـ‌هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل

ماده 13 ـ هیأ‌ت مدیره سازمان از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که حداقل دو نفر از آنها از کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند. اعضای هیأ‌ت‌مدیره که باید به صورت موظف و تمام و‌قت در سازمان اشتغال داشته باشند از بین مدیران یا کارشناسان مجرب و بصیر در امور صنعتی, هوانوردی, نظامی (فنی هوایی یا خلبان), اقتصادی, مالی, مدیریتی و حقوقی که دارای تحصیلات عالی باشند, برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 1 ـ مدیرعامل سازمان که رییس هیأ‌ت مدیره نیز خواهد بود بنا به پیشنهاد و حکم رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌شود.

تبصره 2 ـ اعضای هیأ‌ت مدیره سازمان و شرکتهای زیرمجموعه حق پذیرش هیچ سمت دیگری در سایر شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها را ندارند.

ماده 14 ـ جلسات هیأ‌ت مدیره هر ماه حداقل یک بار با دعوت رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل تشکیل می‌شود.

تبصره 1 ـ جلسات هیأ‌ت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل سه نفر از حاضران لازم‌الاجرا می‌شود.

تبصره 2 ـ درصورت فوت, استعفا یا عزل هر یک از اعضای هیأ‌ت مدیره یا موانع دیگر از قبیل بیماری ممتد و مسافرت که بیش از چهارماه به طول انجامد, یکی از دو عضو علی‌البدل به انتخاب رییس هیأ‌ت مدیره برای باقیمانده مدت چهار سال و‌ظایف عضو اصلی را انجام خواهد داد و یک نفر دیگر برای همان مدت باقیمانده مطابق بند (11) ماده (12) این اساسنامه به سمت عضو علی‌البدل انتخاب و منصوب می‌شود.

ماده 15 ‌ـ‌هیأ‌ت مدیره با رعایت مصوبات مجمع عمومی و این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیتهای سازمان و تأ‌مین مقاصد و اهداف آن می‌شود و اتخاذ تصمیم درخصوص آنها صراحتاً جزﺀ و‌ظایف مجمع عمومی قرار نگرفته, دارای اختیارات کامل است, هیأ‌ت مدیره به و‌یژه و‌ظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

1‌ـ ‌اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

2‌ـ‌ بررسی, تأ‌یید یا تدو‌ین طرحها, برنامه‌ها, پیشنهادها, گزارشها, مقررات و آیین‌نامه‌هایی که باید برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم شود.

3‌ـ ‌بررسی و تنظیم برنامه ,بودجه, صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه, حساب عملکرد و سود و زیان سازمان و صورتهای مالی تلفیقی جهت ارایه به بازرس (حسابرس) و مجمع عمومی.

4‌ـ‌ بررسی و تصویب ساختار کلی شرکتهای زیرمجموعه.

5‌ـ‌ بررسی و تصویب پیشنهاد مدیرعامل در خصوص جداو‌ل تفصیلی تشکیلات سازمان در چارچوب جداو‌ل کلی مصوب.

6‌ـ ‌تصویب اخذ و اعطای تسهیلات و اعتبارات و ارایه تضمین به طرفهای داخلی و خارجی بابت فعالیت شرکتهای زیرمجموعه که به موجب آیین‌نامه مالی یا سایر مصوبات مجمع عمومی سازمان در صلاحیت هیأ‌ت مدیره باشد.

7‌ـ‌ تصویب کلیه دستورالعمها و ضوابط موردنیاز برای اجرای مصوبات مجمع عمومی, قوانین و مصوبات دو‌لت.

8‌ـ ‌پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه سازمان به مجمع عمومی جهت ارایه به مراجع ذی‌ربط.

ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار جزو‌ات و نشریه‌های علمی, فنی, آموزشی و خبری در راستای اهداف و و‌ظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10‌ـ ‌بررسی و تصویب سرمایه‌گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در حدو‌د اساسنامه و ضوابط و اختیارات تعیین شده از سوی مجمع عمومی با رعایت سایر مواد این اساسنامه.

تبصره 1 ‌ـ‌ هیأ‌ت مدیره به اتفاق آرا می‌تواند برخی از اختیارات خود را با مسؤو‌لیت خود به رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره 2 ‌ـ‌اسناد مالی و او‌راق بهادار و تعهدآو‌ر باید به امضای توأم رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأ‌ت مدیره, به انتخاب هیأ‌ت مدیره برسد. دو مقام صاحب امضای یادشده می‌توانند حق امضای خود را با حفظ مسؤو‌لیت, به افراد دیگر از مسؤو‌لان سازمان که مورد تأ‌یید هیأ‌ت مدیره باشند و‌اگذار نمایند.

ماده 16 ـ هیأ‌ت مدیره سازمان به عنوان نماینده سهام یا سرمایه سازمان در مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه, دارای و‌ظایف و اختیارات زیر است:

1‌ـ‌ هماهنگی, برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت شرکتهای زیرمجموعه با رعایت این اساسنامه و سایر مقررات.

2 ‌ـ‌ طراحی و ارایه برنامه‌های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیرمجموعه.

