کد خبر : ۴۶۰

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 16/122/24205 مورخ 8/4/1382 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (4) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ـ مصوب 1381ـ اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
مصوب 1388,09,29

فصل اول ـ کلیات

ماده 1ـ اصطلاحات زیر در این اساسنامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ وزارت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

2ـ سازمان: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح.

3ـ قانون تشکیل: قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ـ مصوب1381ـ .

ماده 2ـ به منظور تأمین اهداف مندرج در ماده (1) قانون تشکیل، سازمان به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت تشکیل می‌شود.

ماده 3ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و اداره امور آن براساس قانون تشکیل، مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی انجام می‌شود.

تبصره ـ طرح ها و برنامه‌های سازمان در چهارچوب مقررات این اساسنامه، هماهنگ و براساس تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح که به وزارت ابلاغ می‌شود، انجام می‌گیرد.

ماده 4ـ مدت فعالیت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است.

ماده 5 ـ مرکز اصلی سازمان در تهران است. سازمان در صورت لزوم می‌تواند در نقاط مختلف داخل کشور با رعایت مقررات مربوط شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.

ماده 6 ـ شرکت های زیر با سرمایه و دارایی های منقول و غیرمنقول خود در زیرمجموعه سازمان قرار می‌گیرند:

1ـ شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها).

2ـ شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها).

3ـ شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا).

4ـ شرکت صنایع هوایی قدس.

تبصره 1ـ واحدهای صنعتی و تحقیقاتی موجود که تمام یا بخشی از آنها متعلق به وزارت بوده و به تشخیص وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فعالیت آنها در زمینه موضوعات مندرج در ماده (1) قانون تشکیل است، به شرکت های زیرمجموعه سازمان ملحق می‌شوند.

تبصره 2ـ سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این اساسنامه، تغییرات لازم را جهت انطباق اساسنامه شرکت ها با مفاد این اساسنامه تدوین و برای تصویب به مراجع قانونی ارایه نماید.

ماده 7ـ سرمایه اولیه سازمان، مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است که به هزار سهم یکصد هزار ریالی تسهیم و کلاً پرداخت شده است.

تبصره 1ـ ارزش دارایی های شرکت های صها، پنها، هسا، قدس و سایر واحدهایی که براساس ماده (3) قانون تشکیل به سازمان ملحق شده‌اند، ارزیابی و به سرمایه سازمان افزوده خواهدشد.

تبصره 2ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این اساسنامه، مالکیت عین و منافع اراضی و املاک واقع در متصرفات شرکت های زیرمجموعه سازمان که مالکیت آنها متعلق به وزارت است، پس از پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب مجمع عمومی آنها 
با رعایت مواد (117) و (119) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ حسب مورد به سازمان یا شرکت های زیرمجموعه آن منتقل و به سرمایه آنها افزوده می‌‌شود. پس از طی مراحل قانونی فوق، دفاتر اسناد رسمی باید بنا به تقاضای سازمان، اسناد مالکیت و هرگونه حقوق و منافع مربوط به اراضی یادشده را به سازمان یا شرکت های زیر مجموعه آن منتقل کنند. انتقال اموال مذکور به خارج از نیروهای مسلح، منوط به تصویب فرماندهی معظم کل نیروهای مسلح می‌باشد.

ماده 8 ـ سازمان با رعایت قانون تشکیل و مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، وظیفه هدایت متمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، نظارت و کنترل فعالیت شرکت های زیرمجموعه خود را برعهده دارد و در همین چارچوب، وظایف و اختیارات سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اولویت تأمین نیازهای نیروهای مسلح به شرح زیر است:

1ـ مدیریت سهام یا سرمایه سازمان در شرکت ها و واحدهایی که تمام یا بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به سازمان است.

2ـ هدایت، حمایت و برنامه‌ریزی درخصوص ایجاد، توسعه، تکمیل، نوسازی و بهسازی صنایع هوایی.

