شیوه نامه CAD 9060 سازمان هواپیمایی کشوری

تعداد بازدید: ۲۴۶۴۴

PDF

۱,۴۵۰.۲ کیلوبایت

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

توضیح مختصر
مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از راه دور - پهپادها | CAD 90060 سازمان هواپیمایی کشوری | ویرایش 01 - فروردین 1400
توضیحات

امروزه پرنده های هدایت پذیر از دور ، استفاده از آنها و ملاحظات نظارتی مربوطه ، یک موضوع رو به توسعه برای عموم مردم و ارائه دهندگان برخی خدمات و مراجع نظارتی و حاکمیتی در کشور هستند.

از آنجا که موضوع پهپادها دارای جنبه های مختلف ایمنی عمومی ، ایمنی هوانوردی، حریم خصوصی ، امنیت ، بازرگانی و غیره است، تعیین الزامات حاکم بر پهپاد به صورت مجزا و جداگانه توسط هر یک از مراجع متولی موضوعات ، باعث سردرگمی ذینفعان خواهد شد. بنابراین با توجه به ماهیت این وسایل و آثار مهمی که میتوانند بر هوانوردی کشور بگذارند، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجعی که الزامات را به صورت یکپارچه منتشر و در دسترس عموم قرار دهد انتخاب شده است.

بدیهی است که بخش قابل توجهی از این الزامات توسط مراجعی به غیر از سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده و جهت اطلاع رسانی به عموم در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته است.

مطابق با قانون اصالح ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری مصوب تیر ماه 1328 و آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی مصوب 24/05/1386 هیأت محترم وزیران، و دستورالعمل شماره 52 و 19046 مورخه 25/04/1399 شورای امنیت کشور ساماندهی چگونگی بکارگیری پهپادها با کاربرد غیرنظامی این سند بعنوان شیوه نامه اجرایی آیین نامه مذکور و به منظور نظارت بر فعالیت کلیه بهره برداران ، کاربران پهپاد و مالکین پهپاد وعملیات پرواز این نوع از وسایل پرنده در حوزه غیرنظامی میباشد.

 

 

دستورالعمل های هواپیمایی کشوری

Civil Aviation Directives (CAD)

شیوه نامه 9060

CAD 9060

سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسالمی ایران

I.R. of Iran – Civil Aviation Organization

Remotely Piloted Aircraft Regulation

مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از دور )پهپادها(

ویرایش 01 فروردین ماه 00

Issue 01 –March. 2021

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 أ فروردین 00

اصالحیهها

اصالحیههای این سند، بر روی سایت سازمان منتشر میشوند. دارندگان این سند موظف هستند، اصالحیه ها را در این

سند اعمال نموده و سوابق آن را در جدول زیر ثبت نمایند.

سوابق اصالحیهها

شماره

صدور/ویرایش

تاریخ

ویرایش/اصالحیه

موضوع ویرایش/ اصالحات

ویرایش01 اسفند 97 صدور اولیه مقررات پهپادها با شماره شیوه نامه 9002

ویرایش 01 فروردین 1400 افزودن مقررات و الزامات شرکتهای خدماتی پهپادها،

تغییر شماره شیوه نامه از 9002 به 9060و اعمال آخرین تغییرات مصوبات

شورای امنیت کشور)شاک(

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 ب فروردین 00

فهرست مندرجات

1 -کلیات و اسناد باالدستی...................................................................................1

1 ....................................................................................................................هدف- 1-1

2 ................................................................................................................... حدود- 2-1

2 ...........................................................................................................اجرا مسئولیت- 3-1

1-4 -انتشار، کنترل وتوزیع سند ............................................................................................. 2

2 ................................................................................................................. تعاریف- 5-1

6 .....................................................................................................مرتبط مواردقانونی- 6-1

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ....................................................................... :اختصارات- 7-1

2 -ردهبندی پهپادها ...........................................................................................7

7 .......................................................................................................... ردهبندی کلیات2-1-

8 ............................................................................................ ردهها مشخصاتوالزامات- 2-2

3 -الزامات و مسئولیتها.................................................................................... 14

14........................................................................................................... الزاماتکلی- 1-3

14.................................................................................کاربر الزاماتومسئولیتهایمالکو3-2-

15.................................................................. سامانهمحدودسازیجغرافیایی شناسهالکترونیکیو3-3-

16.........................................................................................عملیاتپروازپهپادها الزامات- 4-3

16......................................................................................................................خدمات- 4

16............................................................................................. OA-UASعملیاتی خدمات4-1-

21.....................................................................................NOA-UAS غیرعملیاتی خدمات- 2-4

25............................................................................................ TA-UASخدماتآموزشی4-3-

32................................................................................................. احداثمنطقهپروازی- 4-4

-5 – فرم ها.......................................................................................................... 35

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.................... APPLICATION FOR A UAS TRAINING APPROVAL

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 1 از 47 فروردین 00

1 -کلیات

امروزه پرندههای هدایت پذیر از دور، استفاده از آنها و مالحظات نظارتی مربوطه، یک موضوع رو به توسعه برای عموم مردم

و ارائه دهندگان برخی خدمات و مراجع نظارتی و حاکمیتی در کشور هستند.

از آنجا که موضوع پهپادها دارای جنبههای مختلف ایمنی عمومی، ایمنی هوانوردی، حریم خصوصی، امنیت، بازرگانی و غیره

است، تعیین الزامات حاکم بر پهپاد به صورت مجزا و جداگانه توسط هر یک از مراجع متولی موضوعات، باعث سردرگمی

ذینفعان خواهد شد. بنابراین با توجه به ماهیت این وسایل و آثار مهمی که میتوانند بر هوانوردی کشور بگذارند، سازمان

هواپیمایی کشوری به عنوان مرجعی که الزامات را به صورت یکپارچه منتشر و در دسترس عموم قرار دهد انتخاب شده است.

بدیهی است که بخش قابل توجهی از این الزامات توسط مراجعی به غیر از سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده و جهت

اطالعرسانی به عموم در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفتهاست.

مطابق با قانون اصالح ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری )مصوب تیر ماه 1328 )و آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق

سبک غیرنظامی مصوب 24/05/1386 هیأت محترم وزیران، و دستورالعمل شماره 52 و 19046 مورخه 25/04/1399 شورای

امنیت کشور )ساماندهی چگونگی بکارگیری پهپادها با کاربرد غیرنظامی( این سند بعنوان شیوهنامه اجرایی آیین نامه مذکور و

به منظور نظارت بر فعالیت کلیه بهره برداران ، کاربران پهپاد و مالکین پهپاد وعملیات پرواز این نوع از وسایل پرنده در حوزه

غیرنظامی میباشد.

هدف

هدف از تدوین این سند، ایجاد یکپارچگی جهت پذیرش پهپاد و عملیات پرواز ایمن این نوع از وسایل پرنده

و در کشور میباشد.

این شیوه نامه تدوین شده است تا کاربران، مالکین و بهرهبرداران بتوانند به آسودگی و با رعایت مقررات و به

شکل مسئوالنه به استفاده از پهپاد بپردازند، از حقوق و تکالیف خود در زمینه مسائل مختلف مرتبط با پهپاد آشنا

شوند و یا به اسناد مربوطه در این زمینه راهنمایی گردند. همچنین روشهای اجرایی و شیوهنامههای مربوطه الزم

دیگر برای اجرای الزامات معرفی شوند.

سایر اهداف این دستورالعمل عبارتند از:

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 2 از 47 فروردین 00

نظارت برفعالیت پروازی پهپادها با کاربرد غیرنظامی.

توسعه زیرساختهای مناسب جهت استفاده از مزایای بکارگیری پهپادهای غیرنظامی.

ارتقاء ایمنی پروازها در فضای کشور

ساماندهی عملیات پرواز پهپادهای غیرنظامی به منظور کاهش نرخ سوانح و حوادث هوایی ومخاطرات امنیتی.

ایجاد بانک اطالعاتی پهپادهای غیرنظامی در کشور.

حدود

دامنه کاربرداین شیوهنامهدر خصوص فعالیت پهپادهای غیر نظامی در ردههای پنجگانه مشخص شده در همین سند است.

استفاده از پهپادهای خارج از ردههای مشخص شده در این سند و یا بکارگیری پهپادها برای عملیاتی که خارج از حدود تعیین

شده در این سند آمده است، منوط به ارائه درخواست به سازمان و دریافت مجوزهای خاص میباشد .

مسئولیت اجرا

مسئولیت اجرای این دستورالعمل، حسب موردبر عهده کاربران پهپادها، مالکینو بهره برداران وهمچنین بخشهای نظارتی

میباشد.

انتشار، کنترل و توزیع سند

کنترل، انتشار و توزیع این شیوهنامه برعهده سازمان هواپیمایی کشوری بوده واز طریق "سامانه قوانین و مقررات" موجود

در پورتال سازمان ir.cao.www در دسترس عموم قرار میگیرد.

اختصارات:

پهپاد: پرنده هدایت پذیر از دور

شاک: شورای امنیت کشور

ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح

واجا: وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران

ودجا: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

آجا: ارتش جمهوری اسالمی ایران

سپاه: سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران

ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 3 از 47 فروردین 00

CAD: Civil Aviation Directive

VGA: Video Graphics Array

OM: operation manual

TM: training manual

OP: operational procedure

MTOM: max takeoff weight mass

CFI: Chief Flight Instructor

CGI: Chief Ground Instructor

HT :Head of Training

LOP: Local Operation Procedures

OA: operational approval

ERP: emergence response plane

TA: training approval

NOA: non operation approval

UAS: unmanned aircraft system

تعاریف

در این شیوهنامه، واژههای زیر در معانی مشروح مربوطه به کار میروند:

سازمان: سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسالمی ایران

سامانه: سامانه جامع مدیریت و ساماندهی پهپادها که از طریق درگاه الکترونیکی ir.cao.uas در دسترس عموم قرار

دارد.

پهپاد: وسیله پرنده که از راه دور هدایت میگردد.

