کد خبر : ۳۹۲
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاحات تعرفه ای 140 ردیف تعرفه برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399
مصوب 1399,10,07
 
هیئت وزیران در جلسه 7 /10 /1399 به پیشنهاد شماره 209077 /60 مورخ 29 /8 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
 
اصلاحات تعرفه ای (140) ردیف تعرفه شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

 


ردیف

ردیف تعرفه

شرح کالا

حقوق ورودی مصوب(درصد)

ملاحظات

1.

01022110

--- گاو شیری

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

2.

01022120

--- گاو گوشتی

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

3.

01022140

--- گاو نر مولد نژاد(شیری، گوشتی، دو منظوره)

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

4.

01022190

--- سایر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(گاو مولد نژاد خالص)

5.

01041010

--- گوسفند مولد نژادخالص

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

6.

01042010

--- بز مولد نژاد خالص

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

7.

01051110

--- جوجه اجداد گوشتی یکروزه

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

8.

01051120

--- جوجه مادر گوشتی یکروزه

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

9.

01051130

--- جوجه اجداد تخم گذار یکروزه

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

10.

01051140

--- جوجه مادر یکروزه تخم گذار

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

11.

01051150

--- جوجه یکروزه گوشتی

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

12.

01051210

--- مولد نژاد خالص

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی) (بوقلمون)

13.

01069020

--- عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل کننده آقات، بیماری ها و علف های هرزه)

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

14.

03019110

--- برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(قزل آلا)

15.

03019120

--- تخم چشم زده

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

16.

03019310

--- برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(ماهی کپور)

17.

03019910

--- برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(سایر ماهی ها)

18.

03019920

--- تخم و لارو بچه ماهی

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(بوقلمون)

19.

03063510

--- میگومولد زنده برای تکثیر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

20.

03063610

--- میگو مولد نژاد برای تکثیر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

21.

03069510

--- میگو مولد نژاد برای تکثیر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

22.

4071112

--- تخم SPF

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(مرغ و بوقلمون)

23.

04071113

---- تخم نطفه دار اجداد گوشتی

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(مرغ و بوقلمون)

24.

04071115

---- تخم نطفه دار مادر گوشتی

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(مرغ و بوقلمون)

25.

04071115

---- تخم نطفه دار اجداد تخم گذار

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(مرغ و بوقلمون)

26.

04071116

---- تخم نطفه دار مادر تخم گذار

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(مرغ و بوقلمون)

27.

04071118

---- تخم نطفه دار جوجه یکروزه گوشتی

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی) (مرغ و بوقلمون)

28.

05111000

- اسپرم گاو

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

29.

05119910

--- نطفه زنده

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

30.

05119940

--- اسپرم

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

31.

05119950

--- تخم نوغان

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

32.

06022000

- درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

33.

06029010

--- اسپان و مادر کالچر قارچ خوراکی

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

34.

07011000

- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

35.

07131010

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(سیب زمینی)

36.

07132020

--- بذر نخود

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

37.

07133110

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(لوبیا...vina mungo)

38.

07133210

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(لوبیا آدزوکی)

39.

07133330

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(لوبیا رسمی و سفید)

40.

07133510

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(لوبیا چشم بلبلی)

41.

07133910

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(سایر لوبیا)

42.

07134010

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(عدس)

43.

--- بذر

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(باقلا)

44.

07136010

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(پیگون)

45.

10011100

-- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(گندم دوروم)

46.

10019100

-- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(سایر گندم ها)

47.

10021000

- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(چاودار)

48.

10031000

- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(جو)

49.

1004100

- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(جو دوسر)

50.

10051000

- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(ذرت)

51.

10061010

--- بذر برنج

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(برنج)

52.

10071000

- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(دانه سورگوم (ذرت خوشه ای))

53.

10085010

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(گیاه غازیانی)

54.

10086010

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(تریتیکال)

55.

10089010

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(سایر غلات)

56.

12011000

- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(لوبیای سویا)

57.

5712023000

- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(بادام زمینی)

58.

