کد خبر : ۴۲۹
۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۰:۴۷
هیأت وزیران در جلسه 4/ 7/ 1397 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

هیأت وزیران در جلسه 4/ 7/ 1397 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- اعتبارات مورد نیاز طرح های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه، پس از کسر اعتبار مصوب سال 1397 و اعتبار مربوط به طرح های مرزی که از محل صندوق توسعه ملی تأمین می شود، برای مدیریت خشکسالی و عملیات اجرایی مربوط در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به میزان پنج هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 5) ریال مطابق جداول پیوست از محل اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور - مصوب 1387- (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- تأمین می شود تا در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

2- دستگاه های اجرایی موظفند آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومی اختصاص می دهند، در اولویت تخصیص و پرداخت خود قرار دهند و سهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در موافقتنامه های مربوط اعمال کنند.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیریردیف

شماره طبقه بندی طرح مرتبط در قانون بودجه

-عنوان طرح مرتبط

-عنوان زیر پروژه

واحد

مقدار (اهداف کمی طرح در سال 1397)

هدف کمی نهایی

هزینه واحد (میلیون ریال)

-عنوان دستگاه اجرایی

سال شروع

پیش بینی سال خاتمه پروژه

درصد پیشرفت پروژه

کل اعتبار مورد نیاز در سال 1397 (میلیون ریال)

اعتبار از محل قانون بودجه و صندوق توسعه ملی در سال 1397 (میلیون ریال)

اعتبار از محل ماده 10 و 12 در سال 1397 (میلیون ریال)

اثربخشی (میلیون مترمکعب)

اولویتهای اجرایی سال 1397

1

1307006010

تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

مطالعات و عملیات اجرایی ایستگاه های هیدرومتری جهت پایش تخلیه به دریاچه ارومیه

مقطع کنترل (ایستگاه)

3

9

11000

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

1394

1398

22

33000

0

33000

پایش و تدقیق میزان تخلیه رودخانه ها به دریاچه

مطالعات 6 ایستگاه منتهی به دریاچه ارومیه و اجرای ایستگاه های خورخور، مردق چای، سوفی چای

2

عملیات اجرایی مرمت، بازسازی و ارتقا شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی

ایستگاه

20

75

750

1394

1399

15000

7000

8000


3

حفاری چاههای پیزومتری و الکترونیکی کردن ایستگاهها

حلقه / دست گاه

20

104

285

1394

1399

7700

3000

4700

پایش و تدقیق نوسانات سطح آب زیرزمینی

* مبلغ 5525 میلیون ریال مربوط به بدهی سال 96 می باشد.

4

تکمیل و تجهیز نقاط تحویل آب به سازه های مناسب اندازه گیری جریان در شبکه زرینه رود

دستگاه

20

500

500

1394

1400


10000

0

10000

الف – کنترل و اندازه گیری آب برداشتی در شبکه ها

شبکه زرینه رود

5

1307006005

تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

ارتقاء و توسعه ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی

ایستگاه

25

44

1411

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

1394

1398

27 /29

35275

0

35275

تطبیق میزان آب ورودی به دریاچه و توسعه شبکه سنجش آب سطحی

احداث و ارتقاء ایستگاههای هیدرومتری اوصالو، قلعه بزرگ، بفروان و سپند
توسعه و ارتقاء 21 ایستگاه هیدرومتری و 2 ایستگاه هواشناسی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
بهره برداری و نگهداری ایستگاههای آب سطحی و زیرزمینی

6

تکمیل شبکه سنجش الکترونیکی ایستگاههای هیدرومتری حوضه آبریز دریاچه ارومیه

ایستگاه

48

108

222

1394

1398

12500

625

11875

تجهیز ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی به دستگاههای نوین الکترونیکی

خرید، حمل، کالیبراسیون، نصب و آنلاین سازی 12 دستگاه باران سنج الکترونیکی
خرید، حمل، کالیبراسیون، نصب و آنلاین سازی 25 دستگاه سطح سنج الکترونیکی رودخانه
خرید، حمل، کالیبراسیون، نصب، آنلاین سازی، بیمه، بهره برداری و نگهداری تعداد 13 ایستگاه هواشناسی الکترونیکی. خرید، حمل، کالیبراسیون، نصب و آنلاین سازی، بیمه، بهره برداری و نگهداری تعداد 18 دستگاه سطح سنج الکترونیکی رودخانه ای و تعداد 21 ایستگاه باران سنج الکترونیکی

