پهپاد شاهد 181 مجهز به فناوری هوش مصنوعی
در جریان رزمایش پیامبر اعظم 15 شاهد هنرنمایی و قدرت نمایی یک عضو تقریباً جدید از خانواده پرنده... ادامه...
ترامپیسم ثابت کرد دنیای گفتمان‌ها نیازمند موشک و پهپاد است
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۲:۱۶
عملیات راهبردی موشک های بالستیک دوربرد ضدناوهای متخاصم و...
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
موشک ها ابزار تولید قدرت و امنیت برای ملت ایران هستند.
جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۲
دستاورد بزرگ دفاعی سپاه با استفاده از موشک‌های بالستیک...
جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۶
نمایش قدرت دفاعی ایران در صیانت از منافع ملی در رزمایش...
جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۵

ویدئوهای رزمایش تهاجمی موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 13
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 13
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 12
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 12
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 11
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 11
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 10
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 10
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 7
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 7
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 6
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 6
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 5
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 5
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 4
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 4
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 2
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 2
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1
تصاویر مرحله اول رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1

تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15

تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 21
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 21
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 20
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 20
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 19
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 19
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 18
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 18
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 17
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 17
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 16
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 16
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 15
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 15
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 14
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 14
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 13
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 13
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 12
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 12
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 11
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 11
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 10
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 10
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 9
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 9
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 8
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 8
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 7
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 7
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 6
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 6
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 5
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 5
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 4
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 4
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 2
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 2
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 1
تصاویر مرحله نهایی رزمایش موشکی و پهپادی پیامبر اعظم ص 15 1