12051010

--- بذر کلزا

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

59.

12060020

--- بذر آفتابگردان

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

60.

1207272100

-- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(دانه پنبه)


61.

12074010

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(دانه کنجد)

62.

12076010

--- بذر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)
(دانه گلرنگ)

63.

12091000

- بذر چغندر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

64

12092100

-- بذر یونجه(alfalfa)

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

65

12092200

-- بذر شبدر(Trifolium spp)

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

66

12099110

--- بذر خیار

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

67

12099115

---بذر گوجه فرنگی

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

68

12099120

--- بذر فلفل

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

69

12099125

--- بذر بادمجان

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

70

12099130

-- بذر پیاز

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

71

12099190

--- سایر

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی) (بذر سایر سبزیجات)

72

12099910

--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمعدانی، حنا، بگونیا، کنتیا، شبدر زینتی، اریکاء شامودرا، همیشه بهار، پریوش، وینکا، رعنا، میموزا، مغربی، آروکاریا، نولینا، کاکتوس، ساکیولنت، کالانکوئه، آدونیوم، راقیس، اطلسی، حسن یوسف، آلیسوم، سلوی، سیکاس، جعفری، گازانیا، میمون.

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

73.

12099920

-- بذر ملون

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

74.

12099930

-- بذر سایر گونه های گیاهی علوفه ای

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

75.

12129920

- - بذر دانه کدو

4

کاهش حقوق ورودی (حذف سود بازرگانی)

76.

تبصره ذیل بند 9 مندرجات ذیل یادداشت فصل 12

بهره مندی واحدهای تولیدی یا شرکت هاي طرف قرارداد با آنها از تخفیف حقوق ورودی، بر مبنای مندرجات ذیل یادداشت فصل در سال خرید دانه روغنی تولید داخل مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی، بدون محدودیت زمانی بلامانع است.

-

اضافه شدن تبصره ایی به بند 9 مندرجات ذیل یادداشت فصل 12

77.

تبصره 2 بند 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 15

بهره مندی واحدهای تولیدی یا شرکت های طرف قرارداد با آنها از تخفیف حقوق ورودی، بر مبنای منندرجات ذیل یادداشت فصل در سال خرید دانه روغنی تولید داخل مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی، بدون محدودیت زمانی بلامانع است.

-

اصلاح تبصره 2 بند 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 15

78.

بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 15

حقوق ورودی روغن پالم (اعم از خام و تصفیه شده اولیه)، روغن خام سویا و آفتابگردان به میزان مصوب شورای اقتصاد و مصوبات دولت که برای طرح سهمیه بندی توسط دولت وارد می گردد، 5 درصد ارزش می باشد.

-

اصلاح بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 15

79.

تبصره ذیل بند 5 مندرجات ذیل یادداشت فصل 23

بهره مندی واحدهای تولیدی یا شرکت های طرف قرارداد با آنها از تخفیف حقوق ورودی، بر مبنای مندرجات ذیل یادداشت فصل در سال خرید دانه روغنی تولید داخل مورد تایید وزارت جهادکشاورزی، بدون محدودیت زمانی بلامانع است.

-

اضافه شدن یک تبصره به بند 5 مندرجات ذیل یادداشت فصل 23

80.

28371910

---سیانید:

-

تفکیک ردیف تعرفه

81.

28371911

---- پتاسیم سیانید

5

ایجاد ردیف تعرفه بدون تغییر حقوق ورودی
با توجه به بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل 28 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

82.

28371912

---- آمونیوم سیانید

5

ایجاد ردیف تعرفه بدون تغییر حقوق ورودی
با توجه به بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل 28 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

83.

28371913

---- کلسیم سیانید

5

ایجاد ردیف تعرفه بدون تغییر حقوق ورودی
با توجه به بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل 28 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

84.

28371914

---- منیزیم سیانید

5

ایجاد ردیف تعرفه بدون تغییر حقوق ورودی
با توجه به بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل 28 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

85.

28371915

---- مس سیانید

5

ایجاد ردیف تعرفه بدون تغییر حقوق ورودی
با توجه به بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل 28 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

86.

