شیوه نامه CAD 9060 سازمان هواپیمایی کشوری   دانلود فایل

تعداد بازدید: ۴۲۷۳

PDF

۱,۴۵۰.۲ کیلوبایت

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

توضیح مختصر
مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از راه دور - پهپادها | CAD 90060 سازمان هواپیمایی کشوری | ویرایش 01 - فروردین 1400
توضیحات

امروزه پرنده های هدایت پذیر از دور ، استفاده از آنها و ملاحظات نظارتی مربوطه ، یک موضوع رو به توسعه برای عموم مردم و ارائه دهندگان برخی خدمات و مراجع نظارتی و حاکمیتی در کشور هستند.

از آنجا که موضوع پهپادها دارای جنبه های مختلف ایمنی عمومی ، ایمنی هوانوردی، حریم خصوصی ، امنیت ، بازرگانی و غیره است، تعیین الزامات حاکم بر پهپاد به صورت مجزا و جداگانه توسط هر یک از مراجع متولی موضوعات ، باعث سردرگمی ذینفعان خواهد شد. بنابراین با توجه به ماهیت این وسایل و آثار مهمی که میتوانند بر هوانوردی کشور بگذارند، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجعی که الزامات را به صورت یکپارچه منتشر و در دسترس عموم قرار دهد انتخاب شده است.

بدیهی است که بخش قابل توجهی از این الزامات توسط مراجعی به غیر از سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده و جهت اطلاع رسانی به عموم در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته است.

مطابق با قانون اصالح ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری مصوب تیر ماه 1328 و آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی مصوب 24/05/1386 هیأت محترم وزیران، و دستورالعمل شماره 52 و 19046 مورخه 25/04/1399 شورای امنیت کشور ساماندهی چگونگی بکارگیری پهپادها با کاربرد غیرنظامی این سند بعنوان شیوه نامه اجرایی آیین نامه مذکور و به منظور نظارت بر فعالیت کلیه بهره برداران ، کاربران پهپاد و مالکین پهپاد وعملیات پرواز این نوع از وسایل پرنده در حوزه غیرنظامی میباشد.

 

 

دستورالعمل های هواپیمایی کشوری

Civil Aviation Directives (CAD)

شیوه نامه 9060

CAD 9060

سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسالمی ایران

I.R. of Iran – Civil Aviation Organization

Remotely Piloted Aircraft Regulation

مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از دور )پهپادها(

ویرایش 01 فروردین ماه 00

Issue 01 –March. 2021

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 أ فروردین 00

اصالحیهها

اصالحیههای این سند، بر روی سایت سازمان منتشر میشوند. دارندگان این سند موظف هستند، اصالحیه ها را در این

سند اعمال نموده و سوابق آن را در جدول زیر ثبت نمایند.

سوابق اصالحیهها

شماره

صدور/ویرایش

تاریخ

ویرایش/اصالحیه

موضوع ویرایش/ اصالحات

ویرایش01 اسفند 97 صدور اولیه مقررات پهپادها با شماره شیوه نامه 9002

ویرایش 01 فروردین 1400 افزودن مقررات و الزامات شرکتهای خدماتی پهپادها،

تغییر شماره شیوه نامه از 9002 به 9060و اعمال آخرین تغییرات مصوبات

شورای امنیت کشور)شاک(

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 ب فروردین 00

فهرست مندرجات

1 -کلیات و اسناد باالدستی...................................................................................1

1 ....................................................................................................................هدف- 1-1

2 ................................................................................................................... حدود- 2-1

2 ...........................................................................................................اجرا مسئولیت- 3-1

1-4 -انتشار، کنترل وتوزیع سند ............................................................................................. 2

2 ................................................................................................................. تعاریف- 5-1

6 .....................................................................................................مرتبط مواردقانونی- 6-1

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ....................................................................... :اختصارات- 7-1

2 -ردهبندی پهپادها ...........................................................................................7

7 .......................................................................................................... ردهبندی کلیات2-1-

8 ............................................................................................ ردهها مشخصاتوالزامات- 2-2

3 -الزامات و مسئولیتها.................................................................................... 14

14........................................................................................................... الزاماتکلی- 1-3

14.................................................................................کاربر الزاماتومسئولیتهایمالکو3-2-

15.................................................................. سامانهمحدودسازیجغرافیایی شناسهالکترونیکیو3-3-

16.........................................................................................عملیاتپروازپهپادها الزامات- 4-3

16......................................................................................................................خدمات- 4

16............................................................................................. OA-UASعملیاتی خدمات4-1-

21.....................................................................................NOA-UAS غیرعملیاتی خدمات- 2-4

25............................................................................................ TA-UASخدماتآموزشی4-3-

32................................................................................................. احداثمنطقهپروازی- 4-4

-5 – فرم ها.......................................................................................................... 35

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.................... APPLICATION FOR A UAS TRAINING APPROVAL

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 1 از 47 فروردین 00

1 -کلیات

امروزه پرندههای هدایت پذیر از دور، استفاده از آنها و مالحظات نظارتی مربوطه، یک موضوع رو به توسعه برای عموم مردم

و ارائه دهندگان برخی خدمات و مراجع نظارتی و حاکمیتی در کشور هستند.