7

حفاری چاههای پیزومتر و اکتشافی

حلقه – چاه

16

62

283

1394

1398

6950

349

6601

تدقیق پایش نوسانات آب زیرزمینی

حفاری 28 حلقه چاه پیزومتر در محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
حفاری 5 حلقه چاه اکتشافی و انجام آزمایشات پمپاژ در محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

8مطالعه، تکمیل و تجهیز نقاط تحویل آب در شبکه های آبیاری و زهکشی به سازه های آنلاین اندازه گیری الکترونیکی کنترل جریان

مورد

166

1500

420


1396

1399

00 /0

60000

0

60000

کنترل آب تحویلی در شبکه ها

1 – شبکه میاندوآب 2 – شبکه مهاباد 3 – سایر شبکه ها

9

1307006007

تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت آب منطقه ای کردستان

تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت آب منطقه ای کردستان

پروژه

1

1

15000

شرکت آب منطقه ای کردستان

1394

1400

72

15000

2000

13000

سنجش منابع آب سطحی

ارتقاء 2 ایستگاههای هیدرومتری موجود به مقاطع کنترل – احداث 2 ایستگاههای ورودی سد چراغ ویس – تکمیل 3 ایستگاه شبکه هواشناسی حوضه دریاچه ارومیه – خرید و تجهیز ایستگاههای آب و هواشناسی به ادوات آنلاین 30 مورد

10

ندارد

لایروبی رودخانه های استان آذربایجان شرقی

عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه های قلعه چای و صوفی چای

کیلومتر

4

40

4200

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

1396

1398

25

16800

0

16800

تسهیل در هدایت آب به مخزن دریاچه و افزایش میزان حجم دریاچه ارومیه


11

عملیات اجرایی طرح انتقال آب زهکشMD3به رودخانه آجی چای

کیلومتر

3

5 /8

8000

1397

1397

0

24000

0

24000

12

مطالعات و عملیات اجرایی بازگشایی رودخانه آجی چای و سرشاخه های آن در محدوده شهرستان های سراب و هریس

کیلومتر

5

600

4515

1397

1398

0

22575

0

22575

180 کیلومتر مطالعات و 7 کیلومتر عملیات اجرایی

13

ترمیم و مرمت بازه های آسیب دیده از رودخانه آجی چای که قبلا بازگشایی شده

کیلومتر

1

25

1500

1397

1398

0

1500

0

1500


14

ندارد

لایروبی رودخانه های استان آذربایجان غربی

عملیات تکمیلی و ادامه لایروبی رودخانه زرینه رود و سیمینه رود

کیلومتر

2

20

6500

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

1393

1399

35

19500

0

19500

تسهیل در انتقال آب به دریاچه


15

عملیات تکمیلی و ادامه لایروبی رودخانه مهاباد

کیلومتر

2

12

2500

1392

1397

50

7500

0

7500

تسهیل در انتقال آب به دریاچه

16

لایروبی رودخانه های (روضه چای، چاراندوز و نازلو)

کیلومتر

4

57

4000

1397

1399

35

16000

0

16000

تسهیل در انتقال آب به دریاچه

17

ادامه لایروبی رودخانه زولاچای

کیلومتر

1

20

2500

1393

1398

60

2500

0

2500

تسهیل در انتقال آب به دریاچه

18

عملیات تکمیلی و لایروبی زهکش طبیعی اتصال زرینه رود به سیمینه رود

کیلومتر

875 /1

5 /2

8000

1393

1397

95

15000

0

15000

تسهیل در انتقال آب به دریاچه

پرداخت مطالبات

19

لایروبی رودخانه کانی رش

کیلومتر

16

12

15000

1396

1397

95

24000

0

24000

ایجاد ظرفیت جهت انتقال جریان سد میلوه

اعتبار نقدی جهت تملک اراضی و پرداخت خسارت به اعیانی های موجود در محدوده طرح

20

لایروبی رودخانه شهرچای

کیلومتر

1

17

11700

1397

1399

0

11700

0

11700

تسهیل جریان آب رهاسازی شده از سد شهر چای ارومیه


21

دایک گذاری انتهای گدارچای

کیلومتر

12

5 /20

16392

1397

1399

0

11700

0

11700

حفاظت ایمن جریان عبوری انتقالی

22

دایک گذاری منتهی الیه رودخانه های زرینه رود و سیمینه رود

کیلومتر

1

40

16292

1396

1399

0

16293

0

16393

حفاظت از جریان رهاسازی شده از سد بوکلن

23

دپوگذاری رودخانه زرینه رود در محدوده شهرستان ساتین قلعه

کیلومتر

4

120

166

1396

1399

50

664

0

664

حفاظتی

پرداخت مطالبات

24

انجام مطالعه ساماندهی رودخانه های منتهی الیه به دریاچه ارومیه

کیلومتر

2

120

60

1396

1399

0

120

0

120

مطالعاتی

پرداخت مطالبات

25

انجام مطالعه تعیین حد بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه ها و مسیل های منتهی به دریاچه ارومیه