کاربر: فرد ذیصالحی است که دوره های آموزشی مربوطه را در شرکتهای داری مجوز از سازمان گذرانده و گواهینامه

صالحیت را دریافت نماید.

گواهینامه صالحیت کاربر: گواهینامهای است که پس از بررسی و احراز صالحیت کاربر برای انجام پرواز هر رده از

پهپاد، توسط مرجع مورد تایید سازمان صادر میگردد.

رتبه )rating : )مجوزی که به کاربر دارای گواهینامه صالحیت پس از گذراندن دوره های تخصصی مربوطه اعطاء و

در گواهینامه صالحیت آن درج می گردد .

ارتفاع پروازی: ارتفاع پرواز پهپاد از سطح زمین در محل پرواز که بر حسب متر محاسبه میشود.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 4 از 47 فروردین 00

مناطق تفریحی و سرگرمی: مناطقی تائید شده با شعاع عمل)حداکثرفاصله )متر( بین پهپاد و کاربردر حین پرواز.(و

ارتفاع پروازی مشخصومحدودبرای فعالیت پروازی پهپادها که مشخصات آن توسط سازمان جهت اطالع عموم انتشار مییابد.

محل پرواز پرنده های اسباب بازی: محل هایی با ابعاد معین در پارک ها و اماکن تفریحی هستند که توسط

شهرداری ها با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و شورای تامین استان ها)قرارگاه ثاراهلل در استان تهران( تعیین می گردد و

استفاده برای عموم آزاد می باشد. و در خارج از شهرها نیز در مناطق غیر مسکونی و فاقد اماکن دارای طبقه بندی برای عموم

مجاز خواهد بود.

مالک: شخصی حقیقی یا حقوقی که بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، مالکیت پهپاد را در اختیار دارد. افراد به

صورت حقیقی و حقوقی می توانند مالک ریز پرنده باشند. اما بهره برداری از آن در امور خدماتی صرفاً در چارچوب شرکت یا

موسسه خواهد بود.

بهرهبردار: شخصیت حقوقی که با استفاده از پهپاد به ارایه خدمات میپردازد.

طرح پرواز: فرمتی است که اطالعات یک پرواز و یا بخشی از پرواز وسیله پرنده در آن درج و توسط شرکت مربوطه

به واحد مراقبت پرواز ارائه می گردد.

کاالی خطرناک: اشیا و یا عناصری که توانایی ایجاد خطر برای سالمتی، ایمنی، اموال و محیط اطراف را دارند و در

لیست کاالهای خطرناک سازمان جهانی هواپیمایی کشوری)ایکائو( منتشر شده اند و یا در یکی از کالسهای 9 گانه زیر

دستهبندی شده باشند.

کالس 1 -مواد منفجره )Explosives)

کالس 2 -گازها )Gases)

کالس 3 -مایعات قابل اشتعال )Liquids Flammable)

کالس 4 -جامدات قابل اشتعال )Solid Flammable)

کالس 5 -مواد اکسید کننده و پر اکسایدهای آلی )Substances Oxidizing & Peroxides Organic)

کالس 6 -مواد سمی و عفونی )Toxic & Substances Infectious)

کالس 7 -مواد رادیو اکتیو )Material Radioactive)

کالس 8 -مواد خورنده )Corrosives)

کالس 9 -کاالهای خطرناک متفرقه )Goods Dangerous Miscellaneous)

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 5 از 47 فروردین 00

مجوز بهرهبرداری: مجوزی است که برای ارائه خدمات با استفاده از پهپاد از سوی سازمان، برای شرکت بهره بردار

صادر میشود

مجوز خاص: مجوزی است که برای استفاده از پهپادهای خارج از ردهها یا محدوده مشخص شده در این سند توسط

سازمان و با هماهنگی سایر مراجع ذیصالح صادر میشود و الزامات و جزئیات آن، با توجه به ویژگیهای اختصاصی پهپاد و نوع

عملیات آن به صورت اختصاصی برای هر مجوز تعیین میشود.

کمیته سیاستگذاری: کمیتهای است که با ریاست سازمان هواپیمایی کشوری و عضویت نمایندگان وزارت

کشور)دبیرخانه شاک( ستاد کل، واجا، ودجا، سپاه، ناجا و قرارگاه پدافند هوایی کشور تشکیل و نسبت به سیاستگذاری و تعیین

تعداد شرکت های مورد نیاز برای تولید، عرضه و ارائه خدمات غیر نظامی در سطح کشور تصمیم گیری می نماید.

مرکزآموزش: مراکزی هستند که با مجوز و نظارت سازمان هواپیمایی کشوری، دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

که به تائید سازمان رسیده را برای متقاضیان استفاده از پرنده های کوچک هدایت پذیر برگزار می نمایند.

مناطق پرواز پرنده های کوچک هدایت پذیر: مناطقی هستند که با ابعاد معین)حداکثر ارتفاع مجاز 50 و حداکثر

شعاع 100متر( در خارج از مناطق شهری هستند که توسط شرکت متقاضی آموزش و یا سایر ارگانها معرفی و با مجوز و نظارت

سازمان هواپیمایی کشوری، فعالیت پروازی آموزشی و تفریحی به صورت کنترل شده در آنها صورت می پذیرد.

اماکن و تاسیسات دارای طبقه بندی و حریم هوایی آنها: اماکن و تاسیساتی)نظامی و غیر نظامی( هستند که

وسایل پرنده کوچک هدایت پذیر تحت هیچ شرایطی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صالح، مجاز به ورود به فضای آنها نخواهد

بود و در صورت ورود غیر مجاز، کاربران آنها تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.

طرح پرواز: فرمتی است که اطالعات یک پرواز و یا بخشی از پرواز وسیله پرنده در آن درج و توسط شرکت مربوطه

به واحد مراقبت پرواز ارائه می گردد. واحدهای مراقبت پرواز پس از دریافت طرح های پروازی می بایست اطالعات آن را به

شبکه یکپارچه پدافند هوایی استان مربوطه و دراستان تهران به قرارگاه ثاراهلل نیز ارسال نمایند.

حدنصاب تعیین شده: تعداد شرکت های مورد نیاز برای واردات ,تولید، عرضه و ارائه خدمات غیر نظامی در سطح

کشور که توسط کمیته سیاستگذاری پرنده های کوچک هدایت پذیر خدماتی غیر نظامی تعیین می گردند.

شماره شناسایی: شماره ای می باشد که مالک پهپاد می بایستی با مراجعه به سایت ir.cao.uas و ثبت پهپاد خود و

طی نمودن مراحل مربوطه از سازمان دریافت می نماید و تمامی پرنده های کوچک هدایت پذیر )بجز رده A1C0) می بایستی 

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 6 از 47 فروردین 00

داری شماره شناسایی باشند و پهپادی که شماره شناسایی از سازمان دریافت ننموده باشد نمی تواند هیچگونه فعالیتی را انجام

دهد.

مراکز مجاز: مراکز مجاز ارائه دهنده خدمات غیر عملیاتی پهپاد و تجهیزات مرتبط و وسیله های جانبی مرتبط که که از

مراجع ذی صالح مجوزهای الزم را اخذ نموده باشد فرآیندهای الزم متعقاباً اعالم خواهد گردید.

تراشه الکترونیکی: واجا و ودجا با تشکیل کمیته فنی نسبت به طراحی و تولید تراشه الکترونیکی و سامانه دریافت داده

های آن اقدام نموده و همکاری الزم را با شرکتهای تولید کننده خواهند داشت.

موارد قانونی مرتبط

1 -تولید و واردات پرنده های کوچک هدایت پذیر اسباب بازی و ورزشی مشابه ضوابط مربوط به تولید و واردات اسباب

بازی و ورزشی می باشد

2 -واردات هرگونه پرنده کوچک هدایت پذیر تفریحی، ورزشی و خدماتی غیر نظامی ممنوع است و در موارد خاص با

رعایت استانداردهای سازمان انجام خواهد شد.

3 -عرضه پرنده کوچک هدایت پذیر تفریحی، ورزشی و خدماتی غیر نظامی صرفاً از طریق شرکت ها و موسسات تولید

کننده دارای مجوز و یا نمایندگی مجاز آنها امکان پذیر می باشد.

4 -ساخت و تولید انواع پرنده کوچک هدایت پذیر تفریحی، ورزشی و خدماتی غیر نظامی صرفا توسط شرکت ها موسسات

دارای صالحیت عمومی و امنیتی)که از سوی ناجا و واجا تعیین می شود( پس از تائید کمیته امکان پذیر می باشد

5 -بهره برداری و ارائه خدمات با استفاده از پرنده های کوچک هدایت پذیر خدماتی صرفا توسط اشخاص حقوقی دارای

مجوز از سازمان مجاز خواهد بود.

6 -در صورت مفقود شدن و یا سرقت وسیله پرنده مالکین، شرکتها و موسسات بهره بردار باید مراتب را در اسرع وقت به

سازمان و همچنین ناجا)کالنتری محل( گزارش نمایند.

7 -حمل کاالی خطرناک توسط پهپادها ممنوع می باشد مگر اینکه اجازه حمل کاالی خطرناک توسط پهپاد در محدوده

عملیاتی مشخص، از سازمان اخذ شده باشد.