28371916

---- سرب سیانید

5

ایجاد ردیف تعرفه بدون تغییر حقوق ورودی
با توجه به بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل 28 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

87.

28371917

---- روی سیانید

5

ایجاد ردیف تعرفه بدون تغییر حقوق ورودی
با توجه به بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل 28 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

88.

28371919

---- سایر

5

ایجاد ردیف تعرفه بدون تغییر حقوق ورودی
با توجه به بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل 28 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

89.

283720

- سیانورهای کمپلکس:

-

تفکیک ردیف تعرفه

90.

28372010

--- مس سدیم سیانید

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل 28 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود

91.

28372090

--- سایر

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل 28 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود

92.

29049950

--- 4 و 2 - تری نیترو -1، 3، 5 - تری متیل بنزن

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (13) مندرجات ذیل یادداشت فصل 29 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود

93.

29055920

2 - نیترو - 2 - متیل پروپانول نیترات

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (13) مندرجات ذیل یادداشت فصل 29 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود

94.

29163940

فنیلاسیل

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (13) مندرجات ذیل یادداشت فصل 29 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود

95.

292159

سایر

5

تفکیک ردیف تعرفه

96.

29215910

دی پیکرامید

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (13) مندرجات ذیل یادداشت فصل 29 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود

97.

29215920

متیلن دی نیتر آمین

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (13) مندرجات ذیل یادداشت فصل 29 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

98.

29215990

سایر

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (13) مندرجات ذیل یادداشت فصل 29 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

99.

29222930

سدیم پیکرامات

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (13) مندرجات ذیل یادداشت فصل 29 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

100.

29269040

آلفا – فنیل – استواستونیتریل و ایزومرهای نوری آن

5

ایجاد ردیف تعرفه برای ماده شیمیایی
ALPHA – Phenylacetoaceto nirile (APAAN) and its optical isomers

101.

29270050

--- 2 و 4 و 6 تری نیترو – 1 و 3 و 5 – تری آزوبنزن

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (13) مندرجات ذیل یادداشت فصل 29 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

102.

29333990

سایر:

-

تفکیک ردیف تعرفه

103.

29333991

4 – آنیلینو – N – فنتیل پیپریدین

5

ایجاد ردیف تعرفه

104.

29333992

N – فنتیل – 4 - پیپریدون

5

ایجاد ردیف تعرفه

0105

29333999

سایر

5

ایجاد ردیف تعرفه

0106

29336960

2،6،4 – تری نیترو – 1،3،5 – تری آزوبنزن

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (13) مندرجات ذیل یادداشت فصل 29 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

0107

29394900

-- سایر

5

حذف ردیف تعرفه

0108

29394910

--- فنیل پروپانول آمین

-

حذف ردیف تعرفه

0109

29394990

--- سایر

-

اصلاح شرح تعرفه

0110

48109210

کاغذ و مقوای پشت خاکستری (طوسی)

15

اصلاح شرح تعرفه

0111

63079010

--- ماسک سه لایه

55

ایجاد ردیف تعرفه

0112

6307940

--- سایر ماسک ها با یا بدون سوپاپ

55

ایجاد ردیف تعرفه

0113

64069040

قطعه فلزی متسحکم کننده پاشنه کفش

5

ایجاد ردیف تعرفه

0114

68159950

غشاء آب بندی بنتونیتی (ژئوسنتتیک)

20

تفکیک ردیف تعرفه

0115

844313

-- سایر ماشین آلات چاپ افست:

-

تفکیک ردیف تعرفه

0116

84431310

--- دستگاه چاپ افست خشک

10

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (11) مندرجات ذیل یادداشت فصل 84 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود

0117

84431390

--- سایر

10

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (11) مندرجات ذیل یادداشت فصل 84 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود

0118

844319

-- سایر:

-

تفکیک ردیف تعرفه

0119

84431910

--- دستگاه چاپ اینتالیو (intaglio)