کیلومتر

40

500

40

1396

1399

0

1600

0

1600

مطالعاتی

پرداخت مطالبات

26

رفع تصرفات زرینه رود در محدوده ساتین قلعه


20

1000

50

27

ندارد

سردهنه سازی و ایجاد دریچه انهار رودخانه های استان آذربایجان شرقی

سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه های آبگیر انهار در آجی چای

دستگاه

30

46

650

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

1394

1397

20

13000

0

12000

سردهنه انهار سنتی و قطع کامل برداشت ها در فصول غیرزراعی در راستای دستیابی به اهداف کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی

شبکه زرینه رود، رودخانه های صوفی چای، آجی چای، قلعه چای

28

سردهنه سازی و ایجاد دریچه انهار در قلعه چای

دستگاه

4

46

600

1396

1398

0

2400

0

2400

29

سردهنه سازی و ایجاد دریچه انهار در صوفی چای

رشته نهر

2

28

12000

1396

1398

0

24000

0

24000

30

ندارد

سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیرهای رودخانه های استان آذربایجان غربی

سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیری های رودخانه نازلو

مورد

24

24

1667

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

1396

1400

0

40000

0

40000

تسهیل در انتقال آب به پیکره دریاچه ارومیه در فصول غیرزراعی و کنترل شده در فصول زراعی

1 – ترمیم و احداث سردهنه ها و آببندها 2 – احداث آبببند کوسی

31

سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیری های رودخانه باراندوز

مورد

14

14

2000

1395

1397

70

280001 – تکمیل سردهنه ها و ترمیم آببندهای موجود 2 – احداث آببند نهر فرنگ و تیزخزاب

32

سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیری های رودخانه شهرچای

مورد

6

12

4167

1396

1399

0

250001 - احداث سردهنه ها و ترمیم آببندهای موجود در مسیر رودخانه ها

33

سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیری های رودخانه زرینه رود در محدوده شهرستان شاهیندژ

مورد

5

5

5600

1396

1399

0

28000ادامه اجرای سردهنه های انهار منشعب از رودخانه زرینه رود در محدوده شهرستان شاهیندژ

34

سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیری های رودخانه گدارچای در محدوده شهرستان نقده

مورد

21

55

1190

1396

1399

0

25000ادامه عملیات اجرائی احداث سردهنه ها انهار منشعب از رودخانه گدار در محدوده شهرستان نقده

35

سردهنه سازی انهار منشعب از رودخانه های زرینه رود و سیمینه رود واقع در شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود

مورد

6

8

4166

1396

1398


25000

36

1307006045

مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری

ترمیم و بازسازی آبگیرها، نصب، تعویض و ترمیم دریچه ها در نقاط اصلی تحویل آب

دستگاه

15

40

625

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

1395

1398

مستمر

9375

0

9375

در راستای دستیابی به اهداف کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی

ترمیم کانال، تعویض دریچه ها، لایروبی کانال

37

ترمیم و مرمت کانال ها و کانورت های شبکه زرینه رود

مترمکعب

7800

20000

5 /1

1396

1398

مستمر

11750

11750


39

1307006046

مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری

مرمت و بازسازی شبکه زرینه رود

پروژه

1

1

70000

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

1396

1400

10

70000

10000

65000

افزایش بهره وری مصرف آب، کاهش تلفات آب و استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی جهت تحویل حجمی آب به مصرف کنندگان

با اولویت بازسازی تجهیزات هیدرومکانیکال و آبگیرهای شبکه و اصلاح دریچه های اندازه گیری شبکه زرینه رود جهت ارتقا بهره برداری و توزیع آب در شبکه زرینه رود

