گواهی ارزش افزوده

بنابر بخشنامه 506/۹۹/200 مورخ 21/۲/99سازمان امور مالیاتی کشور در مورد حذف گواهینامه ارزش افزوده که بیان میدارد که  کلیه  کارفرمایان ، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی زیر از ثبت نام مودیان در سامانه کسب اطلاع نمایند .
 
https://www.evat.ir/frmNewvalidationofregistration.aspx

 

اطلاعات حقوقی موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

نوع شخصیت حقوقی: موسسه

کد اقتصادی: 14008759794

شناسه ملی: 14008759794

شماره ثبت: 291

محل ثبت: گرمسار

تلفن: 02334534126

نشانی: استان سمنان ، شهرستان گرمسار ، سه راه حاجی آباد، خیابان دانش بنیان، مرکز رشد واحدهای فناور

کد پستی: 3588115660