3ـ ارایه پیشنهاد درخصوص تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صنایع هوایی.

4ـ نظارت بر امور مدیریت و فعالیت شرکت های زیرمجموعه از قبیل حسابرسی داخلی، بررسی انطباق فعالیت ها با قوانین و مقررات جاری و استانداردها، نظار بر وضعیت انعقاد و اجرای قراردادها و معاملات داخلی و خارجی، بررسی انطباق فعالیت ها با اهداف و برنامه‌های مصوب و بازرسی‌های دوره‌ای.

ـ تدوین ضوابط و استانداردهای فنی مربوط به طراحی، تولید محصولات و خدمات شرکت های زیرمجموعه و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات آنها.

ـ اخذ هرگونه تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و خارجی و سایر روش های تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط.

7ـ مدیریت، توسعه و تأمین مالی براساس برنامه‌های مصوب و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی بین سازمان و شرکت های زیرمجموعه.

ـ حمایت از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و علمی در زمینه‌های تخصصی مربوط.

9ـ تدوین شاخص ها و برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور توسعه منابع انسانی و تربیت مدیران موردنیاز در سازمان و شرکت های زیرمجموعه.

10ـ انجام مطالعات لازم و تدوین معیارهای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، بهره‌وری و اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مرتبط.

11ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

12ـ اقدام به مشارکت و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور در چارچوب اهداف مندرج در ماده (1) قانون تشکیل.

13ـ ارایه هرگونه تضمین، تعهد و ظهرنویسی و قبول ضمانتنامه و تعهدنامه در زمینه فعالیت شرکت های زیرمجموعه.

14ـ اخذ اطلاعات و دریافت گزارش سوانح هوایی از مبادی ذی‌ربط جهت ارایه به شرکت های زیرمجموعه به منظور انجام تحقیقات و استفاده بهینه از قابلیت ها.

15ـ اقداماتی که اجرای وظایف سازمان مستلزم انجام آنها باشد یا به موجب قوانین و مقررات برعهده سازمان قرار گیرد.

16ـ عرضه خدمات پشتیبانی، فنی و ستادی در حدود وظایف تخصصی سازمان به دستگاه های دولتی و غیردولتی.

17ـ بررسی و صدور گواهی عدم امکان ساخت قطعات و وسایل مربوط به صنایع هوایی جهت واردات و یا انتقال دانش فنی از خارج از کشور.

تبصره 1ـ فعالیت های اجرایی مندرج در ماده (1) قانون تشکیل مانند طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش، بهره‌برداری، تعمیرات اساسی، پشتیبانی، بازسازی و نوسازی انواع هواپیماهای بال ثابت، بالگرد، پهپاد و سایر وسایل نقلیه هوایی و موتور، قطعات، مجموعه‌ها و متعلقات مربوط با رعایت قوانین و مقررات‌ مربوط از طریق شرکت های زیرمجموعه سازمان انجام می‌شود.

تبصره 2ـ ساختار و تشکیلات، اجرای پروژه‌های جدید تولیدی و تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری در شرکت های خارجی توسط سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط مصوب فرماندهی کلی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

تبصره 3ـ سازمان و شرکت های زیرمجموعه درخصوص گزینش، تأیید صلاحیت و اعزام به خارج کارکنان و موارد مشابه مشمول ضوابط عمومی نیروهای مسلح و در زمینه انتصاب کارکنان و مدیران تابع دستورالعمل حاکم بر وزارت هستند.

تبصره 4ـ درآمدهای ناشی از فعالیت های نظامی سازمان، واحدها و شرکت های آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیت های سازمان و شرکتهای آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

ماده 9ـ ارکان سازمان عبارتند از:

1ـ شورای عالی

2ـ هیئت مدیره و مدیرعامل

3ـ بازرس (حسابرس)

فصل دوم ـ شورای عالی

ماده 10ـ اعضای شورای عالی سازمان عبارتند از:

1ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (رییس).