40

مرمت و بازسازی شبکه مهاباد

پروژه

1

1

6000

1396

1400


60000

0

55000


با اولویت بازسازی ساختمان کانال ها تجهیزات فلزی و هیدرومکانیکال دریچه ها

41

مرمت و بازسازی تاسیسات در دست بهره برداری سد ساروق

پروژه

1

1

15000

1396

1398


15000

0

15000


حفاظت تاسیسات سد در هنگام رهاسازی

42

ساحل سازی رودخانه زرینه رود

پروژه

1

1

20000

1394

1397


30000

00

30000


پرداخت مطالبات

43

مرمت و بازسازی شبکه حسنلو

پروژه

1

1

8000

1397

1399


8000

0

8000

کاهش تلفات آب و استفاده بهینه از منابع آب

خرید شر درایو

44

پروژه مرمت و ساحل سازی پایین دست بند انحرافی نوروزلو – حفاظت فیزیکی کانال های RP و MC

پروژه

1

1

30000

1397

1400

0

30000

0

30000

تسهیل در انتقال آب رودخانه ها به پیکره دریاچه ارومیه در فصول غیرزراعی و کنترل شده

1 – ساحل سازی جناحین پایین دست سد
2 – لایروبی کانال های RP و MC

46

ندارد

ندارد

مطالعات کالیبراسیون سازه های اندازه گیری دبی آب و تهیه جداول هیدرولیکی در نقاط تحویل حوضه آبریز دریاچه ارومیه

پروژه

1

1

5000

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

1397

1399

0

5000

0

5000

بهره وری مصرف صحیح آب و استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی

1 – شبکه میاندوآب 2 – شبکه مهاباد 3 – سایر شبکه ها

47

1307006086

مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

تقویت و استقرار گروههای گشت و بازرسی

گروه

38

38

1000

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

1393

1402

37

38000

15000

23000

21


48

کنترل نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب فعال فاقد پروانه مخربه مصالح عمومی

حلقه

900

13218

15

1393

1402

36

13500

4500

9000

49

برقدار نمودن چاهها و نصب کنتور

حلقه

40

40

1000

1394

1395

40000

0

40000

0

صرفا پرداخت مطالبات

50

اصلاح و تعدیل پروانه های کشاورزی

حلقه

3000

17377

3 /0

1395

1399

900

0

900

3051

1307006087

مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

تقویت و استقرار گروههای گشت و بازرسی

اکیپ

70

70

1000

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

1393

1402

25

70000

30000

40000

متغیر و موثر (حضور مستمر در محدوده، کنترل وضعیت موجود، شناسائی، برخورد و جلوگیری از توسعه تخلفات در برداشت از منابع آب)


52

کنترل نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب فعال فاقد پروانه مخربه مصالح عمومی

حلقه

1600

15000

20

1393

1402

32000

20000

12000

28 میلیون مترمکعب برای انسداد 1600 حلقه چاه غیرمجاز

اولویت با انسداد چاه های غیرمجاز واقع در حریم و بستر رودخانه ها و مجاری آب سطحی، خصوصاٌ در محدوده رودخانه های زرینه رود، سیمینه رود، گدارچای، مهاباد چای، نازلو و بارانداز.

53

اصلاح و تعدیل پروانه های کشاورزی

پرونده

3000

3000

56 /1

96

1399

4680

0

4680


به منظور تسریع در صدور پروانه های بهره برداری جدید اصلاح و تعدیل شده و کاهش سقف مجاز برداشت از منابع

54

ایجاد تشکل آببران

دشت

1

3

7000

97

1398

7000

0

7000

با واگذاری تصدی مدیریت منابع آب کشاورزی به بهره برداران گامی در راستای تحقق کاهش 40 درصدی مصرف آب

شناسایی نظام بهره برداری حاکم در منطقه و ایجاد تشکل آببران مطابق نوع نظام بهره برداری پیشنهادی در راستای انتقال تصدی مدیریت و رعایت الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی و همچنین توانمندسازی کشاورزان و تشکل آببران

55

1307006096

مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت آب منطقه ای کردستان

تقویت و استقرار گروههای گشت و بازرسی

اکیپ

5

5

1000

شرکت آب منطقه ای کردستان

1392

1402

25

5000

1500

350056

کنترل نظارت و مسلوب المنفعه بودن چاههای آب فعال فاقد پروانه مخربه مصالح عمومی

حلقه

200

200

20

1393

1402

4000

2000

2000

5

استقرار 5 گروه گشت و بازرسی و نظارت – انسداد 200 حلقه چاه غیرمجاز – اطلاع رسانی و آگاهی بخشی