از آنجا که موضوع پهپادها دارای جنبههای مختلف ایمنی عمومی، ایمنی هوانوردی، حریم خصوصی، امنیت، بازرگانی و غیره

است، تعیین الزامات حاکم بر پهپاد به صورت مجزا و جداگانه توسط هر یک از مراجع متولی موضوعات، باعث سردرگمی

ذینفعان خواهد شد. بنابراین با توجه به ماهیت این وسایل و آثار مهمی که میتوانند بر هوانوردی کشور بگذارند، سازمان

هواپیمایی کشوری به عنوان مرجعی که الزامات را به صورت یکپارچه منتشر و در دسترس عموم قرار دهد انتخاب شده است.

بدیهی است که بخش قابل توجهی از این الزامات توسط مراجعی به غیر از سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده و جهت

اطالعرسانی به عموم در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفتهاست.

مطابق با قانون اصالح ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری )مصوب تیر ماه 1328 )و آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق

سبک غیرنظامی مصوب 24/05/1386 هیأت محترم وزیران، و دستورالعمل شماره 52 و 19046 مورخه 25/04/1399 شورای

امنیت کشور )ساماندهی چگونگی بکارگیری پهپادها با کاربرد غیرنظامی( این سند بعنوان شیوهنامه اجرایی آیین نامه مذکور و

به منظور نظارت بر فعالیت کلیه بهره برداران ، کاربران پهپاد و مالکین پهپاد وعملیات پرواز این نوع از وسایل پرنده در حوزه

غیرنظامی میباشد.

هدف

هدف از تدوین این سند، ایجاد یکپارچگی جهت پذیرش پهپاد و عملیات پرواز ایمن این نوع از وسایل پرنده

و در کشور میباشد.

این شیوه نامه تدوین شده است تا کاربران، مالکین و بهرهبرداران بتوانند به آسودگی و با رعایت مقررات و به

شکل مسئوالنه به استفاده از پهپاد بپردازند، از حقوق و تکالیف خود در زمینه مسائل مختلف مرتبط با پهپاد آشنا

شوند و یا به اسناد مربوطه در این زمینه راهنمایی گردند. همچنین روشهای اجرایی و شیوهنامههای مربوطه الزم

دیگر برای اجرای الزامات معرفی شوند.

سایر اهداف این دستورالعمل عبارتند از:

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 2 از 47 فروردین 00

نظارت برفعالیت پروازی پهپادها با کاربرد غیرنظامی.

توسعه زیرساختهای مناسب جهت استفاده از مزایای بکارگیری پهپادهای غیرنظامی.

ارتقاء ایمنی پروازها در فضای کشور

ساماندهی عملیات پرواز پهپادهای غیرنظامی به منظور کاهش نرخ سوانح و حوادث هوایی ومخاطرات امنیتی.

ایجاد بانک اطالعاتی پهپادهای غیرنظامی در کشور.

حدود

دامنه کاربرداین شیوهنامهدر خصوص فعالیت پهپادهای غیر نظامی در ردههای پنجگانه مشخص شده در همین سند است.

استفاده از پهپادهای خارج از ردههای مشخص شده در این سند و یا بکارگیری پهپادها برای عملیاتی که خارج از حدود تعیین

شده در این سند آمده است، منوط به ارائه درخواست به سازمان و دریافت مجوزهای خاص میباشد .

مسئولیت اجرا

مسئولیت اجرای این دستورالعمل، حسب موردبر عهده کاربران پهپادها، مالکینو بهره برداران وهمچنین بخشهای نظارتی

میباشد.

انتشار، کنترل و توزیع سند

کنترل، انتشار و توزیع این شیوهنامه برعهده سازمان هواپیمایی کشوری بوده واز طریق "سامانه قوانین و مقررات" موجود

در پورتال سازمان ir.cao.www در دسترس عموم قرار میگیرد.

اختصارات:

پهپاد: پرنده هدایت پذیر از دور

شاک: شورای امنیت کشور

ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح

واجا: وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران

ودجا: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

آجا: ارتش جمهوری اسالمی ایران

سپاه: سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران

ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

شیوه ن