کاربردها و حوزه های بهره برداری

زیرتالارها
عنوان

مهندسی ژئوماتیک
از گرایش های مختلف مهندسی ژئوماتیک می توانیم به علم ژئودزی، فتوگرامتری، سنجش از دور، هیدروگرافی و GIS (سامانه اطلاعات مکانی) اشاره کنیم. در علم مهندسی ژئودزی و هیدروگرافی هدف اصلی تعیین شکل و بررسی تغییرات سطح زمین در ابعاد و وسعت زیاد است. در بحث سنجش از دور همانگونه که از اسم آن پیداست با استفاده از سنجنده هایی که در فواصل بسیار زیاد از زمین داده هایی را اخذ می کنند، به بررسی وضعیت زمین می پردازند. سنجنده های مختلفی از قبیل سنجنده های مرئی و غیر مرئی بر روی سکوهای فضایی نصب می شوند و داده های مختلفی از سطح زمین و حتی از زیر سطح زمین برداشت می شود.
زیرتالارها

صنعت
با مقایسه روند تولید و سرعت پیشرفت دانش «پهپاد» در جهان و ایران به این مهم دست می یابیم که تاریخ فعالیت در حوزه پهپاد در سطح جهان بیش از یک قرن سابقه دارد و ایران اسلامی تنها حدود ۳۰ سال در این زمینه فعالیت داشته و با این وجود به یکی از قدرت های برتر پهپاد در جهان تبدیل شده است.

حمل و نقل(لجستیک)

زیرتالارها

هیچ موردی متناظر با جستجوی شما پیدا نشد!