57

1307002178
<brساختمان></brساختمان>
شبکه اراضی بهبود شبکه قلعه چای

هکتار

600

7300

100

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

1393

1400

35

60000

10000

50000

75 /6

عملیات اجرایی شبکه اصلی اراضی بهبود در محدوده 2000 هکتار ساحل راست

58

ندارد

ساختمان سد چراغویس

ساختمان سد چراغویس

پروژه

1

1

60000

شرکت آب منطقه ای کردستان

1382

1397

93

60000

0

60000


تملک اراضی صرفا با هدف تامین آب شرب شهر سقز

59

1307007001

انتقال آب از رودخانه زاب به حوضه دریاچه ارومیه

اجرای سیستم انتقال آب از رودخانه زاب به حوضه دریاچه ارومیه

پروژه

1

1

201062

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

1382

1399

54

4020000

4020000

0

560

ادامه حفاری مکانیزه تونل، ادامه احداث سد کانی سیب، ادامه احداث بند و کانال بادین آباد، شروع ساخت کانال خروجی و تملک اراضی

60

1307003122

مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز

مطالعه طرح انتقال آب از دریای خزر به دریای ارومیه

پروژه

1

1


وزارت نیرو

1393

1397


20000

10000

10000


پرداخت دیون

61

ندارد

طرحهای کوچک تامین آب (انتقال پساب تصفیه خانه های تبریز و عجبشیر به دریاچه ارومیه)

انتقال پساب تبریز

کیلومتر

4

52

71155

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

95

98

14

300000

0

300000


10 کیلومتر قطعه اول مسیر تاسیسات برداشت پساب در صورت تامین اعتبار، شروع قطعه دوم مسیر

62

انتقال پساب عجب شیر

کیلومتر

3 /1

9

7222

95

97

5 /0

10000

0

10000


تکمیل 4 کیلومتر باقیمانده خط انتقال مخزن و ایستگاه پمپاژ

63

ندارد

احداث خط انتقال پساب فاضلاب ارومیه

احداث خط انتقال پساب فاضلاب ارومیه

کیلومتر

2 /4

2 /11

28571

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

1394

1397

32

120000

0

120000

انتقال 51 میلیون مترمکعب به دریاچه

خرید لوله و تکمیل فاز دوم

64

1503002061
<brایجاد></brایجاد>
ایجاد تاسیسات فاضلاب تبریز

پروژه

1

1

750000

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

1379

1398

78 درصد شبکه و 20 درصد تصفیه خانه

750000

50000

700000

تولید 125 میلیون مترمکعب

اجرای 75 کیلومتر شبکه جمع آوری و اجرای 26 درصد از کل تصفیه خانه

65

1503002003

ایجاد تأسیسات فاضلاب آذرشهر

ایجاد تاسیسات فاضلاب آذرشهر

پروژه

1

1

10000

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

1386

1399

20 درصد شبمه و 32 درصد تصفیه خانه

10000

5000

5000

تولید 3 میلیون مترمکعب

اجرای 1 /2 کیلومتر شبکه جمع آوری و اجرای 20 درصد از کل تصفیه خانه

66

1503002026

ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر ارومیه

تکمیل و توسعه تاسیسات فاضلاب ارومیه

میلیون مترمکعب در سال

3 /8

1 /51

27108

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

1394

1399

48 /38

308000

42000

276000

1 /51

شبکه و خطوط اصلی

67

ندارد

سامانه فاضلاب گلمان ارومیه

سامانه فاضلاب گلمان ارومیه

میلیون مترمکعب در سال

2 /0

73 /1

150000

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

1392

1397

88

30000

0

30000

72 /1

دیون و عملیات تکمیلی

68

ندارد

ایجاد تاسیسات فاضلاب میاندوآب

تکمیل و توسعه تاسیسات فاضلاب میاندوآب

میلیون مترمکعب در سال

54 /0

9

55556

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

1394

1399

76 /10

30000

25000

5000

9

احداث ایستگاه پمپاژ و شبکه

69

1502002176

ایجاد تاسیسات فاضلاب نقده

تکمیل و توسعه تاسیسات فاضلاب نقده

میلیون مترمکعب در سال

4 /1

86 /4

35714

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

1394

1398

26 /51

50000

28000

22000

86 /4

تکمیل تصفیه خانه و شبکه

70

1502002213

تکمیل و اتمام (17) طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهری (یکساله) و شهر تویسرکان

