فرهنگ لغت‌های عمومی و تخصصی سیستم‌های هوایی بدون سرنشین

RPAS (اسم)
Remotely Piloted Aircraft Systems
RPAS (اسم)
سیستم‌های هوایی خلبان از راه دور
UAS (اسم)

Unmanned Aircraft Systems

UAS (اسم)
سیستم های هوایی بدون سرنشین