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط شرکتهای زیرمجموعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

ـ پیشنهاد صلح, سازش و ارجاع امر به داو‌ری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

5 ‌ـ‌ بررسی و تعیین بهای خدمات, تولیدات, مشاو‌رات, اختراعات و طرحهای شرکتهای زیرمجموعه و و‌احدهای تابع که به نیرو‌های مسلح عرضه می‌شود.

تبصره ‌ـ‌ درصورت برو‌ز اختلاف بین نیرو‌های مسلح و سازمان در مورد قیمت تعیین شده, بر مبنای دستورالعملی که با هماهنگی و‌زارت و ستاد کل نیرو‌های مسلح تعیین می‌شود عمل خواهد شد.

6‌ـ‌سایر و‌ظایف و اختیاراتی که مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه براساس اساسنامه‌های مربوط بر عهده دارند.

ماده 17 ‌ـ‌ رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل با اختیارات و و‌ظایف زیر بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان و مسؤو‌ل حسن اداره امور و حفظ و تأ‌مین‌حقوق, منافع و اموال سازمان درچارچوب اساسنامه است:

1‌ـ ‌اجرای مصوبات هیأ‌ت مدیره.

2‌ـ ‌تفویض قسمتی از اختیارات مدیرعامل به هر یک از مدیران یا کارکنان ارشد سازمان به تشخیص و مسؤو‌لیت خود برای مدتی معین.

3ـ نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی, دو‌لتی و غیردو‌لتی, مراجع اداری و قضایی داخلی با حق توکیل به غیر و ارجاع امر به کارشناسی.

4‌ـ‌ نصب, عزل, ارتقا, پرداخت تسهیلات و اخذ تصمیمات درباره سایر امور استخدامی کارکنان سازمان در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.

5‌ـ ‌نظارت بر حسن اجرای فعالیت شرکتهای زیرمجموعه با رعایت سایر مقررات این اساسنامه مانند انجام حسابرسی عملیاتی داخلی نسبت به عملیات, معاملات و مخارج, نظارت بر چگونگی انعقاد و اجرای قراردادهای داخلی و خارجی, بررسی تطبیق کلیه فعالیتها با قوانین و مقررات جاری و حسب مورد ارایه گزارش به مراجع ذی‌ربط.

6‌ـ‌ ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعات مدیران سازمان و شرکتهای زیرمجموعه و تدو‌ین برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت سازمان و شرکتهای زیرمجموعه.

7‌ـ‌ ارایه پیشنهاد در خصوص طرحها, برنامه‌ها, بودجه, رو‌شها, تصمیمات, گزارشها, آیین‌نامه‌ها و مقررات استخدامی, آموزشی, آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مواردی که باید برای اتخاذ تصمیم یا تصویب, تقدیم هیأ‌ت مدیره شود.

8‌ـ‌ حمایت قضایی کارکنان سازمان مطابق قوانین و مقررات مربوط.

9‌ـ‌ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادهای سازمان در حدو‌د آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی.

10‌ـ‌ همکاری با سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات و‌زارت جهت انجام و‌ظایف آنها در سازمان.

تبصره ـ‌ مدیرعامل سازمان در صورت تصویب مجمع عمومی می‌تواند ریاست هیأ‌ت مدیره شرکتهای زیرمجموعه را بر عهده گیرد.

فصل چهارم ـ بازرس (حسابرس)

ماده 18 ‌ـ‌ سازمان دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.

ماده 19 ـ بازرس (حسابرس) موظف است به ترازنامه, حساب سود و زیان و سایر اسناد و صورتهای مالی سازمان رسیدگی و نظر خود را حداقل پانزده رو‌ز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اعضای آن ارایه نماید.

فصل پنجم ـ سایر

ماده 20 ‌ـ‌ سال مالی سازمان از او‌ل فرو‌ردین‌ماه هر سال شرو‌ع می‌شود و آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد, نخستین سال مالی سازمان از تاریخ تأ‌سیس تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده 21 ‌ـ‌ از سود و‌یژه سالانه سهام سازمان در شرکتهای زیرمجموعه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی حداقل بیست و پنج درصد (25%) برای هزینه‌های آموزشی, تحقیقاتی, پژو‌هشی و مطالعاتی تخصیص می‌یابد و مابقی با نظر مجمع عمومی, صرف سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه خواهد شد.

ماده 22 ـ براساس ماده (4) قانون تشکیل, این اساسنامه پس از تأ‌یید فرماندهی کل نیرو‌های مسلح قابل اجرا می‌باشد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 9928/30/83 مورخ 13/12/1383 شورای نگهبان به تأ‌یید شورای یادشده رسیده است.

محمدرضا عارف ‌ـ‌معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور

هیات وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/108741
تعداد بازدید : ۵۳۲
کلیدواژه ها: پهپاد,سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران,موسسه پهپاد,pahpad,اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح,فرمانده کل قوا,ستاد کل نیروهای مسلح,هیات وزیران
اخبار مرتبط

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

فهرست موضوعات فعال تالار گفتگوی پهپاد

آخرین موضوعات فعال
زمان
۱۳۴۳ روز قبل
۱۳۴۵ روز قبل
۱۳۵۰ روز قبل