ایجاد تاسیسات فاضلاب مهاباد

میلیون مترمکعب در سال

2

46 /11

15000

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

1394

1399

0

30000

20000

10000

46 /11

تکمیل تصفیه خانه و شبکه و ایستگاه پمپاژ

71

ندارد

ایجاد تاسیسات فاضلاب سلماس

تکمیل و توسعه تاسیسات فاضلاب سلماس

میلیون مترمکعب در سال

62 /0

11 /5

32258

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

1394

1398

8 /24

20000

10000

10000

11 /5

احداث شبکه

72

ندارد

ایجاد تاسیسات فاضلاب بوکان

تکمیل و توسعه تاسیسات فاضلاب بوکان

میلیون مترمکعب در سال

26 /2

55 /12

4425

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

1394

1398

69 /19

10000

5000

5000

55 /12

شبکه و تکمیل تصفیه خانه

73

ندارد

ندارد

اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب سقز

هزار نفر

58

100

4700

شرکت آب و فاضلاب کردستان

1394

1398

10

30000

0

20000

96 /18

اجرای 30 کیلومتر شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب و ارتقا و احداث مدول دوم تصفیه خانه

74

ندارد

ندارد

احداث، تجهیز و تکمیل سامانه پایش هواشناسی

پروژه

1

1

508

سازمان هواشناسی کشور

1395

1398

17

30000

0

3000075

ندارد

مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان شرقی

مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد شهید کاظمی

هکتار

500

7000

165

جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

1395

1399

17

82500

0

82500

اثربخشی کل طرح در صورت اجرای 7000 هکتار شبکه فرعی ثقلی مدرن برابر حداقل صرفه جوئی 7 میلیون مترمکعب در سال


76

ندارد

مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی

بند نوروز لو میاندآب

هکتار

2000

47000

165

جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

1394

1402

2

330000

0

330000

8 /206

صرفا مطالعه و اجرا در ناحیه عمرانی 1 شبکه میاندوآب مجاز می باشد.

77

سد شهرچای ارومیه

هکتار

60

12690

165

1393

1401

مطالعه

9900

0

990

84 /55


78

پایاب سد مهاباد

هکتار

2100

12000

165

1393

1397

5

346500

0

346500

8 /52

صرفا مطالعه و اجرا در ساحل جز شبکه مهاباد مجاز می باشد

79

نازلو چای ارومیه

هکتار

500

15000

165

1394

1402

5

82500

0

82500

66

بابت پرداخت مطالبات

80

ندارد

تهیه نقشه های اراضی کشاورزی

ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی

هکتار

125989

125989

36 /0

جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

1392

1399

0

45352

0

4535281

ندارد

تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی

فتوگرامتری و عملیات زمینی و تهیه نقشه های کاداستر

هکتار

300000

300000

36 /0

جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

1392

1399


108000

0

108000


82

ندارد

تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی

فتوگرامتری و عملیات زمینی و تهیه نقشه های کاداستر

هکتار

172000

172000

36 /0

جهاد کشاورزی کردستان

1393

1400

8

61920

0

61920


83

ندارد

عکسبرداری هوایی و رقومی اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ایجاد و راهبری پایگاه داده مکانی

عکسبرداری هوایی و رقومی اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ایجاد و راهبری پایگاه داده مکانی

هکتار

3000

4600000

7

وزارت جهاد کشاورزی

1393

1399

85

19563

0

19563


84

ندارد

اجرای طرح جامع زراعت

سبزی و صیفی

هکتار

500

2450

20

وزارت جهاد کشاورزی

1397

1400

%0

10000

0

10000

34 /7

توسعه کشت نشایی محصولات سبزی و صیفی / جایگزینی ارقام زودرس و میان رس

85

کشاورزی حفاظتی

هکتار

2306

288000

0 /60

1395

1398

%46

138360

138360

9 /31

خرید ادوات الگویی کشاورزی / عملیات کشت مستقیم / مدیریت بقایای گیاهی / حاصلخیزی خاک / نمونه خاک