2ـ رییس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی).

3ـ معاون هماهنگ‌کننده فرمانده کل ارتش (یا فرمانده نیروی هوایی ارتش).

4ـ معاون هماهنگ‌کننده فرمانده کل سپاه (یا فرمانده نیروی هوافضای سپاه).

ـ فرمانده نیروی زمینی ارتش (یا فرمانده هوانیروز).

6ـ وزیر صنایع و معادن.

7ـ وزیر راه و ترابری.

ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

9ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.

تبصره ـ رعایت مصوبات فرماندهی کل نیروهای مسلح در خصوص ترکیب شورای عالی سازمان الزامی است.

ماده 11ـ شورای عالی سازمان سالی دوبار با دعوت رییس شورای عالی و در صورت ضرورت، به طور فوق‌‌العاده به پیشنهاد رییس شورا یا دو نفر از اعضای آن یا رییس هیئت مدیره و مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) سازمان تشکیل می‌شود.

تبصره 1ـ جلسات شورای عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت حاضران لازم‌الاجرا می‌شود. در صورت تساوی آرای موافق و مخالف اعضای شورا، آرای حاوی رأی رییس شورا تعیین‌کننده خواهد بود.

تبصره 2ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان و سایر اعضای هیئت مدیره می‌توانند با تأیید رییس شورا، بدون داشتن حق رأی در جلـسات شورای عالی شرکت کنند.

ماده 12ـ وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است:

1ـ بررسی و تصویب خط‌مشی و سیاست های سازمان در چارچوب سیاست های فرماندهی کل نیروهای مسلح.

2ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت های مالی و عملکرد سازمان.

3ـ استماع و بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) و صورت های مالی لازم و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات.

4ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و بیمه خاص سازمان موضوع ماده (2) قانون تشکیل.

ـ بررسی و تصویب ضوابط دریافت تسهیلات، اعتبارات و تضمین های خارجی در چارچوب اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد یا اعطای نمایندگی در سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.

ـ پیشنهاد ایجاد یا انحلال شرکت های زیرمجموعه و تصویب ضوابط سرمایه‌گذاری و مشارکت در راستای انجام وظایف سازمان.

ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع قانونی ذی‌ربط.

9ـ انتخاب بازرس (حسابرس) در چارچوب قوانین و مقررات بنا به پیشنهاد رییس شورای عالی.

10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول سازمان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

11ـ انتخاب، انتصاب یا عزل اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان به پیشنهاد رییس شورای عالی.

12ـ تعیین میزان حق‌الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

13ـ پیشنهاد اصلاح یا تصویب اساسنامه سازمان و شرکت های زیرمجموعه به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.

14ـ تصویب صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

فصل سوم ـ هیئت مدیره و مدیرعامل

ماده 13ـ هیئت مدیره سازمان از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که حداقل دو نفر از اعضای اصلی به پیشنهاد فرماندهان ارتش و سپاه انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت مدیره که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغـال داشته باشند از بین مـدیران یا کارشناسان مجـرب و بصـیر در امور صنعتی، هوانـوردی، نظامی (فنی هوایی یا خلبان)، اقتصادی، مالی، مدیریتی و حقوقی که دارای تحصیلات عالـی باشند برای مدت چهار سال انتـخاب می‌شوند و انتـخاب مجـدد آنها بلامانع است.

تبصره 1ـ مدیرعامل سازمان که رییس هیئت مدیره نیز خواهد بود، بنا به پیشنهاد و حکم رییس شورای عالی و تصویب شورای عالی منصوب می‌شود.

تبصره 2ـ اعضای هیئت مدیره سازمان و شرکت های زیرمجموعه حق پذیرش هیچ سمت دیگری در سایر شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه آنها را ندارند.

ماده 14ـ جلسات هیئت مدیره هر ماه حداقل یک بار با دعوت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل می‌شود.