8 -انجام عملیات داده برداری توسط شرکت ها و موسسات خدمات هوایی به منظور اخذ و برداشت اطالعات مکانی از

جمله نقشه برداری و فتوگرامتری هوایی، ژئو فیزیک هوایی)رادیومتری، مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و ...(

لیزرسنجی، لیدار و رادار، مادون قرمز برابر آیین نامه تصویر بردای هوایی به شماره 144662 مورخ 16/3/91 شورای

عالی امنیت ملی و دستورالعمل تصویر برداری هوایی به شماره 277/1/33/11/505/الف/ط مورخ 3/8/91 ستاد کل

نیروهای مسلح پس از کسب مجوزهای الزم و با نظارت سازمان جغرافیایی امکان پذیر خواهد بود.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 7 از 47 فروردین 00

2 -ردهبندی پهپادها

کلیات ردهبندی

جدول شماره 1

دستهبندی

کسب و کار

کالس

پهپاد

حداکثر وزن

مجاز برای

پرواز

فاصله از افراد

حداکثر سقف پرواز

عملیات

الزامات و

صالحیت پهپاد

سن خلبان

پهباد

رئوس الزامات

فنی

ثبت پهپاد

قابلیت

ردیابی،

قابلیت تعیین

محدودیت

جغرافیایی

A1

C0 کمتر از 200 گرم

مجاز برای پرواز از باالی سر

افراد غیر درگیر در عملیات

پرواز پهباد

) به غیر از توده جمعیت(

کمتر از 50 متر

مطالعه راهنمای

کاربری پهپاد

بدون محدودیت

نیازی نیست

الزامی نیست الزامی نیست

مقرات ایمنی

اسباب بازی

بدون لبه برنده

دستورالعمل

هشدارها

C1

بیش از 200 گرم

کمتر از 900 گرم

کمتر از 100 متر از سطح

زمین یا 30 متر باالتر از

موانع/ ابینه در صورت

تقاضای صاحب مانع/ بنا

راهنمای کاربری

پهپاد + آموزش و

آزمون

14 سال یا افراد

کوچکتر با

نظارت فرد

صاحب صالحیت

باالتر از 14 سال

حداکثر انرژی

جنبشی

بدون لبه برنده

قابلیت انتخاب

سقف پرواز

دستورالعمل

هشدارها

فقط برای

بهره بردار

اگر حامل

دوربین باالی 5

مگاپیکسل

باشند در

صورت الزام

ناحیه عملیات

C2 A2

بیش از 900 گرم

کمتر از 4

کیلوگرم

مجاز به پرواز آگاهانه و با

فاصله ایمن از افراد

غیردرگیر در عملیات پرواز

پهباد

فاصله ایمن:

– 20 متر برای پهبادهای

موتورچرخان

– 50 متر برای بال ثابتها

کمتر از 100 متر از سطح

زمین یا 30 متر باالتر از

موانع/ ابینه در صورت

تقاضای صاحب مانع/ بنا

راهنمای کاربری

پهپاد + گواهینامه

صالحیت

)صالحیت نظری

آزموده شده در

مراکز صاحب

صالحیت(

18 سال یا افراد

کوچکتر با

نظارت فرد

صاحب صالحیت

باالتر از 18 سال

استقامت مکانیکی

سامانه جلوگیری از

گم شدن

قابیلت انتخاب

سقف پرواز

دستورالعمل

هشدارها

بهره بردار و

پهپاد

الزامی است

A3

C3

بیش از 4

کیلوگرم-کمتر

از 20 کیلوگرم

بشتر از 20

کیلوگرم کمتر از

30 کیلوگرم

مجاز برای پرواز در ناحیهای

که منطقاً انتظار نمی رود

خطری برای افراد غیر درگیر

کمتر از 100 متر از سطح ایجاد کند.

زمین یا 30 متر باالتر از

موانع/ ابینه در صورت

تقاضای صاحب مانع/ بنا

راهنمای کاربری

پهپاد + گواهینامه

صالحیت

)صالحیت نظری

آزموده شده در

مراکز صاحب

صالحیت(

18 سال

سامانه جلوگیری از

گم شدن

قابیلت انتخاب

سقف پرواز

دستورالعمل

هشدارها

بهره بردار و

پهپاد

الزامی است

C4

عالوه بر قسمت باالیی،

حفظ فاصله ایمن از مرز

مناطق متراکم از جمعیت

شهر، مراکز حساس نظامی و

امنیتی و فرودگاه ها الزامی

است

راهنمای عملیات

دستورالعمل

هشدارها

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 8 از 47 فروردین 00

پهپادها بر حسب حداکثر وزن برخاست تا 30 کیلوگرم و حداکثر ارتفاع پرواز مجاز120 متر، در 5 رده دستهبندی

میشوند که الزامات آنهادر این سند مشخص شده است. برای استفاده از پهپادهای با وزن برخاست بیش از 30 کیلوگرم

یادارای مشخصات خارج ازاین ردهبندی زیر، برحسب مورد، مکاتبه با سازمان جهت رعایت الزاماتی که در مجوزهای

خاص صادره تعیین میگردد الزامی است.

مشخصات و الزامات ردهها

A1- C0 رده

1-1-2-2 -حداکثر وزن مجاز پرواز این رده، 200 گرم است و این گروه شامل پهپادهای اسباب بازی می باشد.

2-1-2-2 -حداکثر ارتفاع پروازی مجاز این رده 50 متر است.

3-1-2-2 -پهپادهای این رده را میتوان در مناطقی که افراد وجود دارند استفاده نمود، لیکن نباید پهپاد را در مناطقی که

جمعیت متراکم وجود دارد، استفاده نمود.

4-1-2-2 -شرایط کاربران پهپادهای این رده به شرح زیر است

أ. کاربر این رده پهپاد فاقد محدودیت سنی است و تنها الزم است راهنمای کاربری پهپاد را مطالعه نموده و بر

آن مسلط باشد.

5-1-2-2 -پهپادهای این رده از نظر فنی باید دارای شرایط زیر باشند:

أ. فاقد لبه برنده.

ب. راهنمای کاربری پهپاد شامل هشدارهای عمومی.

6-1-2-2 -پهپادهای این رده نیازی به ثبت و دریافت عالمت ثبت ندارند.

درصورتیکه پهپاد حامل دوربین با قدرت وضوح)رزولوشن( باالتر ازVGA یا دارای حسگر صوتی باشد نیازمند

تراشه الکترونیکی است.

7-1-2-2 -پهپادهای این رده نیازی به مجهز بودن به قابلیت ردیابی و محدودیت جغرافیایی عملیات ندارند.

A1-C1 رده

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 9 از 47 فروردین 00

1-2-2-2 -حداکثر وزن مجاز پرواز این رده، 900 گرم است.

2-2-2-2 -حداکثر ارتفاع پرواز مجاز پهپادهای این رده 120 متر است.

در صورتی که نیاز باشد پهپاد بر روی موانعی با ارتفاع بیشتر از 120 متر به عملیات بپردازد، مجاز است تا

حداکثر 50 متر باالتر از ارتفاع مانع و حداکثر 170 متر با رضایت مالک/ متولی مانع به انجام عملیات بپردازد، به شرط

رعایت فاصله حداقل 5کیلومتری از فرودگاه ها .

3-2-2-2 -پهپادهای این رده را میتوان در مناطقی که افراد وجود دارند استفاده نمود، لیکن نباید پهپاد را در مناطقی که

جمعیت متراکم وجود دارد، استفاده نمود.

4-2-2-2 -شرایط کاربران پهپادهای این رده به شرح زیر است:

أ. سن مجاز برای کاربراین رده از پهپاد، حداقل 14 سال تمام است. افراد با سن کمتر از 14 سال در صورتی

که تحت نظارت مستقیم یک فرد صاحب صالحیت باالتر از 14 سال باشند میتوانند پهپاد را به کار گیرند.

ب. کاربر باید عالوه برداشتن شرایط سنی راهنمای کاربری پهپاد را مطالعه نماید و تسلط کامل برآن داشته

باشد.

ج. کاربر باید آموزش الزم در خصوص استفاده از پهپاد در مراکز مجاز آموزشی را دیده و دارای گواهینامه

صالحیت باشد

5-2-2-2 -این رده از پهپاد باید ثبت شود و عالمت ثبت دریافت نماید.

6-2-2-2 -پهپادهای این رده از نظر فنی باید دارای شرایط زیر باشند:

أ. حداکثر انرژی جنبشی کمتر از 80 ژول.

ب. فاقد لبه برنده.

ج. داشتن راهنمای کاربری پهپاد شامل هشدارهای عمومی.

7-2-2-2 -درصورتیکه پهپاد حامل دوربین با قدرت وضوح)رزولوشن( باالتر ازVGA یا دارای حسگر صوتی باشد نیازمند

تراشه الکترونیکی است.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 10 از 47 فروردین 00

8-2-2-2 -دارا بودن قابلیت محدودسازی جغرافیایی الزامی است.

A2-C2 رده

1-3-2-2 -حداکثر وزن مجاز پرواز این رده، کمتر از 4 کیلوگرم است.

2-3-2-2 -حداکثر ارتفاع پرواز مجاز پهپادهای این رده 120 متر است.

در صورتی که نیاز باشد پهپاد بر روی موانعی با ارتفاع بیشتر از 120 متر به عملیات بپردازد، مجاز است تا

حداکثر 50 متر باالتر از ارتفاع مانع و حداکثر 170 مترو با رضایت مالک/ متولی مانع به انجام عملیات بپردازد، به شرط

رعایت فاصله حداقل 5کیلومتری از فرودگاه ها .

پهپاد مجاز به پرواز آگاهانه و با فاصله ایمن از افراد غیردرگیر در عملیات پرواز پهپاد است.

فاصله ایمن:

– 20 متر برای پهپادهای بالگرد

– 50متر برای پهپادهای بال ثابت

3-3-2-2 -شرایط کاربران پهپادهای این رده به شرح زیراست:

أ. شرایط سنی مجاز برای کاربراین رده پهپاد، حداقل 18 سال تمام است و یا درصورت کوچکتر بودن با

نظارت فرد صاحب صالحیت باالتر از 18 سال اقدام به انجام عملیات نماید.

ب. کاربر باید عالوه برداشتن شرایط سنی راهنمای کاربری پهپاد را مطالعه نماید و تسلط کامل برآن داشته

باشد.

ج. کاربر باید گواهینامه صالحیت از مراجع مورد تایید در یافت نماید .

4-3-2-2 -پهپادهای این رده از نظر فنی باید دارای شرایط زیر باشند:

أ. استقامت مکانیکی مناسب

ب. سامانه مدیریت از دست دادن ارتباط

ج. ارتفاع مشخص قابلیت انتخاب سقف پرواز و برگشت به خانه

د. فاقد لبه برنده.

ه. داشتن راهنمای کاربری پهپاد شامل هشدارهای عمومی باشد.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 11 از 47 فروردین 00

5-3-2-2 -پهپاد در این رده باید ثبت شود و عالمت ثبت دریافت نماید.