86

جو

هکتار

800

42400

12

1395

1400

%15

9600

9600

4 /11

جایگزینی کشت جو با گندم / کشت الگویی ارقام جدید جو

87

محصولات علوفه ای

هکتار

2333

19000

12

1395

1400

%15

27996

27996

1 /51

کشت جایگزین یونجه با محصولات علوفه ای با نیاز آبی پایین

88

گندم

هکتار

12353

59594

7 /1

1395

1399

%30

21000

21000

8 /7

کشت ارقام با نیاز آبی کمتر / مزارع مشارکتی مقایسه ارقام آب گندم

89

تولید بذور مقاوم به بی آبی

رقم

3

3

3333

1395

1400

%15

10000

1000090

توسعه روش های به زراعی و کم آبیاری چغندر قند

هکتار

16220

16220

0 /45

1395

1399

%18

109485

109485

59 /82

کشت نشایی چغندر قند / کشت متراکم / اجرای آبیاری میکرو / مساعدت در تامین دستگاه نشاکار / مساعدت در تامین کارنده های دقیق کار

91

حبوبات

هکتار

15

15

66

1395

1398

%34

19800

19800

6 /3

تغییر الگوی کشت نخود و عدس از بهاره به پاییزه و انتظاری / طرح پایلوت کشت ارقام نخود و عدس وارداتی

92

ذرت

هکتار

10000

10000

8 /1

1395

1400

%12

9900

9900

565 /13

کشت ارقام زودرس و میان رس / کشت نشایی ذرت

94

ندار

ندارد

اصلاح و احیا باغات درجه 2

هکتار

600

37200

80

وزارت جهاد کشاورزی

1397

1401

0

48000

0

48000

7 /205


95

ندارد

ندارد

حذف و جایگزینی باغات درجه 3

هکتار

300

26000

150

وزارت جهاد کشاورزی

1397

1401

0

94500

0

94500

143


96

1306033002

تهیه و اجرای طرح های جامع

نهالکاری همراه با آبیاری

هکتار

700

25000

47

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

1393

1398

83

304000

0

304000

کاهش مخاطرات ناشی از اثرات خشک شدن بخشی از دریاچه


97

بوته کاری همراه با آبیاری

هکتار

400

42000

35

1393

1398

98

احداث بادشکن غیر زنده

کیلومتر

120

2800

154

1393

1398

99

مدیریت رواناب ها با رویکرد توسعه پوشش گیاهی

هکتار

1000

1450

6

1393

1398

100

اصلاح و پرورش گززارهای طبیعی

هکتار

250

250

30

1393

1398

101

قرق

هکتار

40000

219500

7 /0

1393

1398

102

آبیاری نهال کاریهای سنواتی (سال 94 – 96)

هکتار

6200

41840

15

1393

1398

103

ساماندهی چرای دام

هکتار

220000

290000

44 /0

1393

1398

104

نگهداری ایستگاه های پایش و سنجش فرسایش بادی و گرد و غبار

سایت

1

55

330

1393

1398

105

مدیریت مشارکتی و منابع طبیعی و توسعه روستایی (ترسیب)

سایت

3

80

1300

1393

1398

معادل 19500 هکتار

106

اجرای روشهای نوین مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار

هکتار

5

185

390

1393

1398


107

1404001002

حفاظت، پایش و احیای تالاب ها و رودخانه های در معرض خطر

احیای اکولوژیک جنوب دریاچه ارومیه

هکتار

100 هزار

100 هزار

5 /0

سازمان حفاظت محیط زیست ایران

1394

1402

33

51000

6000

51000

حفاظتی

جنوب شرقی و جزایر

108

تجهیز و تکمیل مرکز آینده پژوهی دریاچه ارومیه

پروژه

1

1

52000

1393

1397

33

52000

30000

نظارتی

خرید و نصب تجهیزات پایش و ایجاد پایگاه داده و زیرساخت نرم افزاری تعمیرات و آموزش

109

اجرای برنامه های اطلاع رسانی، توانمندسازی فرهنگی جوامع محلی و بهره برداران، جلب مشارکت مردمی و تولید محتوای آموزشی

پروژه

1

1

8000

1393

1402

40

8000

4000


21 شهرستان حوضه آبریز

110

بررسی و ارائه شیوه های سازگاری با گرد و غبار در حوضه دریاچه ارومیه

پروژه

1

1

2000

1397

0

2000


1000111

اجرای پروژه "همکاری در احیا دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی در معرض خطر"

روستا

150

گل روستاهای حوضه

333

1397

1402

0

50000

25000112

توسعه صندوق های خرد زنان روستایی به منظور راه اندازی سیستم حمایت مالی بلندمدت در توسعه فعالیت مکمل کشاورزی پایدار

روستا

30

کل روستاهای حوضه

400

1397

1402

0

8000

5000

مطالعاتی


113

اجرای برنامه پرداخت برای اکوسیستم به عنوان مکانیزم بازارمحور به منظور بهبود حفاظت و احیای تالابهای اقماری دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی، بخش خصوصی و دولتی