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (11) مندرجات ذیل یادداشت فصل 84 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود

0120

84431990

--- سایر

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (11) مندرجات ذیل یادداشت فصل 84 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود

0121

85176960

--- ریزدوربین (میکرولنز) حتی به صورت نصب شده روی اشیاء گوناگون گیرنده و فرستنده یا فرستنده

55

اصلاح شرح تعرفه

0122

85258020

--- ریزدوربین (میکرولنز) حتی نصب شده روی اشیا گوناگون

5

اصلاح شرح تعرفه

0123

85258030

--- دوربین های پرنده غیرنظامی (پرنده های بدون سرنشین دوربین دار غیرنظامی) هلی شات

5

اصلاح شرح تعرفه

0124

852610

- دستگاه های رادار

-

تفکیک ردیف تعرفه

125.

85261010

--- رادار فرکانسی c و x با توان بالاتر از 3 وات با دقت تشخیص 01 /0 مترمربع در فاصله 3 کیلومتر

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (11) مندرجات ذیل یادداشت فصل 85 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

126.

85261090

--- سایر

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (11) مندرجات ذیل یادداشت فصل 85 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

127.

85269230

--- کورکننده (جمر) با توان بیشتر از 5 وات و 6 /1 مگاهرتز و 4 /2 و 8 /5 مگاهرتز

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (11) مندرجات ذیل یادداشت فصل 85 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

128.

85269240

--- دستگاه های مقابله با پرنده های بدون سرنشین غیرنظامی (شامل دستگاه های کشف، شناسایی، نفوذ و...)

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (11) مندرجات ذیل یادداشت فصل 85 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

129.

85399010

---- مجموعه متشکل از درایو یا بالاست، بدنه و کانکتور (کانکتور شامل سرپیچ،‌کلاهک، سوکت، پین و هر نوع اتصال دهنده دیگر)

15

اصلاح شرح تعرفه

130.

88021110

--- پرنده های بدون سرنشین غیرنظامی

15

اصلاح شرح تعرفه

131.

88022010

--- پرنده های بدون سرنشین غیرنظامی

15

اصلاح شرح تعرفه

132.

880310

- ملخ ها و قسمت های گردنده و اجزاء و قطعات آنها:

-

تفکیک ردیف تعرفه

133.

88031010

--- مربوط به پرنده های بدون سرنشین غیرنظامی

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (4) مندرجات ذیل یادداشت فصل 88 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

134.

88031090

--- سایر

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (4) مندرجات ذیل یادداشت فصل 88 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

135.

880320

- تجهیزات فرود آمدن و اجزاء و قطعات آنها:

-

تفکیک ردیف تعرفه

136.

88032010

--- مربوط به پرنده های بدون سرنشین غیرنظامی

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (4) مندرجات ذیل یادداشت فصل 88 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

137.

88032090

--- سایر

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (4) مندرجات ذیل یادداشت فصل 88 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

138.

880330

- سایر اجزاء و قطعات هواپیما یا هلیکوپتر:

-

تفکیک ردیف تعرفه

139.

88033010

- مربوط به پرنده های بدون سرنشین غیرنظامی

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (4) مندرجات ذیل یادداشت فصل 88 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

140.

88033090

--- سایر

5

ایجاد ردیف تعرفه
با توجه به بند (4) مندرجات ذیل یادداشت فصل 88 ردیف تعرفه مذکور در جداول کتاب مقررات باید با علامت مربع مشخص شود.

 

هیئت وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/290955
تعداد بازدید : ۱,۷۹۱
کلیدواژه ها: قوانین و مقررات,پهپاد,موسسه پهپاد,بدون سرنشین,هواپیمای بدون سرنشین,وسایل هوایی بدون سرنشین,سازمان هواپیمایی کشوری,مجوز پهپاد,خرید و فروش پهپاد,گواهینامه پهپاد,

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

فهرست موضوعات فعال تالار گفتگوی پهپاد

آخرین موضوعات فعال
زمان
۱۳۴۱ روز قبل
۱۳۴۲ روز قبل
۱۳۴۷ روز قبل