6-3-2-2 -دارابودن تراشه الکترونیکی الزامی است.

7-3-2-2 -دارا بودن قابلیت محدودسازی جغرافیایی الزامی است.

A3-C3 رده

1-4-2-2 -حداکثر وزن مجاز پرواز این رده، 20 کیلوگرم است

2-4-2-2 -حداکثر ارتفاع پرواز مجاز پهپادهای این رده، 120 متر است.

در صورتی که نیاز باشد پهپاد بر روی موانعی با ارتفاع بیشتر از 120 متر به عملیات بپردازد، مجاز است تا

حداکثر 50 متر باالتر از ارتفاع مانع و حداکثر 170 متر با رضایت مالک/ متولی مانع به انجام عملیات بپردازد، به شرط

رعایت فاصله حداقل 5کیلومتری ازاطراف فرودگاه ها .

پهپاد مجاز به پرواز در ناحیهها و مسیرهایی است که منطقا انتظار نمیرود خطری برای افراد غیر درگیر ایجاد کند.

این مناطق عاری از اماکن مربوط به افراد غیر درگیر است و تعداد یا شکل حضور افراد غیر درگیر در آنها به شکلی

است که انتظار نمیرود مشکل در عملیات معمول پهپاد باعث آسیب به افراد غیر درگیر شود. مناطقی مانند فضای باالی

خطوط انتقال نیرو، لولههای انتقال مایعات، جادههای بیرون شهر و خطوط راهآهن مثالهایی از این مناطق هستند که

میتوانند مورد استفاده برای عملیات پهپاد نیز قرار گیرند.

3-4-2-2 -پهپاد مجاز به پرواز در ناحیهها و مسیرهایی است که منطقا انتظار نمیرود خطری برای افراد غیر درگیر ایجاد کند.

این مناطق عاری از اماکن مربوط به افراد غیر درگیر است و تعداد یا شکل حضور افراد غیر درگیر در آنها به شکلی است

که انتظار نمیرود مشکل در عملیات معمول پهپاد باعث آسیب به افراد غیر درگیر شود. مناطقی مانند فضای باالی خطوط

انتقال نیرو، لولههای انتقال مایعات، جادههای بیرون شهر و خطوط راهآهن مثالهایی از این مناطق هستند که میتوانند مورد

استفاده برای عملیات پهپاد نیز قرار گیرند.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 12 از 47 فروردین 00

4-4-2-2 -شرایط کاربران پهپادهای این رده به شرح زیراست:

أ. شرایط سنی مجاز برای کاربراین رده پهپاد، حداقل 18 سال تمام است و یا درصورت کوچکتر بودن با

نظارت فرد صاحب صالحیت باالتر از 18 سال اقدام به انجام عملیات نماید.

ب. کاربر باید عالوه برداشتن شرایط سنی راهنمای کاربری پهپاد را مطالعه نماید و تسلط کامل برآن داشته

باشد.

ج. کاربر باید گواهینامه صالحیت از مراجع مورد تایید باشد.

5-4-2-2 -پهپادهای این رده از نظر فنی باید دارای شرایط زیرباشند:

أ. داشتن دستورالعمل عملیات

ب. داشتن راهنمای کاربری پهپاد شامل هشدارهای عمومی باشد.

ج. سامانه مدیریت از دست دادن ارتباط

د. قابلیت انتخاب سقف پرواز وبرگشت به خانه و ارتفاع مشخص.

ه. استقامت مکانیکی مناسب

و. ارتفاع مشخص قابلیت انتخاب سقف پرواز و برگشت به خانه

و. فاقد لبه برنده.

6-4-2-2 -پهپاد در این رده باید ثبت شود و دارای عالمت ثبت باشد.

7-4-2-2 -دارابودن تراشه الکترونیکی الزامی است.

8-4-2-2 -دارا بودن قابلیت محدودسازی جغرافیایی الزامی است.

A3-C4 رده

1-5-2-2 -حداکثروزن مجاز پرواز این رده، 30 کیلوگرم است

2-5-2-2 -حداکثر ارتفاع پرواز مجاز پهپادهای این رده، 120 متر است.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 13 از 47 فروردین 00

در صورتی که نیاز باشد پهپاد بر روی موانعی با ارتفاع بیشتر از 120 متر به عملیات بپردازد، مجاز است تا

حداکثر 50 متر باالتر از ارتفاع مانع و حداکثر 170 متر با رضایت مالک/ متولی مانع به انجام عملیات بپردازد، به شرط

رعایت فاصله حداقل 5کیلومتری از فرودگاه ها .

پهپاد مجاز به پرواز در ناحیهها و مسیرهایی است که منطقا انتظار نمیرود خطری برای افراد غیر درگیر ایجاد کند.

این مناطق عاری از اماکن مربوط به افراد غیر درگیر است و تعداد یا شکل حضور افراد غیر درگیر در آنها به شکلی

است که انتظار نمیرود مشکل در عملیات معمول پهپاد باعث آسیب به افراد غیر درگیر شود. مناطقی مانند فضای باالی

خطوط انتقال نیرو، لولههای انتقال مایعات، جادههای بیرون شهر و خطوط راهآهن مثالهایی از این مناطق هستند که

میتوانند مورد استفاده برای عملیات پهپاد نیز قرار گیرند.

3-5-2-2 -شرایط کاربران پهپادهای این رده به شرح زیراست:

د. شرایط سنی مجاز برای کاربراین رده پهپاد، حداقل 18 سال تمام است و یا درصورت کوچکتر بودن با

نظارت فرد صاحب صالحیت باالتر از 18 سال اقدام به انجام عملیات نماید.

ه. کاربر باید عالوه برداشتن شرایط سنی راهنمای کاربری پهپاد را مطالعه نماید و تسلط کامل برآن داشته

باشد.

و. کاربر باید گواهینامه صالحیت از مراجع مورد تایید باشد.

4-5-2-2 -پهپادهای این رده از نظر فنی باید دارای شرایط زیر باشند:

ز. داشتن دستورالعمل عملیات

ح. سامانه مدیریت از دست دادن ارتباط

ط. قابلیت انتخاب سقف پرواز وبرگشت به خانه و ارتفاع مشخص.

ی. پرواز بدون خلبان

5-5-2-2 -پهپاد در این رده باید ثبت شود و دارای عالمت ثبت باشد.

6-5-2-2 -دارابودن شناسه الکترونیکی الزامی است.

7-5-2-2 -دارا بودن قابلیت محدودسازی جغرافیایی الزامی است.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 14 از 47 فروردین 00

3 -الزامات و مسئولیتها

الزامات کلی

هر نوع استفاده از پهپاد تنها در صورتی مجاز است که در انطباق با مفاد این سند باشد.

در صورتی که پهپاد یا عملیات آن در ردههای مشخص شده در این سند قرار نمیگیرد، مالک موظف است قبل از

استفاده از پهپاد مجوز خاص را از سازمان اخذ کرده باشد.

پهپادهای مورد استفاده در امور تجاری، خدماتی و همچنین پهپادهای تحقیقاتی میبایست دارای بیمه نامه شخص

ثالث باشند.

حدود و ضوابط حاکم بر عملیات حمل کاال توسط پهپاد، در مجوز بهرهبرداریمشخص میشود وبهرهبردار موظف

به رعایت آن است.

یک پهپاد می تواند توسط یک یا چند کاربردر طول پرواز کنترل شود. در هر زمان، تنها یک کاربربایستی کنترل

پهپاد را بر عهده داشته باشد.

فرکانس مخابراتی وسیله پرنده و تجهیزات زمینی میبایست منطبق با الزامات اعالم شده از سوی سازمان تنظیم

مقررات و ارتباطات رادیویی باشد و در صورت نیاز به بهره برداری از باند فرکانسی هوانوردی میبایست بهرهبردار

تأییدیه آن را از سازمان اخذ نماید.

الزامات و مسئولیتهای مالک و کاربر

مسئولیت نهایی پهپاد بر عهده مالک آن است و در صورت هر نوع تخلف از این مقررات که به واسطه پهپاد

تحت مالکیت وی رخ دهد پاسخگو میباشد. کاربر پهپاد در برابر گواهینامه خود پاسخگو است و در صورت

تخلف، ممکن است گواهینامه و یا رتبه )rating) کاربری وی تعلیق یا لغو شود.

در صورتی که شخصی مالک پهپادی است که خارج از ردهبندی این سند قرار دارد و یا خواستار آن است که

از پهپاد خود برای عملیاتی خارج از ردهبندی این سند استفاده کند، الزم است با مراجعه به سامانه و ثبت تقاضای

خود، الزامات خاصی که از طرف مراجع ذیصالح، اعالم خواهد شد را رعایت نموده و مجوزهای الزم را دریافت

کند.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 15 از 47 فروردین 00

مالک موظف است از صالحیت پهپاد مورد استفاده در خدمات مطابق با مفاد این سند اطمینان داشته باشد و در

خصوص آن به مراجع قانونی پاسخگو است.

مالک موظف است اطمینان داشته باشد که پهپادهای ثبت شده تحت مالکیت خود را تنها در اختیار کاربرانی

قرار میدهد که صالحیت الزم برای انجام پرواز در رده مربوطه را دارا باشد و در خصوص آن به مراجع قانونی

پاسخگو است.

مالک باید گزارش سانحه و گزارش فرود اضطراری را که باعث آسیب به جان یا اموال غیر شده و یا حریم

خصوصی و یا مناطق ممنوعه را نقض کرده باشد را در اسرع وقت در سامانه ثبت کند یا به مرجع تعیین شده در

سامانه ارائه دهد.

مالک در برابر عدم رعایت الزامات این سند و قوانین و مقررات کشور مانند آسیب به جان یا اموال غیر، رعایت

حریم خصوصی، رعایت حریم مناطق محدوده یا ممنوعه و الزامات امنیتی عمومی به مراجع مربوطه پاسخگو است،

حتی اگر پهپاد مربوط به مالک در اختیار یک کاربر دیگر قرار داشته باشد.