تبصره 1ـ جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل سه نفر از حاضران لازم‌الاجرا می‌شود.

تبصره 2ـ در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره یا موانع دیگر از قبیل بیماری ممتد و مسافرت که بیش از چهار ماه به طول انجامد، یکی از دو عضو علی‌البدل به انتخاب رییس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت چهار سال وظایف عضو اصلی را انجام خواهد داد و یک نفر دیگر برای همان مدت باقیمانده مطابق بند (11) ماده (12) این اساسنامه به سمت عضو علی‌البدل انتخاب و منصوب می‌شود.

ماده 15ـ هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای عالی و این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیت های سازمان و تأمین مقاصد و اهداف آن می‌شود و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها صراحتاً جزء وظایف شورای عالی قرار نگرفته است، دارای اختیارات کامل است.
هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

1ـ اجرای تصمیمات و مصوبات شورای عالی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

2ـ بررسی، تأیید یا تدوین طرح ها، برنامه‌ها، پیشنهادها، گزارش ها، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که باید برای تصویب به شورای عالی تقدیم شود.

3ـ بررسی و تنظیم برنامه، بودجه، صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زیان سازمان و صورت های مالی تلفیقی جهت ارایه به بازرس (حسابرس) و شورای عالی.

4ـ بررسی ساختار تفصیلی شرکت های زیرمجموعه جهت تصویب شورای عالی.

ـ بررسی و تصویب پیشنهاد مدیرعامل در خصوص جداول تفصیلی تشکیلات شرکت ها در چارچوب جداول و ضوابط کلی مصوب.

ـ تصویب اخذ و اعطای تسهیلات و اعتبارات و ارایه تضمین به طرف های داخلی و خارجی بابت فعالیت شرکت های زیرمجموعه که به موجب آیین‌نامه مالی یا سایر مصوبات شورای عالی سازمان در صلاحیت هیئت مدیره باشد.

7ـ تصویب دستورالعمل ها و ضوابط موردنیاز برای اجرای مصوبات شورای عالی، قوانین و مصوبات دولت.

ـ پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه سازمان به شورای عالی جهت ارایه به مراجع ذی‌ربط.

9ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار جزوات و نشریه‌های علمی، فنی، آموزشی و خبری در راستای اهداف و وظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10ـ بررسی و تصویب سرمایه‌گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در حدود اساسنامه و ضوابط و اختیارات تعیین شده از سوی شورای عالی با رعایت سایر مواد این اساسنامه.

تبصره 1ـ هیئت مدیره به اتفاق آرا می‌تواند برخی از اختیارات خود را با مسؤولیت خود به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره 2ـ اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور باید به امضای توأم رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. دو مقام صاحب امضای یادشده می‌توانند حق امضای خود را با حفظ مسؤولیت به افراد دیگر از مسئولان سازمان که مورد تأیید هیئت مدیره باشند، واگذار نمایند.

ماده 16ـ هیئت مدیره سازمان به عنوان نماینده سهام یا سرمایه سازمان در مجامع عمومی شرکت های زیرمجموعه دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1ـ هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت های شرکت های زیرمجموعه با رعایت این اساسنامه و سایر مقررات.

2ـ طراحی و ارایه برنامه‌های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکت های زیرمجموعه.

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط شرکت های زیرمجموعه در چارچوب مصوبات شورای عالی.

4ـ پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ـ بررسی و تعیین بهای خدمات، تولیدات، مشاوره‌ها، اختراعات و طرح های شرکت های زیرمجموعه و واحدهای تابع که به نیروهای مسلح عرضه می‌شود.

تبصره ـ در صورت بروز اختلاف بین نیروهای مسلح و سازمان در مورد قیمت تعیین شده، بر مبنای دستورالعملی که با هماهنگی وزارت و ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می‌شود، عمل خواهد شد.