تالاب

2

کل حوضه دریاچه

3250

1397

1402

0

4500

2000

مطالعاتی


114

تدوین و اجرای طرح کسب و کار تالاب های اقماری دریاچه ارومیه به منظور کاهش فشار معیشت بر منابع آب و خاک حوضه آبریز با هدف حفاظت و بهره برداری خردمندانه

تالاب

2

کل حوضه دریاچه

2000

1397

1402

0

4000

1500

مطالعاتی


115

اجرای برنامه های مصوب مدیریت جامع تالاب های اقماری دریاچه ارومیه به عنوان ذخیره گاه تنوع زیستی دریاچه ارومیه

تالاب

3

کل حوضه دریاچه

1000

1397

1402

0

3000

3000

حفاظت اکوسیستم جنوب دریاچه


116

مستندسازی اقدامات مشارکتی در حوضه دریاچه ارومیه جهت ایفای مسئولیت های کشور در قبال کنوانسیون رامسر بویژه CEPA ارائه دستاوردها

پروژه

1

1

500

1397

1397

0

500

500

مطالعاتی - نظارتی


117

ندارد

اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در استان آذربایجان شرقی

اطلاع رسانی و آگاهی بخشی

پروژه

1

1

10000

استانداری آذربایجان شرقی

1393

1402

40

10000

0

10000

فرهنگ سازی


118

ندارد

اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در استان غربی

اطلاع رسانی و آگاهی بخشی

پروژه

1

1

12000

استانداری آذربایجان غربی

1392

1402

40

12000

0

12000

فرهنگ سازی


119

ندارد

اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در استان کردستان

اطلاع رسانی و آگاهی بخشی

پروژه

1

1

1500

استانداری کردستان شرقی

1393

1402

40

1500

0

1500

فرهنگ سازی


120

ندارد

مطالعات کاهش 40 درصد مصرف آب بخش کشاورزی و مطالعات تکمیلی در راستای احیای دریاچه ارومیه

انجام مطالعات تکمیلی در راستای احیای دریاچه ارومیه

پروژه

1

1

21000

دانشگاه صنعتی شریف

1395

1397

30

21000

00 /0

00 /21000

مطالعاتی

1 – طراحی و استقرار سامانه تصمیم یار مدیریت جامع (یکپارچه) حوضه آبریز دریاچه ارومیه
2 – آسیب شناسی اثرات سلامتی، بهداشتی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از خشک شده بخشی از دریاچه ارومیه، تهیه و اجرای برنامه پیشگیری و کاهش ریسک اثرات محتمل
3 – تهیه برنامه افزایش اشتغال و معیشت جایگزین توسط دستگاه های ذیربط
4 – مطالعه عملیات کاهش تبخیر از سطح دریاچه
5 – مطالعه اثربخشی روش های تثبیت غبار دریاچه ارومیه
6 – استفاده از پهپاد و کنترل هوایی باری کنترل و پایش
7 – بررسی امکان سنجی انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه
8 – مطالعه ایجاد گلخانه سبز با هدف کاهش مصرف آب و انرژی
9 – انجام مطالعات بیمتری بستر دریاچه ارومیه

121

مطالعه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش 40 درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی

پروژه

1

1

24000

دانشگاه صنعتی شریف

1395

1397

55

24000

00 /0

00 /24000

مطالعاتی

انجام مطالعات کاهش 40 درصدی

122

22 - 750000

مطالعه و طراحی طرح نجات ارومیه


پروژه

1

1

134025

سازمان حفاظت محیط زیست ایران

1393

1402

20

134025

00 /104025

30000

مطالعاتی - نظارتی


مجموع

9474999

4474999

5000000هیات وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/262947
تعداد بازدید : ۹۲۲
کلیدواژه ها: قوانین و مقررات,پهپاد,موسسه پهپاد,بدون سرنشین,هواپیمای بدون سرنشین,وسایل هوایی بدون سرنشین,سازمان هواپیمایی کشوری,مجوز پهپاد,خرید و فروش پهپاد,گواهینامه پهپاد,
اخبار مرتبط

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

فهرست موضوعات فعال تالار گفتگوی پهپاد

آخرین موضوعات فعال
زمان
۱۳۰۷ روز قبل
۱۳۰۹ روز قبل
۱۳۱۴ روز قبل