هیچ کاربری مجاز به استفاده از پهپاد نیست، مگر آنکه شرایط و صالحیت مشخص شده برای کاربر پهپاد در

رده مربوطه را دارا باشد.

کاربر پهپاد موظف است از انطباق عملیات خود با محتوای این سند اطمینان داشته باشد. در صورت تخلف از

محتوای این سند، سازمان میتواند بر حسب مورد نسبت به تعلیق یا لغو شناسه کاربری یا گواهینامه کاربر اقدام

نماید.

در صورتی که استفاده از پهپادی نیازمند ثبت آن باشد، مالک باید مشخصات پهپاد خود را در سامانه پهپادها

ثبت نموده و عالمت ثبت منحصر به پهپاد خود را دریافت نموده و عالمت ثبت را در نقاطی از پهپاد که در سامانه

مشخص شده است درج نماید.

تراشه الکترونیکی و سامانه محدودسازی جغرافیایی

تمامی پرنده های کوچک هدایت پذیر خدماتی می بایستی مجهز به تراشه الکترونیکی باشند.

سامانه محدودسازی جغرافیایی، سامانهای است که اطالعات مناطق ممنوعه پرواز پهپاد را از پایگاه داده مرکزی

قبل از عملیات دریافت نموده و به کاربر پهپاد هشدار نزدیک شدن به این نواحی را ارائه میدهد و از پرواز پهپاد به

مناطق ممنوعه به صورت خودکار و با رعایت ایمنی جلوگیری مینماید.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 16 از 47 فروردین 00

الزامات عملیات پرواز پهپادها

پهپادها تنها در شرایطی اجازه پرواز دارند که شرایط دید در آن لحظه به کاربر امکان مشاهده مداوم پرنده را

بدهد. این بدان معنا است که پرواز این نوع وسایل پرنده در شرایط دید کم ممنوع میباشد.

پرواز پهپاد در اطراف افراد و جمعیت مستلزم رعایت مفاد مندرج در جدول شماره 1 است.

انجام عملیات حداقل 5کیلومتر از حصار فرودگاه و در مسیر نشست و برخاست هواپیما هاو در مجاورت پرواز

هواپیما ها ممنوع می باشد مگر اینکه مجوزهای الزم از فرودگاه مذکور اخذ شده باشد و انجام عملیات تحت

شرایط تعیین شده صورت گیرد.

انجام عملیات در محدوده حریم مراکز ممنوعه تا شعاع 500 متری مجاز نمیباشد

مراکز ممنوعه ملزم به نصب تابلوی هشداردهنده ذیل به تعداد کافی و در معرض دید عموم میباشند.

مراکز ممنوعه با تابلوی هشدار دهنده پرواز پهپاد ممنوع )شکل شماره 1 )مشخص میشوند.

انجام عملیات در اطراف نوار مرزی کشور و سایتهای پدافندی و مناطق نظامی ممنوع می باشد.

انجام عملیات در فاصله کمتر از 100 متر از جایگاههای سوخت و اماکن قابل اشتعال ممنوع می باشد.

4 -خدمات

خدمات عملیاتی UAS-OA

دامنه کاربرد

مرکزی که برابر این بخش به تایید سازمان می رسند می تواند نسبت به انجام عملیات خدمات با شرایط مشخص

شده در مجوز مربوطه اقدام نماید.

اقدامات اولیه متقاضی

متقاضی بایستی:

1 -نسبت به اخذ تائیدیه نام شرکت از اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری اقدام نماید )این مرحله برای اشخاص

حقیقی می باشد که مراحل اولیه تشکیل شرکت حقوقی را انجام خواهند داد(

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 17 از 47 فروردین 00

2 -درخواست خود را با معرفی مدیر عامل پیشنهادی شرکت بهمراه مدارک وی)تصویر کارت ملی، شناسنامه،

آخرین مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت)برای آقایان( به دبیرخانه سازمان تسلیم

نماید.)مدیر عامل می بایستی اقامتگاه قانونی در ایران داشته باشد(

3 -اساسنامه شرکت را تهیه و موضوع فعالیت که مرتبط با حوزه پهپادی باشد را در آن درج نماید. )این مرحله برای

اشخاص حقیقی می باشد که مراحل اولیه تشکیل شرکت حقوقی را انجام خواهند داد( برای اشخاص حقوقی

صورتجلسه های مربوطه که موضوع فعالیت پهپادی در آن قید شده است

4 -اخذ نظریه شورای تامین استان) استانهای تهران از قرارگاه ثاراهلل(

تبصره : در صورت عدم تایید متقاضی توسط مراجع نظارتی و همچنین شورای تامین استان، سازمان هیچگونه

مدارکی از متقاضی در خصوص ادامه فرایند ذیل دریافت نمی نماید و تعهدی نسبت به صدور مجوز یا گواهینامه ندارد.

ارائه مستندات از طرف متقاضی

1 -تکمیل فرم درخواست )شماره فرم01-FR9060(

2 -ارائه نظامنامه عملیاتی )OM)

3 -معرفی مسئول عملیات

4 -معرفی مسئول فنی)براساس ابعاد و پیچیدگی شرکت(

5 -معرفی مسئول حراست

6 -معرفی کاربردارای گواهینامه صالحیت و رتبه (rating )متناسب با نوع فعالیت

7 -معرفی حد اقل دوپهپاد ثبت شده )یکی از پهپادها می بایستی تحت مالکیت شرکت باشد( بر اساس نوع عملیات

درخواستی

8 -واریز تعرفه های مربوطه

نظامنامه عملیاتی )OM )

مرکز باید نظامنامه عملیاتی که حداقل شامل موارد زیر است را به واحد فوق سبک ارائه نماید.

1 -اظهار نامه امضاء شده توسط مدیر پاسخگو جهت رعایت مفاد این شیوه نامه و نظامنامه

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 18 از 47 فروردین 00

2 -دامنه کاری شامل وسایل پرنده مورد بهره برداری

3 -نام و عنوان مدیران پاسخ گو و مسئول حراست مرکز و شرح وظایف انها

4 -چارت سازمانی

5 -لیست کاربران دارای گواهینامه

6 -فرآیند تعمیر و نگهداری

7 -شرح چگونگی انجام خدمات

8 -عملیات متناسب با نوع فعالیت درخواست شده

9 -فرآیندهای مورد نیاز جهت عملیات خدمات از جمله

- فرآیند صالحیت احراز پرسنل شرکت از جمله کاربران و نفرات اصلی شرکت

- فرآیند موقعیت های اضطراری از جمله ارتباط با اورژانس و مراکز درمانی)ERP)

- فرآیند تکمیل Plan Flight و ارائه به مبادی ذیربط

- فرآیند گزارش اتفاقات

تبصره 1 :نظامنامه و اصالحیه های آن باید توسط سازمان مورد بررسی قرار گیرید .

تبصره 2 : تغییرات جزئی نظامنامه می تواند از طریق فرآیند تایید غیر مستقیم مندرج در نظامنامه، به صورت

غیر مستقیم به تایید برسید و به سازمان اطالع داده شود.

نفرات

1 -مدیر عامل که می بایستی شرایط زیر دارا باشند

- تابعیت ایرانی

- حداقل سن 22 سال

- دارا بودن قدرت تخصیص امور مالی و قدرت اجرایی جهت انجام تعهدات

- تاییدیه حراست سازمان

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 19 از 47 فروردین 00

2 -مسئول عملیات

مرکز باید فردی را به عنوان مسئول عملیات ) تحت مسئولیت مدیر عامل ( و با مسئولیت اطمینان از انجام

امور عملیاتی برابر این شیوه نامه و نظامنامه عملیاتی به سازمان معرفی نماید. شرایط این فرد به شرح زیر

است.

- دارای گواهینامه صالحیت و یا گواهینامه خلبانی

- دارا بودن حداقل 2 سال سابقه مدیریتی

3 -مسئول فنی پهپاد

مرکز باید فردی را به عنوان مسئول فنی) تحت مسئولیت مدیر پاسخگو( و با مسئولیت اطمینان از انجام امور

کارهای تداوم صالحیت پروازی )منظور از تداوم صالحیت پرواز، تعمیرات و نگهداری و اطمینان از عدم

نقص فنی در وسیله(برابر این شیوه نامه و نظامنامه عملیاتی به سازمان معرفی نماید.شخص فنی نیزباید تجربه

کافی در زمینه پهپاد داشته باشد.

4 -مرکز باید فردی را به عنوان مسئول حراست)تحت مسئولیت مدیر پاسخگو( و با مسئولیت اطمینان از انجام

فعالیت های مرکز با رعایت موازین امنیتی به سازمان معرفی نماید. این فرد باید داری تاییدیه حراست

سازمان باشد.

5 -مرکز باید تعداد کافی کاربر مجاز که آموزش خدمات پهپادی مورد تقاضا را دیده باشند بر حسب نوع و

حجم فعالیت پرواز در اختیار داشته باشد.

امکانات و تجهیزات

1 -حداقل دو وسیله پرنده دارای پالک ثبتی از سازمان که یکی از آنها تحت مالیکت مرکز باشد.

2 -تمامی پهپادها می بایستی داری بیمه شخص ثالث باشند.

3 -وسیله پرنده باید برابر الزامات سازنده جهت ارائه خدمات مورد تقاضا تائید شده باشد.

4 -در صورتی که پهادی در شرکت است که تحت مالکیت شرکت نباشد ارائه قرارداد اجازه بهره برداری با

مالک الزامی می باشد.

5 -محل مناسب جهت استقرار فعالیتهای اداری تعیین گردد. 

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 20 از 47 فروردین 00

تبصره : در صورتیکه متقاضی فعالیت خارج از مرکز داشته باشد می بایست دارای تایدیه شورای تامین استان مورد تقاضا

بوده و همچنین امکانات معرفی شده توسط شرکت در آن استان مورد بررسی و تایید کارشناسان سازمان قرار گیرد .

اختیارات مرکز

مرکزی که برابر این بخش به تایید سازمان می رسد می تواند نسبت به انجام عملیات خدمات با شرایط مشخص

شده در مجوز مربوطه اقدام نماید.