ـ سایر وظایف و اختیاراتی که مجامع عمومی شرکت های زیرمجموعه براساس اساسنامه‌های مربوط بر عهده دارند.

ماده 17ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل با اختیارات و وظایف زیر بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان و مسؤول حسن اداره امور و حفظ و تأمین حقوق، منافع و اموال سازمان در چارچوب اساسنامه است:

1ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره.

2ـ تفویض قسمتی از اختیارات مدیرعامل به هر یک از مدیران یا کارکنان ارشد سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود برای مدتی معین.

3ـ نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، مراجع اداری و قضایی داخلی با حق توکیل به غیر و ارجاع امر به کارشناسی.

4ـ نصب، عزل، ارتقا، پرداخت تسهیلات و اخذ تصمیمات درباره سایر امور استخدامی کارکنان سازمان در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.

ـ نظارت بر حُسن اجرای فعالیت شرکت های زیرمجموعه با رعایت سایر مقررات این اساسنامه مانند انجام حسابرسی عملیاتی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و مخارج، نظارت بر چگونگی انعقاد و اجرای قراردادهای داخلی و خارجی، بررسی تطبیق فعالیت ها با قوانین و مقررات جاری و حسب مورد ارایه گزارش به مرجع ذی‌ربط.

ـ ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعات مدیران سازمان و شرکت های زیرمجموعه و تدوین برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت سازمان و شرکت های زیرمجموعه.

7ـ ارایه پیشنهاد در خصوص طرح ها، برنامه‌ها، بودجه، روش ها، تصمیمات، گزارش ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات استخدامی، آموزشی، آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مواردی که باید برای اتخاذ تصمیم یا تصویب، تقدیم هیئت مدیره شود.

ـ حمایت قضایی کارکنان سازمان مطابق قوانین و مقررات مربوط.

9ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادهای سازمان در حدود آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی.

10ـ همکاری با سازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت جهت انجام وظایف آنها در سازمان.

تبصره 1ـ مدیرعامل سازمان در صورت تصویب شورای عالی می‌تواند ریاست هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه را بر عهده گیرد.

تبصره 2ـ در شرایط خاص اجرای مصوباتی که از سوی ستاد کل یا سلسله مراتب ابلاغ می‌شود با دستور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باید توسط مدیرعامل بدون طی سایر تشریفات اجرا گردد.

فصل چهارم ـ بازرس (حسابرس)

ماده 18ـ سازمان دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با پیشنهاد رییس شورای عالی و تصویب شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.

ماده 19ـ بازرس (حسابرس) موظف است به ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر اسناد و صورت های مالی سازمان رسیدگی و نظر خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل شورای عالی به اعضای آن ارایه نماید.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده 20ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد. نخستین سال مالی سازمان از تاریخ تأسیس تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده 21ـ از سود ویژه سالانه سهام سازمان در شرکت های زیرمجموعه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی حداقل بیست و پنج درصد برای هزینه‌های آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی تخصیص می‌یابد و بقیه با نظر شورای عالی، صرف سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه خواهد بود.

ماده 22ـ براساس ماده (4) قانون تشکیل، این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح قابل اجرا می‌باشد.
       این اساسنامه به موجب نامه شماره 9928/30/83 مورخ 13/12/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است و در تاریخ 29/9/1388 با اصلاحات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح به تأیید فرماندهی معظم کل نیروهای مسلح رسید.

فرمانده کل قوا - https://qavanin.ir/Law/TreeText/163746
تعداد بازدید : ۴۸۰
کلیدواژه ها: پهپاد,سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران,موسسه پهپاد,pahpad,اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح,فرمانده کل قوا,ستاد کل نیروهای مسلح
اخبار مرتبط

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

فهرست موضوعات فعال تالار گفتگوی پهپاد

آخرین موضوعات فعال
زمان
۱۳۳۵ روز قبل
۱۳۳۷ روز قبل
۱۳۴۱ روز قبل