تغییرات مرکز

برای اینکه مرکز، به سازمان اطمینان دهد که دارای تطابق با الزامات این شیوه نامه است باید قبل از اعمال تغییرات

زیر، مراتب را به سازمان اطالع وبه تایید سازمان برسد.

- نام مرکز

- محل مرکز

- اضافه نمودن محل فعالیت

- مدیر پاسخگو

- مسئول عملیات، فنی و حراست

- هرگونه تغییر در دامنه کاری از جمله کم یا زیاد نمودن تعدد پهپادها

- اضافه نمودن نوع و محل فعالیت و یاتغییر نوع فعالیت مرکز

گزارش اتفاقات

در صورتیکه در حین عملیات پروازویا تعمیرو نگهداری وسیله پرنده سانحه، حادثه و یا اتفاقی که ایمنی پرواز

را به خطر بیاندازد مرکزموظف می باشد ظرف 48 ساعت موضوع را به سازمان و از طریق سامانه پهپادها منعکس

نماید.

استمرار اعتبار پروانه مرکز خدمات عملیاتی

- مجوز مرکز با اعتبار حداکثر 3 سال صادر می گردد. این مجوز به شرط رعایت موارد زیر معتبر باقی می

ماند مجوز تعلیق و یا باطل نشده باشد

- سازمان دسترسی به مرکز داشته باشد به گونه ای که با اعالم سازمان مرکز امکان بازرسی و یا ممیزی را

فراهم نماید. در صورتیکه پس از دوبار اعالم کتبی، مرکز اجازه بازرسی و یا ممیزی را به سازمان ندهد

مجوز باطل می گردد.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 21 از 47 فروردین 00

- مرکز می بایستی حداکثر یکماه قبل از انقضاء مدت زمان مجوز مکاتبات الزم را با سازمان در جهت تمدید

مجوز انجام دهد در غیر اینصورت سازمان مسئولیتی در قبال مرکز نخواهد داشت.

خدمات غیر عملیاتی UAS-NOA

دامنه کاربرد

این بخش الزاماتی که باید توسط متقاضی :

- خرید و فروش و نقل و انتقال

- واردات و صادرات

- تعمیرات و بازسازی

- طراحی و ساخت / مونتاژ و تولید )کل سامانه یا زیرسیستم ها( رعایت شود را بیان می نماید.

اقدامات اولیه توسط متقاضی

1 -نسبت به اخذ تائیدیه نام شرکت از اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری اقدام نماید)این مرحله برای اشخاص

حقیقی می باشد که مراحل اولیه تشکیل شرکت حقوقی را انجام خواهند داد(

2 - درخواست خود را با معرفی مدیر عامل پیشنهادی شرکت بهمراه مدارک وی)تصویر کارت ملی، شناسنامه،

آخرین مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت)برای آقایان( به دبیرخانه سازمان تسلیم

نماید.)مدیر عامل می بایستی اقامتگاه قانونی در ایران داشته باشد(

3 -اساسنامه شرکت را تهیه و موضوع فعالیت که مرتبط با حوزه پهپادی باشد را در آن درج نماید. )این مرحله

برای اشخاص حقیقی می باشد که مراحل اولیه تشکیل شرکت حقوقی را انجام خواهند داد( برای اشخاص حقوقی

صورتجلسه های مربوطه که موضوع فعالیت پهپادی در آن قید شده است

4 -اخذ نظریه شورای تامین استان) استانهای تهران از قرارگاه ثاراهلل(

5 -اخذ نظریه از مراجع ذیصالح مربوطه

تبصره : در صورت عدم تایید متقاضی توسط مراجع نظارتی و همچنین شورای تامین استان، سازمان

هیچگونه مدارکی از متقاضی در خصوص ادامه فرایند ذیل دریافت نمی نماید .

ارائه مستندات الزم توسط متقاضی

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 22 از 47 فروردین 00

1 -تکمیل فرم درخواست )شماره فرم02-FR9060(

2 -ارائه نظامنامه اجرایی در خصوص درخواست و دامنه فعالیت

3 -معرفی مدیر پاسخگو

4 -مسئول عملیات در صورت نیاز)براساس ابعاد و پیچیدگی شرکت(

5 -معرفی مسئول فنی )براساس ابعاد و پیچیدگی شرکت(

6 -معرفی مسئول حراست

7 -واریز تعرفه های مربوطه

نظامنامه

مرکز باید نظامنامه اجرایی حداقل شامل موارد زیر را به واحد فوق سبک ارائه نماید.

1 -اظهار نامه امضاء شده توسط مدیر پاسخگو جهت رعایت مفاد این شیوه نامه و نظامنامه

2 -دامنه کاری

3 -نام و عنوان مدیران و مسئول حراست مرکز و شرح وظایف آنها

4 -چا رت سازمانی

5 -شرح چگونگی انجام خدمات

6 -فرآیندهای مورد نیاز جهت خدمت مورد تقاضا

7 -فرآیند گزارش اتفاقات

تبصره 1 :نظامنامه و اصالحیه های آن باید مورد بررسی سازمان قرار گیرد .

تبصره 2 :تغییرات جزئی نظامنامه می تواند از طریق فرآیند تایید غیر مستقیم مندرج در نظامنامه، به صورت غیر

مستقیم به تایید برسید و به سازمان اطالع داده شود

نفرات

1 - مدیر عامل که می بایستی شرایط زیر دارا باشند

- تابعیت ایرانی

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 23 از 47 فروردین 00

- حداقل سن 22 سال

- دارا بودن قدرت تخصیص امور مالی و قدرت اجرایی جهت انجام تعهدات

- تاییدیه حراست سازمان

2 - مسئول عملیات )در صورت نیاز(

مرکز باید فردی را به عنوان مسئول عملیات ) تحت مسئولیت مدیر پاسخگو( و با مسئولیت اطمینان از انجام

امور عملیاتی برابر این شیوه نامه و نظامنامه عملیاتی به سازمان معرفی نماید. شرایط این فرد به شرح زیر است.

- دارای گواهینامه معتبر

- دارای ارزیابی واحد فوق سبک

3 - مسئول فنی

مرکز باید فردی را به عنوان مسئول فنی) تحت مسئولیت مدیر پاسخگو( و با مسئولیت اطمینان از انجام امور

کارهای تداوم صالحیت پروازی برابر این شیوه نامه و نظامنامه عملیاتی به سازمان معرفی نماید. شرایط این فرد به شرح

زیر است.

4 -مسئول حراست

مرکز )در صورت نیاز( فردی را به عنوان مسئول حراست)تحت مسئولیت مدیر پاسخگو( و با مسئولیت اطمینان

از انجام فعالیت های مرکز با رعایت موازین امنیتی به سازمان معرفی نماید. این فرد باید داری تاییدیه حراست سازمان

باشد.

5-مرکز باید بر حسب نوع و حجم فعالیت پروازی پرسنل واجد شرایط)برابر نظامنامه( را در اختیار داشته باشد.

6-تعداد کافی کاربر

اختیارات مرکز

مرکزی که برابر این بخش به تایید سازمان می رسند می تواند نسبت به انجام خدمات غیر عملیاتی با شرایط مشخص

شده در مجوز مربوطه اقدام نماید.

مستندات و بایگانی

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 24 از 47 فروردین 00

مرکز باید داده های تعمیر و نگهداری و عملیاتی به روز وسیله پرنده، موتور و ملخ مورد بهره برداری جهت

انجام امور تداوم صالحیت پروازی، عملیاتی و آموزشی را در اختیار داشته باشد و امور عملیاتی و تداوم صالحیت

پروازی و آموزشی را صرفا برابر این داده ها انجام دهد.

مرکز باید سوابق آموزشی و کاری پرسنل کلیدی را در تا یک سال پس از منفک شدن شخص از آن مرکز،

نگهدری نماید.

تغییرات مرکز

برای اینکه مرکز، به سازمان اطمینان دهد که دارای تطابق با الزامات این شیوه نامه است باید قبل از اعمال

تغییرات زیر، مراتب را به سازمان اطالع دهد.

- نام مرکز

- محل مرکز

- اضافه نمودن محل فعالیت

- مدیر پاسخگو

- مسئول عملیات، فنی و حراست

- هرگونه تغییر در دامنه کاری

در مواردی که پیش بینی تغییر آن میسر نباشد. تغییرات باید در اسرع وقت به سازمان اطالع داده شود.

گزارش اتفاقات

در صورتیکه در حین عملیات پرواز و یا تعمیر و نگهداری وسیله پرنده بروز سانحه، حادثه و یا اتفاقی که ایمنی

پرواز را به خطر اندازد رخ دهد. مرکز ظرف 48 ساعت بایستی موضوع را به سازمان ازطریق سامانه

پهپادها IR.CAO.UAS منعکس نماید.

استمرار اعتبار مجوز مرکز خدمات غیر عملیاتی

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 25 از 47 فروردین 00

- مجوز مرکز با اعتبار حداکثر 3 سال صادر می گردد. این مجوز به شرط رعایت موارد زیر معتبر باقی می

ماند مجوز تعلیق و یا باطل نشده باشد

- سازمان دسترسی به مرکز داشته باشد به گونه ای که با اعالم سازمان مرکز امکان بازرسی و یا ممیزی را

فراهم نماید. در صورتیکه پس از دوبار اعالم کتبی، مرکز اجازه بارسی و یا ممیزی را به سازمان ندهد

مجوز باطل می گردد.

- مرکز می بایستی حداکثر یکماه قبل از انقضاء مدت زمان مجوز مکاتبات الزم را با سازمان در جهت تمدید

مجوز انجام دهد در غیر اینصورت سازمان مسئولیتی در قبال مرکز نخواهد داشت.

خدمات آ موزشی UAS-TA

دامنه کاربرد

این بخش الزاماتی را بیان می دارد کهمی بایست توسط متقاضی صدور، تمدید و استمرار تاییدیهمرکز خدمات

آموزشی صورت پذیرد .

اقدامات اولیه متقاضی

متقاضی بایستی:

- نسبت به اخذ تائیدیه نام شرکت از اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری اقدام نماید)این مرحله برای اشخاص

حقیقی می باشد که مراحل اولیه تشکیل شرکت حقوقی را انجام خواهند داد(

2 - درخواست خود را با معرفی مدیر عامل پیشنهادی شرکت بهمراه مدارک وی)تصویر کارت ملی، شناسنامه،

آخرین مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت)برای آقایان( به دبیرخانه سازمان تسلیم

نماید.)مدیر عامل می بایستی اقامتگاه قانونی در ایران داشته باشد(

3 -اساسنامه شرکت را تهیه و موضوع فعالیت که مرتبط با حوزه پهپادی باشد را در آن درج نماید. )این مرحله

برای اشخاص حقیقی می باشد که مراحل اولیه تشکیل شرکت حقوقی را انجام خواهند داد( برای اشخاص حقوقی

صورتجلسه های مربوطه که موضوع فعالیت پهپادی در آن قید شده است

4 -اخذ نظریه شورای تامین استان) استانهای تهران از قرارگاه ثاراهلل(

5 -اخذ نظریه از مراجع ذیصالح مربوطه

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 26 از 47 فروردین 00

در صورت عدم تایید متقاضی توسط مراجع نظارتی و همچنین شورای تامین استان، سازمان هیچگونه مدارکی از

متقاضی در خصوص ادامه فرایند ذیل دریافت نمی نماید .

ارائه مستندات الزم توسط متقاضی

1 -تکمیل فرم درخواست )شماره فرم03-FR9060(

2 -ارائه نظامنامه آموزشی)TM )که میبایست به تایید سازمان برسد

3 -معرفی مدیرپاسخگو

4 -معرفی مدیرآموزش (HT)

5 -مسئول آموزش تئوری CGI(براساس ابعاد و پیچیدگی شرکت(

6 -مسئول آموزش عملی CFI(براساس ابعاد و پیچیدگی شرکت(

7 -معرفی مسئول حراست

8 -معرفی پهپادهای تحت اختیار) یکی از پهپادها می بایستی ملکی شرکت باشد(

9 -معرفی محل آموزش تئوری

10-معرفی محل آموزش مجاز عملی

11-واریز تعرفهمربوطه

نظامنامه آموزشی

نظامنامه آموزشی مرکز می بایستی حداقل شامل موارد زیر باشد.

1 -اظهار نامه امضاء شده توسط مدیر پاسخگو جهت رعایت مفاد این شیوه نامه و نظامنامه

2 -دامنه آموزش و وسایل پرنده مورد بهره برداری

3 -نام و عنوان مدیر پاسخگو،مدیر آموزش)HT ،)مسئول آموزش تئوری)CGI،)مسئول آموزش عملی)CFI)و

مسئول حراست مرکز و شرح وظایف آنها

4 -چارت سازمانی

5 -لیست معلمین تئوری و ارزیابان عملی 

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 27 از 47 فروردین 00

6 -شرح موقعیت محل فعالیت تئوری و عملی

7 -روش اصالح نظامنامه)مستقیم و غیر مستقیم(

8 -فرآیندهای مورد نیاز جهت عملیات آموزشی از جمله

9 -فرآیند احراز شرایط و ادامه فعالیت مدیران و اساتید مرکز

10-فرآیند تدوین برنامه ی آموزشی با حداقل سرفصل های آمده در متن ذیل

o drone (UAS) market and applications

o introduction to Flight and Aerodynamics

o meteorology / weather forecast

o drone systems and subsystems / UAS knowledge

o pre-flight check/ in Flight check/ post Flight check

o air safety

o telecommunication / radio waves - interference

o insurance

o air regulations/ aviation regulations

o AIP knowledge / Airspace restrictions

o UAS Flight and maintenance considerations

o security considerations

11-فرآیند تخصیص اساتید

12-فرآیند تکمیل پرونده آموزشی هنر آموز

13-فرآیند صدور گواهی پایان دوره آموزشی زمینی و یا پروازی به همراه نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 28 از 47 فروردین 00

سرفصل های آمده فقط برای دوره آموزشی عمومی می باشد و متقاضیان برگزاری دوره های تخصصی فنی و

عملیاتی )Rating )می بایست اختالف سیالبس را در دوره مورد درخواست در TM درج نمایند.

ساعت برگزاری دوره ها متناسب با سرفصل توسط مرکز آموزش تعیین میگردد .

نظامنامه و اصالحیه های آن باید مورد بررسی سازمان قرار گیرد .

تغییرات جزئی نظامنامه می تواند از طریق فرآیند تایید غیر مستقیم مندرج در نظامنامه، به صورت غیر مستقیم

به تایید برسید و به سازمان اطالع داده شود

نفرات کلیدی

1 -مدیر عامل که می بایستی شرایط زیر دارا باشند

- تابعیت ایرانی

- حداقل سن 22 سال

- دارا بودن قدرت تخصیص امور مالی و قدرت اجرایی جهت انجام تعهدات

- تاییدیه حراست سازمان

2 -مدیر آموزش

مرکز باید فردی را به عنوان مدیر آموزش) تحت مسئولیت مدیر پاسخگو( و با مسئولیت اطمینان از انجام

امور عملیاتی و آموزشی برابر این شیوه نامه و نظامنامه آموزشی به سازمان معرفی نماید. شرایط این فرد به

شرح زیر است.

- دارای گواهینامه معتبر

3 -مسئول آموزش تئوری

مرکز باید فردی را به عنوان مسئول آموزش تئوری) تحت مسئولیت مدیر آموزش( آشنا با این شیوه نامه و

نظامنامه های مرکز به سازمان معرفی نماید. شرایط این فرد به شرح زیر است.

4 -مسئول آموزش عملی

مرکز باید فردی را به عنوان مسئول آموزش عملی ) تحت مسئولیت مدیر آموزش( آشنا با این شیوه نامه و

نظامنامه های مرکز به سازمان معرفی نماید. شرایط این فرد به شرح زیر است.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 29 از 47 فروردین 00

- دارای گواهینامه معتبر

- دارای ارزیابی واحد فوق سبک

5 -مرکز باید فردی را به عنوان مسئول حراست)تحت مسئولیت مدیر پاسخگو( و با مسئولیت اطمینان از انجام

فعالیت های مرکز با رعایت موازین امنیتی به سازمان معرفی نماید. این فرد باید داری تاییدیه حراست

سازمان باشد.

6 -مرکز باید بر حسب نوع و حجم فعالیت پروازی پرسنل واجد شرایط)برابر نظامنامه( زیر را در اختیار داشته

باشد.

- تعداد کافی معلمین آموزش زمینی حسب دوره مورد تقاضا

- تعداد کافی پرسنل امور تداوم صالحیت پروازی

- تعداد کافی پرسنل حراست

تصدی امور ذکر شده در این بند)بند6 )می تواند توسط یک یا چند نفر انجام شود.

امکانات و تجهیزات مورد نیاز

مرکز باید امکانات و تجهیزات زیر را فراهم نماید.

1 -حداقل دو وسیله پرنده دارای پالک ثبتی از سازمان که حداقل یکی از آنها تحت مالیکت مرکز باشد. تمامی

پهپادها می بایستی داری بیمه شخص ثالث باشند.

2 -محل مناسب جهت استقرار فعالیتهای اداری تعیین نمایند

3 -محل مناسبی جهت نگهداری پرونده ها و سوابق داشته باشند

4 -کالس آموزش تئوری دارای تجهیزات زیر باشد

- ظرفیت حداقل 3 نفر با میز و صندلی مناسب جهت آموزش

- تخته وایت برد

- وسایل نمایش دهنده)مانند تلویزیون یا ویدئو پروژکتور(

- از آلودگی صوتی محیطی محفوظ باشد.

- دارای نور کافی و مناسب آموزش باشد.

اختیارات مرکز

- برگزاری دوره های آموزشی پهپادها

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 30 از 47 فروردین 00

- درخواست صدور گواهینامه آموزشی برای متقاضیان

- معرفی هنرآموز به حراست سازمان جهت دریافت تاییدیه امنیتی

نحوه آموزش

آموزش شامل آموزش تئوری، آزمون تئوری، آموزش عملی و آزمون عملی است.

- آموزش های تئوری و عملی بر اساس سیالبسهای آموزشی تائید شده سازمان می باشد

- آموزش های تئوری باید توسط استاد واجد شرایط برابر نظامنامه ارائه گردد

- آموزش های عملی باید توسط استاد واجد شرایط برابر نظامنامه ارائه گردد

- مدت دوره های آموزش تئوری و عملی باید مطابق با نظامنامه مرکز باشد.

- آموزش های پروازی باید بر روی یک نوع وسیله پرنده باشد.

1 -نحوه آزمون تئوری

- به ازای هر موضوع تئوری می بایستی یک آزمون برگزار گردد

- بدون استفاده از کتب و یادداشت های آموزشی انجام شود

- توسط استاد واجد شرایط مرکز برگزار گردد

- آزمون فقط برای کسانی که در کالس حضور داشتند برگزار گردد

- در صورتیکه هنر آموز در طول برگزاری آزمون اقدام به گونه تقلبی نمود توسط مرکز در آن آزمون

مردود اعالم گردیده و شش ماه پس از تقلب مجاز به شرکت در هیچ آزمونی نمی باشد. مرکز باید مراتب

را در طول یکماه به سازمان اعالم نماید.

- در صورتیکه استادی که آزمون را برگزار می کند اقدام به هرگونه تقلبی نمود، آزمون باطل گردیده و

توسط استادی دیگر مجددا آزمون برگزار می گردد. چنین فردی دیگر مجاز به برگزاری آزمون نمی باشد.

مرکز باید مراتب را در طول یک ماه به سازمان اعالم نماید.

2 -نحوه آزمون عملی

- پس از تکمیل آزمون تئوری

- توسط معلم خلبان منتخب سازمان برگزار شود

- آزمون پروازی باید با نوع وسیله پرنده برگزار گردد که هنرآموز آموزش تئوری و پروازی خود را برروی

آن گذرانده باشد.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 31 از 47 فروردین 00

3 -نحوه صدور گواهینامه

- مرکز می بایستی پس از قبولی متقاضی در آزمون تئوری و آزمون پروازی فرد را بهمراه سوابق آزمونها به

سازمان معرفی نمائید تا گواهینامه شخص پس از تائید کارشناس منتخب صادر گردد

مستندات و بایگانی

- مرکز باید داده های تعمیر و نگهداری و عملیاتی به روز وسیله پرنده، موتور و ملخ مورد بهره برداری جهت

انجام امور تداوم صالحیت پروازی، عملیاتی و آموزشی را در اختیار داشته باشد و امور عملیاتی و تداوم

صالحیت پروازی و آموزشی را صرفا برابر این داده ها انجام دهد.

- مرکز باید سوابق آموزشی و کاری معلمین و هنر آموزان را در تا یک سال پس از منفک شدن شخص از

آن مرکز نگهدری نماید.

- مرکز می بایستی در پرونده هریک از معلمین و هنر آموزان مدارک ذیل را داشته باشد.

o عکس

o کپی کارت ملی و شناسنامه

o کپی آخرین مدرک تحصیلی

o قرارداد فی مابین

o تاییدیه حراست

o نتایج آزمون ها در پرونده هنر آموز و تائید معلمین برای معلم ها

o فرم مشخصات فردی حاوی آدرس محل کار، منزل و شماره تلفن

تغییرات مرکز

برای اینکه مرکز، به سازمان اطمینان دهد که دارای تطابق با الزامات این شیوه نامه است باید قبل از اعمال تغییرات

زیر، مراتب را به سازمان اطالع دهد.

- نام مرکز

- محل مرکز

- اضافه نمودن محل فعالیت

- مدیر پاسخگو

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 32 از 47 فروردین 00

- مسئول عملیات، فنی و حراست

- هرگونه تغییر در دامنه کاری از جمله کم یا زیاد نمودن تعدد پهپادها

- در مواردی که پیش بینی تغییر آن میسر نباشد. تغییرات باید در اسرع وقت به سازمان اطالع داده شود.

گزارش اتفاقات

در صورتیکه در حین عملیات پروازر و یا تعمیر و نگهداری وسیله پرنده بروز سانحه، حادثه و یا اتفاقی که ایمنی

پرواز را به خطر اندازد رخ دهد. مرکز ظرف 48 ساعت بایستی موضوع را به سازمان از طریق سامانه پهاد

.نماید منعکسuas.cao.ir

4 -استمرار اعتبار گواهینامه مرکز آموزشی

- مجوز مرکز با اعتبار حداکثر 3 سال صادر می گردد. این مجوز به شرط رعایت موارد زیر معتبر باقی می

ماند مجوز تعلیق و یا باطل نشده باشد

- سازمان دسترسی به مرکز داشته باشد به گونه ای که با اعالم سازمان مرکز امکان بازرسی و یا ممیزی را

فراهم نماید. در صورتیکه پس از دوبار اعالم کتبی، مرکز اجازه بارسی و یا ممیزی را به سازمان ندهد

مجوز باطل می گردد

- مرکز می بایستی حداکثر یکماه قبل از انقضاء مدت زمان مجوز مکاتبات الزم را با سازمان در جهت تمدید

مجوز انجام دهد در غیر اینصورت سازمان مسئولیتی در قبال مرکز نخواهد داشت.

احداث منطقه پروازی

دامنه کاربرد

این بخش الزاماتی که باید توسط متقاضی ارائه منطقه پروازیجهت انجام پرواز هایتست و اموزشی یا تفریحی

را بیان می کند.

اقدامات اولیه متقاضی

متقاضی بایستی:

1 - نسبت به اخذ تائیدیهنام شرکت از اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری اقدام نماید)این مرحله برای اشخاص

حقیقی می باشد که مراحل اولیه تشکیل شرکت حقوقی را انجام خواهند داد(

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 33 از 47 فروردین 00

2 - درخواست خود را با معرفی مدیر عامل پیشنهادی شرکت بهمراه مدارک وی)تصویر کارت ملی، شناسنامه،

آخرین مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت)برای آقایان( به دبیرخانه سازمان تسلیم

نماید.)مدیر عامل می بایستی اقامتگاه قانونی در ایران داشته باشد(

3 -اساسنامه شرکت را تهیه و موضوع فعالیت که مرتبط با حوزه پهپادی باشد را در آن درج نماید. )این مرحله

برای اشخاص حقیقی می باشد که مراحل اولیه تشکیل شرکت حقوقی را انجام خواهند داد( برای اشخاص حقوقی

صورتجلسه های مربوطه که موضوع فعالیت پهپادی در آن قید شده است

4 -اخذ نظریه شورای تامین استان) استانهای تهران از قرارگاه ثاراهلل(

5 -اخذ نظریه از مراجع ذیصالح مربوطه

در صورت عدم تایید متقاضی توسط مراجع نظارتی و همچنین شورای تامین استان، سازمان هیچگونه مدارکی

از متقاضی در خصوص ادامه فرایند ذیل دریافت نمی نماید .

ارائه مستندات الزم توسط متقاضی

- ارائه مختصات زمین

- ارائه مستندات الزم در خصوص حق بهره برداری شرکت از زمین

- ارائه نظامنامه عملیاتی

- معرفی مدیر منطقه پروازی

- معرفی مدیر حراست

- واریز تعرفه های مربوطه

الزامات منطقه پرواز

- زمین مد نظر حداقل 2500 مترمربع باشد

- محل به گونه ای محصور باشد که از ورود افراد متفرقه جلوگیری بعمل آید

- در شعاع 1000 متری محل مانعی با بیشتر از 20 متر ارتفاع وجود نداشته باشد

نظام نامه

سندی شامل اطالعات مرتبط با موقعیت مکانی، تسهیالت، خدمات، تجهیزات، دستورالعمل های عملیاتی مربوط، ساختار

سازمانی و مدیریت منطقه پرواز از جمله نحوه تدوین و تنظیم پرواز منطقهای )LOP)که به تصویب سازمان می رسد.

نفرات

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 34 از 47 فروردین 00

1 -مدیر عامل که می بایستی شرایط زیر دارا باشند

- تابعیت ایرانی

- حداقل سن 22 سال

- دارا بودن قدرت تخصیص امور مالی و قدرت اجرایی جهت انجام تعهدات

- تاییدیه حراست سازمان

2 -مرکز باید فردی را به عنوان مسئول حراست)تحت مسئولیت مدیر پاسخگو( و با مسئولیت اطمینان از انجام

فعالیت های مرکز با رعایت موازین امنیتی به سازمان معرفی نماید. این فرد باید داری تاییدیه حراست

سازمان باشد.

- مرکز باید فردی را بعنوان مدیرمنطقه پروازی معرفی نماید

اختیارات مرکز

مرکزی که برابر این بخش به تایید می رسد می تواند.

- انجام عملیات های پهپادی در آن منطقه پروازی)پرواز تفریحی و تمرینی، تست و...(

- در اختیار قراردادن منطقه پروازی به شرکتهای که مجوز آموزش از سازمان دریافت نموده اند

تغییرات مرکز

برای اینکه مرکز، به سازمان اطمینان دهد که دارای تطابق با الزامات این شیوه نامه است باید قبل از اعمال تغییرات

زیر، مراتب را به سازمان اطالع دهد.

- نام مرکز

- محل مرکز

- اضافه نمودن محل فعالیت

- مدیر پاسخگو

- مسئول عملیات، فنی و حراست

- هرگونه تغییر در دامنه کاری از جمله کم یا زیاد نمودن تعدد پهپادها

- در مواردی که پیش بینی تغییر آن میسر نباشد. تغییرات باید در اسرع وقت به سازمان اطالع داده شود.

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 35 از 47 فروردین 00

گزارش اتفاقات

در صورتیکه در حین عملیات پرواز وسیله پرنده بروز سانحه، حادثه و یا اتفاقی که ایمنی پرواز را به خطر اندازد

رخ دهد. مرکز ظرف 48 ساعت بایستی موضوع را به سازمان از طریق سسامانه پهپاد ir.cao.uas منعکس نماید.

استمرار اعتبار گواهینامه بهره برداری

- مجوز مرکز با اعتبار حداکثر 3 سال صادر می گردد. این مجوز به شرط رعایت موارد زیر معتبر باقی می

ماند مجوز تعلیق و یا باطل نشده باشد

- سازمان دسترسی به مرکز داشته باشد به گونه ای که با اعالم سازمان مرکز امکان بازرسی و یا ممیزی را

فراهم نماید. در صورتیکه پس از دوبار اعالم کتبی، مرکز اجازه بارسی و یا ممیزی را به سازمان ندهد

مجوز باطل می گردد

مرکز می بایستی حداکثر یکماه قبل از انقضاء مدت زمان مجوز مکاتبات الزم را با سازمان در جهت تمدید مجوز انجام دهد

در غیر اینصورت سازمان مسئولیتی در قبال مرکز نخواهد داشت.

5 -فرم ها

FR9060-01 −

FR9060-02 −

FR9060-03 −

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 36 از 47 فروردین 00

شکل 1 -نمونه تابلو منطقه پهپاد ممنوع

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 37 از 47 فروردین 00

FR9060-01 فرم-1 پیوست

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 38 از 47 فروردین 00

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 39 از 47 فروردین 00

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 40 از 47 فروردین 00

FR9060-02-2 پیوست

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 41 از 47 فروردین 00

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 42 از 47 فروردین 00

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 43 از 47 فروردین 00

FR6090-03-3پیوست

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 44 از 47 فروردین 00

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 45 از 47 فروردین 00

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 46 از 47 فروردین 00

شیوه نامه 9060 -مقررات وسایل پرنده هدایت پذیراز دور )پهپادها(

ویرایش 01 صفحه 47 از 47 فروردین 00

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

فهرست موضوعات فعال تالار گفتگوی پهپاد

آخرین موضوعات فعال
زمان
۱۳۱۱ روز قبل
۱۳۱۳ روز قبل
۱۳۱۸ روز قبل